Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

JESUS MEMPERBANJAKKAN ROTI PADA KEDUA KALI (MT. 15:29-39)

1Pada waktu itu, ketika banjak orang berkumpul dan tak ada barang sesuatu makanan, Jesus memanggil murid-muridNja dan berkata kepada mereka:

2Aku merasa kasihan akan orang banjak ini. Sudah tiga hari lamanja mereka mengikuti Aku, dan tak ada barang makanan padanja.

3Kalau kusuruh mereka pulang tanpa makan, tentu mereka akan rebah ditengah djalan: sebab ada diantaranja jang datang dari djauh.

4Djawab murid-muridNja: Bagaimana dapat memberi mereka makan sampai kenjang ditempat sunji ini?

5Iapun bertanja kepada mereka: Berapa buah roti ada padamu? Sahut mereka: Tudjuh buah.

6Lalu Ia menjuruh orang banjak itu duduk diatas tanah. Kemudian Ia mengambil roti tudjuh buah itu, dan setelah mengutjap doa sjukur Ia memetjahkannja dan memberikannja kepada murid-murid, supaja dihidangkan oleh mereka kepada sekalian orang itu.

7Dan ada lagi ikan ketjil beberapa ekor; setelah diberkatiNja, disuruhNja hidangkan pula.

8Segala orang itu makan sampai kenjang, dan petjahan-petjahan jang sisa dikumpulkan dalam tudjuh bakul penuh.

9Mereka itu kira-kira empat ribu orang banjaknja. Lalu Jesus menjuruh mereka pulang,

10setelah itu Ia sendiri langsung naik perahu bersama dengan murid-muridNja, kemudian tiba didaerah Dalmanuta.

ORANG PARISI MENUNTUT TANDA DARI LANGIT (MT. 16:1-4)

11Ada beberapa orang parisi datang hendak bersoal kepadaNja. Untuk mentjobaiNja mereka minta suatu tanda dari langit.

12Tetapi dengan rintihan dari dalam lubuk hatiNja Jesus bersabda: Untuk apa kaum zaman ini menuntut suatu tanda? Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Kepada kaum zaman ini tak akan diberikan satu tandapun.

13Lalu Ia meninggalkan mereka, naik perahu pula, lalu bertolak keseberang.

RAGI KAUM PARISI (MT. 16:5-12)

14Tetapi murid-murid itu lupa membawa roti dan ada hanja sebuah roti dalam perahu.

15Jesus menegur mereka, kataNja: Ingatlah baik-baik dan waspadalah terhadap ragi kaum parisi dan ragi Herodes.

16Maka merekapun berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada seorang: Ia berkata begitu, sebab kita tidak membawa roti.

17Hal itu diketahui oleh Jesus, lalu Ia bersabda: Apakah jang kamu bitjarakan? Tentang hal kamu tidak membawa roti? Adakah kamu belum tahu dan belum mengerti? Masih keraskah hatimu?

18Kamu mempunjai mata, dan tidakkah kamu melihat? Kamu mempunjai telinga dan tidakkah kamu mendengar?

19Ketika Aku petjahkan lima buah roti untuk lima ribu orang, berapa bakul penuh kamu kumpulkan sisanja? Kata mereka: Duabelas bakul.

20Dan ketika hal tudjuh buah roti bagi empat ribu orang itu, berapa bakul penuh kamu kumpulkan sisanja? Kata mereka: Tudjuh bakul.

21Iapun berkata kepada mereka: Masakan kamu djuga belum mengerti!

JESUS MENJEMBUHKAN SEORANG BUTA DI BETSAIDA

22Kemudian tibalah mereka di Betsaida. Dan orang membawa kepadaNja seorang buta serta minta kepadaNja supaja menjentuh orang itu.

23Dan sambil memegang tangannja Jesus membimbing dia keluar dusun. Disitu Ia melumasi mata orang itu dengan air ludah dan meletakkan tangan atasnja. Setelah itu Jesus bertanja kepadanja: Adakah engkau melihat apa-apa?

24Dan dengan mengangkat mata ia berkata: Saja melihat orang-orang, saja lihat mereka berdjalan, rupanja seperti pohon-pohon kaju.

25Sekali lagi Jesus meletakkan tangan pada mata orang buta itu, dan ketika itu djuga ia melihat terang dan matanja sembuh, dan dari djauh ia melihat segalanja dengan djelas.

26Lalu Jesus menjuruh dia pulang, dan berpesan kepadanja: Djangan engkau masuk kedalam kampung.

PENGAKUAN PETRUS (MT. 16:13-20; LK. 9:18-21)

27Setelah itu Jesus pergi mengundjungi segala desa didaerah Sesarea Pilipi, bersama dengan murid-muridNja. Ditengah djalan Ia bertanja kepada murid-murid itu: Bagaimanakah orang menjebut Aku?

28Mereka mendjawab: Joanes Pemandi; jang lain berkata: Elias, jang lain pula: Salah seorang dari para nabi.

29Jesus bertanja pula: Tetapi kamu, bagaimanakah kamu menjebut Aku? Petrus mendjawab serta berkata: Engkaulah Kristus!

30Lalu Jesus melarang mereka berbitjara tentang hal ini kepada siapapun.

JESUS BERNUBUAT TENTANG SENGSARANJA (MT. 16:21-23)

31Kemudian Ia mulai menjatakan kepada mereka, bahwa perlulah Putera manusia menderita banjak dan dibuang oleh para orang tua-tua, imam-imam besar dan ahli-ahli taurat dan mati dibunuh, tetapi sesudah tiga hari Ia akan bangkit pula.

32Hal itu dinjatakanNja dengan terus terang. Lalu Petrus menarik Jesus kesamping dan meneguriNja;

33tetapi serta berpaling dan menatapi murid-muridNja Jesus menghardik Petrus, kataNja: KebelakangKu engkau hai penggoda! pikiranmu bukan seperti pikiran Allah, melainkan seperti pikiran manusia.

SEMANGAT PENGIKUT KRISTUS (MT. 16:24-28; LK. 9:23-27)

34Sesudah itu Jesus memanggil sekalian orang banjak bersama dengan murid-muridNja, lalu bersabda kepada mereka: Barang siapa jang ingin mendjadi pengikutKu, hendaklah ia menjangkal akan dirinja dan memanggul salibnja, dan demikian mengikuti Aku.

35Karena barang siapa jang ingin menjelamatkan njawanja, ia akan kehilangan njawanja; tetapi barang siapa kehilangan njawanja karena Aku dan karena Kabar gembira, ia akan menjelamatkan njawanja.

36Apakah gunanja bagi seseorang, djika ia beroleh seluruh dunia tetapi kehilangan njawanja?

37Apakah jang dapat seorang bajarkan ganti djiwanja?

38Djika barang seseorang malu akan Daku atau akan sabdaKu didepan kaum berzinah dan berdosa ini, maka Putera manusiapun malu akan dia bila Ia datang dalam kemuliaan BapaNja, diiringi oleh sekalian Malaekat jang sutji.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran