Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

IV. SENGSARA, WAFAT DAN KEBANGKITAN JESUS JESUS BERNUBUAT TENTANG SENGSARANJA PADA KEEMPAT KALI (MK. 14:1-2; LK. 22:1-2)

1Setelah Jesus mengachiri segala pengadjaran itu, bersabdalah Ia kepada murid-muridNja:

2Kamu tahu bahwa dua hari lagi akan dirajakan pesta Paska, maka Putera manusia akan diserahkan untuk disalibkan.

MAHKAMAH AGUNG BERMUPAKAT

3Pada waktu itu berkumpullah para imam besar dan orang tua-tua dari rakjat dalam istana Imam Agung jang bernama Kaifas.

4Merekapun berunding, hendak menangkap Jesus dengan tipu muslihat, lalu membunuh Dia.

5Tetapi mereka berkata: Djangan pada hari raja, kalau-kalau timbul kekatjauan diantara rakjat.

JESUS DI BETANIA (MK. 14:3-9; LK. 7:36-50; JO. 12:1-11)

6Pada waktu Jesus ada di Betania dalam rumah Simon berkusta,

7datanglah seorang wanita membawa sebuah buli-buli berisi minjak wangi jang mahal. Minjak itu ditjurahkannja keatas kepala Jesus, jang sedang berbaring makan.

8Melihat itu murid-murid merasa djengkel dan berkata: Guna apa pemborosan itu?

9Ini dapat didjual dengan harga mahal untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin.

10Tetapi Jesus mengetahui perkataan itu, maka bersabdalah Ia kepada mereka: Mengapa kamu menjusahi wanita ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaKu.

11Orang-orang miskin senantiasa ada padamu, tetapi Aku bukan selamanja ada padamu.

12Ia mentjurahkan minjak wangi atas tubuhKu ini untuk penguburanKu kelak.

13Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Dimanapun diseluruh dunia Kabar gembira akan dimaklumkan, maka akan ditjeriterakan djuga perbuatannja ini, sebagai kenangan akan dia.

JUDAS SI PENGCHIANAT (MK. 14:10-11; LK. 22:3-6)

14Kemudian pergilah seorang dari keduabelas jang bernama Judas Iskariot kepada para imam besar

15serta berkata: Berapa kamu bajar, kalau aku menjerahkan Dia kepadamu? Mereka menawarkan uang perak tigapuluh keping.

16Dan mulai ketika itu dia mentjari suatu kesempatan untuk menjerahkan Jesus.

PERDJAMUAN PASKA (MK. 14:12-22; JO. 13:1-30)

17Pada hari pertama makan roti-tak-beragi, murid-murid mendapatkan Jesus, dan bertanja: Dimana Engkau kehendaki kami sediakan perdjamuan Paska bagiMu?

18Jesus mendjawab: Pergilah kekota kepada si anu; katakan kepadanja: Guru berpesan: waktuKu hampir tiba; dalam rumahmu Aku hendak makan Paska bersama dengan para muridKu.

19Lalu murid-muridNja melaksanakan seperti jang dipesan oleh Jesus dan mereka menjediakan perdjamuan Paska.

20Tatkala sudah malam Ia berbaring makan bersama dengan keduabelas muridNja.

21Dan sedang mereka makan bersabdalah Ia: Sesungguhnja Aku berkata kepadamu: Seorang dari antara kamu akan menjerahkan Daku.

22Maka sangat sedihlah hati sekalian murid dan bertanjalah seorang demi seorang kepadaNja: Bukan saja dia itu, ja Tuan?

23Jesus mendjawab: Jang bersama Aku mentjelupkan tangan kedalam pinggan, dia itulah akan menjerahkan Daku.

24Memang, Putera manusia akan pergi, sebagaimana ada tersurat tentang Dia; tetapi tjelakalah orang jang menjerahkan Putera manusia. Lebih baik baginja seandainja ia tidak dilahirkan, manusia sematjam itu!

25Lalu Judas jang hendak mengchianatiNja, diapun menjambung serta berkata: sajakah dia itu, ja Guru? Jesus mendjawab kepadanja: Memang, seperti katamu itu.

PERDJAMUAN PERDJANDJIAN BARU

26Dan tengah mereka makan, Jesus mengambil roti, memberkatinja, memetjahkannja, lalu mengundjukkannja kepada murid-murid seraja bersabda: Terimalah, dan makanlah, inilah TubuhKu.

27Lalu Ia mengambil piala dan setelah mengutjap doa sjukur, Ia mengundjukkannja kepada murid-muridNja seraja bersabda: Minumlah kamu sekalian dari piala ini,

28karena inilah DarahKu, Darah Perdjandjian, jang ditumpahkan bagi banjak orang untuk pengampunan dosa.

29Dan Aku bersabda kepadamu: mulai kini tiadalah Aku minum lagi dari hasil pokok anggur, hingga pada hari Aku akan minum jang baru, bersama-sama dengan kamu dalam Keradjaan BapaKu.

JESUS BERNUBUAT TENTANG PENJANGKALAN PETRUS (MK. 14:26-31; LK. 22:31-34; JO. 13:36-38)

30Dan setelah mengutjapkan doa pudjian, mereka keluar dan pergi menudju bukit Zaiton.

31Waktu itu bersabdalah Jesus kepada mereka: Malam ini djuga kamu akan menaruh sjak akan Aku, seperti ada tersurat: Aku akan memukul gembala, dan kawan domba akan bertjerai-berai.

32Tetapi apabila Aku sudah bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea.

33Petruspun berkata: Biar mereka semua menaruh sjak akan Dikau, saja sekali-kali tidak.

34Bersabdalah Jesus kepadanja: Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Malam ini djuga, sebelum ajam berkokok, engkau akan menjangkal Aku tiga kali.

35Kata Petrus pula: Biar aku harus mati bersama Dikau, tak pernah aku akan menjangkali Dikau. Demikian pula kata murid-murid jang lain.

DITAMAN GETSEMANI (MK. 14:32-52; LK. 22:39-53; JO. 18:1-11)

36Kemudian sampailah Jesus bersama murid-muridNja itu disuatu kebun jang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada mereka: Duduklah disini, sementara Aku pergi berdoa kesana.

37Petrus dan kedua anak Zebedeus dibawaNja serta. Lalu Ia merasa dukatjita dan gelisah,

38dan berkata kepada mereka: HatiKu berduka, hingga mati rasanja. Tinggallah disini dan berdjagalah bersama Aku.

39Dan setelah madju beberapa langkah lagi, Iapun djatuh tersungkur sambil berdoa: Ja Bapak, djikalau boleh, hendaklah piala ini lalu daripadaKu akan tetapi djanganlah seperti Aku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki.

40Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid itu, tetapi didapatiNja mereka tertidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: Tidak dapatkah kamu berdjaga satu djam lamanja bersama Aku?

41Berdjagalah dan berdoalah supaja kamu tidak djatuh dalam penggodaan. Roh itu rela, tetapi daging lemah.

42Lalu Ia pergi dan berdoa, pada kedua kalinja: Ja Bapa, djikalau tak mungkin piala itu lalu tanpa Aku minum daripadanja, djadilah kehendakMu.

43Kemudian pergilah Ia sekali lagi kepada murid-muridNja dan didapatiNja mereka tertidur karena mata mereka terasa berat.

44Iapun meninggalkan mereka pula dan pergi berdoa untuk ketiga kalinja, dengan perkataan jang sama.

45Dan setelah kembali pada mereka, bersabdalah Ia: sekarang tidurlah sadja melepaskan lelahmu; sudah dekatlah saat Putera manusia diserahkan ketangan orang-orang berdosa.

46Bangunlah, marilah kita pergi; jang hendak mengchianati Aku, hampir sampai.

JUDAS MENGCHIANATI JESUS

47Dan ketika Ia sedang berbitjara demikian, datanglah Judas, seorang dari antara keduabelas, diiringi segerombolan besar orang-orang bersendjatakan pedang dan pentung, dikirim oleh imam besar dan orang tua-tua dari rakjat.

48Mereka itu telah diberi isjarat oleh pengchianat, katanja: jang akan kutjium, itulah Dia, tangkaplah Dia!

49Dan segera iapun menghampiri Jesus serta berkata kepadaNja: Salam ja Rabi, lalu ia mentjiumNja.

50Jesus berkata kepadanja: Hai sahabat, untuk itukah engkau datang? Lalu gerombolan itu segera madju dan menjerbu Jesus dan menangkapNja.

51Tetapi seorang pengiring Jesus menghunus pedangnja dan mengajunkannja kepada seorang hamba imam agung, dan memutuskan telinganja.

52Tetapi Jesus bersabda kepadanja: Sarungkanlah pedangmu; sebab barang siapa menghunus pedang akan dibinasakan oleh pedang djuga.

53Atau pada sangkamu, tak dapat Aku meminta kepada BapaKu, supaja dikirimNja kepadaKu Malaekat-malaekat lebih dari duabelas pasukan? Tetapi kalau begitu,

54bagaimanakah dipenuhi sabda Alkitab, bahwa harus terdjadi demikian.

55Lalu Ia bersabda kepada gerombolan itu: Kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap Aku seolah-olah melawan seorang penjamun. Setiap hari Aku duduk mengadjar dalam kenisah, dan tiada kamu menangkap Aku.

56Tetapi semua ini berlaku supaja ditepati apa jang ditulis oleh para nabi. Lalu segala murid meninggalkan Dia, dan melarikan diri.

JESUS DIHADAPAN MAHKAMAH AGUNG (MK. 14:53-65; LK. 22:63-71; JO. 18:12-27)

57Adapun orang-orang jang telah menangkap Jesus itu menghantarkanNja kepada Kaifas, imam agung. Disana para ahli taurat dan orang tua-tua dari rakjat sudah berkumpul.

58Petrus mengikut dari djauh sampai keistana imam agung, kemudian masuk dan duduk diantara hamba-hamba hendak melihat kesudahan perkara itu.

59Para imam besar dan seluruh mahkamah agung sedang mentjari-tjari suatu penjaksian dusta terhadap Jesus, supaja Ia dapat dihukum mati.

60Akan tetapi tak ada jang didapatinja meskipun banjak orang naik saksi dusta. Achirnja dua saksi dusta tampil

61serta berkata: Dia pernah berkata: Aku dapat merobohkan kenisah dan membangunkannja kembali dalam tiga hari.

62Maka berdirilah imam agung itu serta berkata: Tiadakah Kaudjawab akan kesaksian terhadap diriMu itu?

63Tetapi Jesus diam sadja. Maka berkatalah imam agung itu kepadaNja: Demi Allah, katakanlah kepada kami apakah Engkau sebenar-benarnja Kristus Putera Allah?

64Jesus mendjawab kepadanja: Benar katamu itu. Akan tetapi Aku bersabda kepadamu: mulai kini akan kamu lihat Putera manusia duduk disisi kanan Jang Mahakuasa, dan akan datang diatas awan-awan langit.

65Maka imam agung itu merobek pakaianNja serta berkata: Ia menghodjat Allah. Kesaksian apa kita butuhkan lagi? Kini sudah kamu dengar hodjatNja.

66Apa pendapatmu? Mereka mendjawab: Ia harus dihukum mati.

67Lalu mereka meludahi wadjahNja dan menindjuNja. Orang lain menampar Dia

68sambil berkata: Bernubuatlah bagi kami, hai Kristus, siapa jang telah menampar Engkau?

PETRUS MENJANGKAL JESUS (MK. 14:66-72; LK. 22:54-62; JO. 18:15-18; 25-27)

69Adapun Petrus masih duduk diluar, dihalaman istana. Lalu datanglah kepadanja seorang pelajan wanita, katanja: Engkau djuga tadi bersama Jesus, orang Galilea itu.

70Tetapi Petrus menjangkal didepan semua orang, katanja: Saja tidak mengerti apa jang kau katakan.

71Lalu ia pergi menudju pintu gerbang. Tetapi seorang pelajan jang lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang jang berada disitu: Dia djuga tadi bersama Jesus, orang Galilea itu.

72Tetapi sekali lagi Petrus menjangkal dan berkata sambil bersumpah: saja tidak kenal orang itu!

73Tak lama kemudian orang-orang jang berdiri disitu mendekatinja dan berkata: Tentu engkau djuga dari golongan mereka, sebab bahasamu menjatakan asalmu.

74Maka mulailah ia mengumpat dan bersumpah, serta berkata: Saja tidak kenal orang itu! Tetapi pada ketika itu djuga ajam berkokok.

75Maka teringatlah Petrus akan sabda Jesus: Sebelum ajam berkokok engkau akan menjangkal Aku sampai tiga kali. Lalu keluarlah ia dan menangis tersedu-sedu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel