Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 

1De o Paulus de o Silas o Siria de o Kilikia yakilolika, de manga dodagi yadofa kali yakahika o Derbe ma kotaka, qabolo de yokahikali o Listra ma kotaka, kiaka kagena wimoi o Yesus wipipiricayaka awi ronga o Timotius. Ma awa muna magena o Yahudika ma nyawa de o Yesus mowipiricayaka, duma ma baba una magena o Yunanika ma nyawa.

2O Listra de o Ikoniumka ma bi nyawa ipipiricaya ona iwinako o Timotius una magena o nyawa moi awi sininga qaloloha.

3O Paulus awi dupa ena gena bilasu o Timotius iwingaho, so wosulo o Timotius bilasu womasuna ma ngale o Yahudi ma bi dokuka de una wiqehe qaloha, sababu o Yahudika ma nyawa igogoge o daera magenaka ona yangodu iwinako o Timotius ma baba una magena o Yunanika ma nyawa.

4So kagena de ona yaruwange itagi o bi kota yakurumi, de asa kagena o bi nyawa ipipiricayaka yasingangasu o surati ma demo ma ngale o boboso, kiaka o bi rasul de o roriri o Yerusalemka isitotatapuka magena bilasu ona yamote.

5La komagena o gogobu o bi dokumoi-dokumoika magena manga piricaya asa o Gikimoi foloisi wosiputuru de o wange isigeto-geto manga dala foloi ka idogo-dogo.

6De o Paulus, de o Silas, de o Timotius manga dodagi yadofa kali la tanu o habari qaloloha isihabari o Asia ma daeraka, duma o orasi magena o Gurumi Qatetebi ona wasimaha waasi, so ona itagi yakahika o Frigia ma daeraka de o Galatia ma daeraka.

7So kagena imasidiado o Misia ma daera ma batika, de to ona manga edekati asa itagi yakahika o Bitinia ma daeraka, duma o Yesus Awi Gurumi wasimahawa ona kagena yakahika.

8So ona gila-gila itagi o Misiaka yakahika de itagi yakahoko o Troas ma kotako o teo ma dateka.

9De kagena so qaputuku de o Paulus o gogelelo moi o Gikimoino wamake. O Makedonia ma nyawa moi asa womaokoye awi simaka, de wogolo wagegego de wotemo, "Hino la niatola o teo ma sonongaka, de ngomi o Makedoniaka nimiriwo kasi!"

10So o Paulus o gogelelo magena wamakeka, de gila-gila ngomi mimasidailako la mitagi o Makedoniaka. Sababu miamalo igogou o Gikimoi womisulo so bilasu mitagi o habari qaloloha misihabari o bi nyawa o daera magegenaka.

11So kagena o Troaska de mimajobo o deruku mipane so miside miakahika kadoke o Samotrake ma guraka, de ma langino miakahika kali o Neapolis ma bobaneka,

12so de o Neapoliska miutika, de mimajobo kali mitatagi kagena mimasidiado o Filipi ma kotaka. O kota magena o kota ilalamo o daera moi o Makedonia ma kuasa ma rabaka, de lo ma nyawa o kota magenaka manga sihino o Romano. De o wange muruo naga ngomi kagena migoge.

13So o Sabat ma wangeka ngomi o kotaka de misupu mitagi o selera ma dateka, kiaka mitemo nagala o Yahudika isosumbayang ma riho kagena naga. Kagena de ngomi migogeku de o bi ngopeqeka imatolomu o riho magegenaka so mimatekebobicara.

14Kanaga manga sidongirabaka moi momisigigise, muna magena o Yahudika misowo o Tiatira ma nyawa moi ami ronga ongo Lidia, o baro qauungu de ma ija ihali gena momasiiija, de lo modupa mosusuba o Gikimoika. Ma orasi magena o Jou ami sininga wapelenga sidago o Paulus awi demo moi-moi muna masahe de modupa mosigise.

15So ongo Lidia de ami tahu ma raba moi ona lo yaosi qaboloka, de muna asa momikoro de momiaso motemo, "O dodiao, ngini ninako igogou ngohi o Jou Yesus towipiricayaka, nako qaloha de tanu niahino la ai tahuka nimasidodogu." So komagena muna momigegego sidago ngomi to muna ami tahuka mimasidodogu.

16O wange ma moiku ngomi o Yahudika isosumbayang ma riho magenaka mitagili de o jojaru moi, o nyawa miijaka so muna magena mogogilalo moi, mimakamake de ngomi. Muna magena o toka mipopareta so aku o nyawaka mosingangasu o kia asa idadi o orasi ma simaka. De ami manara magena o nyawa imiiijaka gena asa ifangu ilamo.

17Muna de ngomi mimakamakeka, de ka momimote-mote de momatoore o bi nyawaka, "He! O nyawa ona manena o Gikimoi Wikukuruye Awi leleani! Ona yahino inisihabari o ngeko idodooha la ngini aku o salamati niamake!"

18Komagena o wange isigeto-geto muna momatotoore. So o Paulus witoosa so wongamo de womakiliho munaka, de wotemo o toka magenaka, "Dede o Yesus Kristus Awi kuasa ngohi tonisulo ngona nosupu o ngopeqeka magenano." De o orasi magena qabolo o toka magena isupu de miqohaka o ngopeqeka magena.

19Ma orasi o nyawa imiiijaka magena asa yanako manga ngongano ma ngale o pipi yamake ma ngeko o jojaru magenano ihiwaka, de ona yangamo o Paulus de o Silaska, so yatago de o kota ma dolomuka yalia sidago yaado o bobaretaka.

20Kagena de o Paulus de o Silas yasirisima o Roma ma bobaretaka, de itemo, "Ce! O nyawa ona manena o Yahudika ma nyawa de ona o gangamo isigoko to ngone nanga kota ma rabaka.

21Ona manena yadoto o bi nyawaka o adati de o galepu, kiaka ngone o Romaka ma nyawa de o Roma ma bobareta inasimahawa paaka."

22So kagena lo o bi nyawa yadadala lo imasimote so o Paulus de o Silas yangangapo, kagena de o bobareta magena o rasul yasinoto manga baju lo yaracaka de yahoika, de isulo la ona yangangapo.

23So yangangapo yasiri-siri qaboloka, de gila-gila ona yasinoto yasingosa o buika, de o bobareta yasulo o bui ma jojaga manga saheka la yajaga yasidodiahi.

24Isulo komagena, so o bui ma sahe gena o bui ma rabaka o ngihi moi iluluku-lukuku kagena wasipakaka, de manga qohu o balak ngai sinoto isipilatuka.

25So o wange magena nagala o putu itongiraba o Paulus de o Silas isumbayang de inyanyi wigiliri o Gikimoi, de to ona manga nyanyi magena o bi nyawa o bui ma rabaka lo yoise.

26Imatodoka de o osu qapoputuru moi yahino so o bui ma tahu sidago lo o ngihi ilolitimika lo ihiti, de gila-gila o bui ma ngora qangodu ipelengaka, de o bi nyawa yabipopiliku yangodu manga rate lo asa ipalakoka.

27Kagena de o bui ma jojaga manga sahe womomi, de wakelelo o bui ma ngora ipelenga qangoduka, so awi sininga ma rabaka wotemo nagala o bi nyawa yapopilikuka gena iloqa yangoduka, so awi sumarangi walia la tanu womatooma.

28Duma o Paulus womatoore womaili-ilika, "Upa nomatola! Ngomi mingodu kanena nagasi!"

29La o bui ma sahe magena o poci wogolo, de gila-gila womagogora wowosa ma rabaka, so ka witotirinesi de wobukuku o Paulus de o Silas manga simaka wosuba.

30So kagena de una wangaho ona so wasisupuno, de wotemo, "Baba-baba, o kia bilasu ngohi taaka la o Gikimoi asa woisisalamati."

31So o Paulus de o Silas isango itemo, "Nowipiricaya o Jou Yesuska la ngona asa nosalamati, bai ngona de to ngona ani tahu ma raba lo."

32De ona iwisingangasu unaka de lo to una awi tahu ma raba yangoduka o habari qaloloha o Jou Yesusno, so una de awi tahu ma raba yangodu o Jou iwipiricayaka.

33So ka o putu magena de o bui ma sahe magena o Paulus de o Silas wangaho wasidola o ngihi iluluku ma rabaye, so manga nabo-nabo watiodo watebi-tebika, de gila-gila una de awi tahu ma raba yangodu o Paulus de o Silas yaosika.

34Qabolo de o Paulus de o Silas wangaholi awi tahuka, de o ino wahike so kagena ona ioqo. De una de lo awi nyawa o tahu ma raba moi o Gikimoi iwipiricayaka, so ona yangodu yanali de imamore icarawa.

35Ma goginitano, o Roma ma bobareta o bi polisi yasulo itagi o buika, la yasulo, "O nyawa ona magena niasisupuka."

36So o bui ma sahe wosingangasu o Pauluska wotemo, "Baba-baba, o Roma ma bobareta isulo ngohika la tinisisupu. So nitagi niliho bato, de nimapopongo de upa lo nitoosa."

37Duma o polisika magena o Paulus wasango wotemo, "Ngomi manena o Romaka ma nyawa, de o kiaso imitailako de imihakim lo waasi, de gila-gila o kawasa yadadala manga simaka de mingangapo de o buika misingosaka. De o orasi manena qadoohaso ona asa misulo mitagi de ngomi mimapongo-pongo! Ngomi gena miholu! So qohaka, la bilasu o Roma ma bobareta ona masirete yahino la ngomi misisupu."

38So kagena de o polisika magena itagi so o kia ona yotetemoka gena isingangasu o Roma ma bobaretaka. Ma orasi ona yanako igogou o Paulus de o Silas gena o Romaka ma nyawa, de o Roma ma bobareta magena lo yamodoka, sababu yahakim waasi de asa yasulo yangangapoka.

39So ona itagi o Paulus de o Silaska, de igolo la upa manga sininga ikurangi, qabolo de ona yasinoto yangaho o buino yasisupuka, de yagegego la o kota magena yodongosa.

40So komagena o Paulus de o Silas o buino isupu qaboloka, de itagi itulu ongo Lidia ami tahuka. So kagena yamake o bi nyawa ipipiricaya, so manga sininga isiputuru qaboloka, de o Paulus de o Silas imajobo kali.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran