Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

JESUS DIELU-ELUKAN KE JERUSALEM (MK. 11:1-11; LK. 19:28-40; JO. 12:12-19)

1Tatkala mereka mendekati Jerusalem dan telah sampai ke Betfage jang terletak dibukit Zaiton, Jesus menjuruh dua murid mendahuluiNja.

2Ia berpesan kepada mereka: Pergilah kedusun dihadapanmu itu, dan segera akan kamu dapati disitu seekor keledai tertambat serta anaknja. Bukalah talinja dan bawalah kepadaKu.

3Dan djikalau ada orang berkeberatan, katakanlah kepadanja: Tuan memerlukan dia dan segera akan dikembalikanNja.

4Semua inipun terdjadi supaja terlaksanalah nubuat Nabi jang berbunji:

5Katakanlah kepada Puteri-Sion; lihatlah Radjamu datang padamu dengan lembut hati sambil mengendarai keledai betina, seekor keledai muda, anak keledai beban.

6Maka pergilah mereka dan melakukan seperti dipesankan Jesus kepada mereka.

7Merekapun menuntun keledai beserta anaknja kepada Jesus dan membentangkan pakaian mereka diatas keledai itu, lalu Jesuspun naik duduk diatasnja.

8Dan amat banjak orang membentangkan pakaiannja didjalan sedang jang lain memotong daun-daunan dari pohon-pohon dan menghamparkannja didjalan.

9Maka orang banjak jang berdjalan didepan dan jang mengikut dibelakang, bersorak-sorai sambil berseru: Hosana bagi Putera David, terpudjilah jang datang atas nama Tuhan, hosana ditempat jang tinggi.

10Dan setelah masuk ke Jerusalem, maka seluruh kota gempar dan orang-orang bertanja: Siapakah Dia?

11Sahut orang banjak itu: Inilah Jesus, Nabi dari Nazaret di Galilea itu.

JESUS DALAM KENISAH (MK. 11:15-19; LK. 19:45-48; JO. 2:13-22)

12Lalu Jesus masuk kenisah dan diusirNja segala orang jang sedang berdjual-beli dalam kenisah. Medja-medja orang penukar uang dan bangku-bangku orang pendjual burung merpati ditumbangkanNja;

13sambil bersabda: Ada tersurat: RumahKu akan disebut rumah sembahjang, tetapi kamu mendjadikannja gua penjamun.

14Kemudian masuklah orang-orang buta dan timpang kedalam kenisah dan datang kepadaNja lalu semua disembuhkanNja.

15Tetapi ketika imam-imam besar dan ahli-ahli taurat melihat mukdjizat-mukdjizat jang dikerdjakan Jesus serta budak-budak bertempik-sorak dalam kenisah dan menjerukan: Hosana bagi Putera David, merekapun sangat djengkel hati,

16dan berkata kepadaNja: Adakah Engkau mendengar jang dikatakan budak-budak itu? Jesus mendjawab kepada mereka itu: Memang. Belum pernahkah kamu batja: Dari mulut kanak-kanak dan baji-baji Engkau telah menjediakan pudjian-pudjian bagiMu?

17Lalu Ia meninggalkan mereka dan berangkat ke Betania, dan bermalam disitu.

POHON ARA JANG TAK BERBUAH (MK. 11:12-14)

18Pada pagi hari ketika kembali ke Jerusalem Jesus merasa lapar.

19DilihatNja sebatang pohon ara ditepi djalan. Ia pergi kesitu tetapi tidak mendapat apa-apa padanja selain daun-daun belaka. Maka berkatalah Ia kepada pohon itu: Sampai selama-lamanja takkan kauhasilkan buah-buah lagi. Dan segera keringlah pohon ara itu.

20Melihat kedjadian itu amat tertjenganglah segala murid serta berkata: Bagaimanakah pohon ara itu sekonjong-konjong mendjadi kering?

21Jesus mendjawab: Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: djikalau kamu pertjaja teguh dan tidak bimbang, bukan sadja kamu berbuat apa jang Kuperbuat terhadap pohon ara bahkan djikalau kamu berkata kepada gunung ini: Angkatlah dirimu, dan djatuhkanlah dirimu kedalam laut, maka akan djadi demikian!

22Dan apa sadja jang akan kamu minta dengan pertjaja dalam doa, nistjaja kamu akan memperolehnja.

DARIMANA KEKUASAAN JESUS (MK. 11:27-33; LK. 20:1-8)

23Sesampai dikenisah Jesus mulai mengadjar. Dan datang kepadaNja beberapa imam besar beserta orang tua-tua dari rakjat, dan berkata kepadaNja: Dengan kewenangan manakah Kaulakukan semua ini? Siapa telah memberi Engkau kuasa itu?

24Jesus mendjawab: Akupun hendak mengadjukan satu soal kepadamu: dan djikalau kamu djawab, Akupun akan mengatakan kepadamu dengan kewenangan mana Aku melakukan semua ini.

25Dari manakah permandian Joanes? dari surga atau dari manusia? Merekapun timbang-menimbang serta berkata sama sendirinja:

26Djikalau kita katakan: dari surga, Ia akan berkata kepada kita: Kalau begitu, apa sebab kamu tidak pertjaja kepadanja? Tetapi kalau kita katakan: dari manusia, maka kita takut akan rakjat, sebab semua orang menganggap dia seorang nabi.

27Lalu merekapun mendjawab: Kami tidak tahu. Dan Jesus bersabda: Kalau begitu, Akupun tidak mengatakan kepadamu dengan kewenangan mana Aku melakukan semua ini.

PERUMPAMAAN DUA PUTERA JANG TIDAK PATUH

28Tetapi apakah pendapatmu? Ada seorang berputera dua orang. Ia pergi kepada jang sulung dan berkata: Hai anakku, pergilah hari ini bekerdja kekebun anggur.

29Djawabnja: "Baik tuan", tetapi ia tidak pergi.

30Lalu bapa itu pergi kepada jang kedua dan mengatakan seperti tadi. Dia mendjawab: Saja tidak mau. Tetapi kemudian ia menjesal lalu pergi.

31Siapakah dari keduanja jang memenuhi kehendak bapanja? Sahut mereka: Jang kedua. Maka bersabdalah Jesus kepada mereka: Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Kaum pemungut bea dan wanita-wanita sundal akan mendahului kamu masuk kedalam Keradjaan Allah;

32karena Joanes datang dengan djalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak pertjaja; tetapi kaum pemungut bea dan wanita-wanita sundal pertjaja. Dan meskipun telah kamu saksikan segala hal ini, namun tidak djuga kamu bertobat dan tidak djugapun kamu pertjaja kepadanja.

PERUMPAMAAN PENJEWA-PENJEWA KEBUN ANGGUR JANG LALIM (MK. 12:1-12; LK. 20:9-19)

33Dan dengarkanlah perumpamaan lain lagi: Ada seorang tuan rumah membuka sebidang kebun anggur. Ia memagarinja keliling dan menggali didalamnja tempat kempa dan membangunkan sebuah menara. Sesudah itu ia menjewakan kebun itu kepada beberapa petani, lalu berangkatlah ia keperasingan.

34Tatkala musim petik hampir tiba, dikirimnja hamba-hamba kepada petani-petani itu hendak menerima hasil.

35Tetapi petani-petani itu menangkap hamba-hamba itu; seorang dipukul, jang lain dibunuh dan jang lain pula diradjam.

36Kemudian tuan itu mengirim hamba-hamba lain, lebih banjak dari semula; tetapi merekapun diperlakukan seperti jang dahulu itu.

37Achirnja ia mengirim puteranja sendiri pada sangkanja Puteraku tentu akan mereka segani.

38Tetapi ketika petani-petani melihat putera itu datang, berkatalah mereka seorang kepada seorang: Dia inilah warisnja. Marilah kita membunuh dia dan kita akan mendapat warisannja.

39Lalu mereka mentjekiknja, menjeret keluar kebun lalu membunuhnja.

40Apabila tuan kebun akan tiba, apakah tindakannja terhadap petani-petani itu?

41Kata mereka: Tentu sadja ia menghantjurkan pendjahat-pendjahat itu dan kebun itu akan diserahkannja kepada petani lain, jang akan menjerahkan hasil kepadanja pada waktu jang tepat.

42Maka bersabdalah Jesus kepada mereka: Belum pernahkah kamu batja dalam Alkitab: Batu jang dibuang oleh pembangun-pembangun djustru telah mendjadi batu sendi? Inilah tindakan Tuhan, dan suatu keadjaiban dalam pandangan kita.

43Sebab itu Aku bersabda kepadamu: Keradjaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, jang akan menghasilkan buah-buah.

44(Dan barang siapa jang akan djatuh atas batu ini akan hantjur, dan barang siapa ditimpa batu ini, akan remuk).

45Mendengar perumpamaan ini mengertilah imam besar dan orang parisi, bahwa merekalah jang dimaksudkan.

46Lalu mereka berniat menangkapNja, tetapi mereka takut akan rakjat jang memandang Dia sebagai nabi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran