Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

1O Yesus wotemo Awi muri-murika, "Igogou, o bi moi-moi kanaga idadala gena ma ngale o nyawa o dorouku yasitutura. Duma ibodito, nakoso o nyawa o sababu yaaka so o nyawa ma duuru o dorouku itura bai!

2Nagoona o sababu moi yaaka so o nyawa ma ceceke to ngini nia sidongirabaka Ngohi he ipiricaya kawa, ona magena o Gikimoi asa wafanggali de o dorou foloi ilamo. Lebelaha o teto ilalamo-lamo moi manga toloka isidopilikuka de o teoku yolutuka.

3Komagena so ngini bilasu nimasidodiahi bai! Nako ngini o nyawa moi kanaga de ani dodiao wopipiricaya moi o dorou waaka ngonaka, de nowisidapano bato unaka. De nakoso womatoba de womatodubaka, de ka nowisiapongu.

4Nakoso o wange moi una lo o dorou waaka ngonaka, nagala sidago wosipara ma tumudingi, de o orasi magena moi-moi una wamalo so wahino wogolo upa ani sininga ikurangi, gena ngona bilasu una nowisiapongu."

5O Jou Yesus Awi muri-muri itemo Unaka, "Jou, mia piricaya gena nosiputuru ngomika bai!"

6De o Jou wotemo, "Nakoso ngini de nia piricaya hitilahi ka ma cunu, koloko o sasawi ma sopo ngai moi, de ngini aku ka nitemo, 'He, gota ilalago! Norapu de nomatuluru la o teoku nilutuka!' Igogou, done asa imatuluru yamote maro o kia ngini nitemo."

7"Tosiade-ade, kanaga ngini nia gilalo moi wopopajeko eko o duba wososowohi. Ma orasi una womanara qaboloka so wolihono, de potemo unaka idodooha. Akuwa nitemo, 'Nahino, nooqo kasi.'

8Duma bilasu ngone asa potemo unaka komanena, 'O baju qatetebi nomasitibaku, la ai ino nosidailako. De notamahasi la ngohi tooqo de toudo toqoma kasi, qabolo de asa ngona nooqoli.'

9Upa de ngone powigiliri nanga gilaloka, sababu una wamoteka to ngone nanga pareta.

10Komagena lo ngini. Nakoso o Gikimoi Awi pareta moi-moi qangodu gena ngini niaakaka, bilasu nitemo, 'Nakoso ngomi manena cawali ka o bi gilalo. So o kia naga ngomi miaaka gena ka cawali to ngomi mia momoku.'"

11O Yesus wokahika o Yerusalemka, so kagena wakahino o Samaria ma tona de o Galilea ma tona ma batino.

12Ato o doku moi wowosa, de yapapado yamogiowo yahino Unaka. Ona magena ka ma gaku kasi de imatooreka

13itemo, "Yesus! Baba Guru! Tanu nomigalusiri."

14Ma orasi Una wakelelo, de Una wotemo onaka, "Nitagi nigila-gila o bi imamka, la nia rohe nisitailako kasi." So ona imajoboka. So o ngeko ma soaka de o orasi magena bato de ona he yalohaka.

15Kagena de wipapado moi manga sidongirabano wamalo wilohaka, de una magena asa womakiliho wakahika o Yesuska, de womatoore womaili-ili o Gikimoi wisigiliri.

16De o Yesus iwimake, de una magena he o Samaria ma nyawa moi duma wobukuku wosuba, de awi sukuru watide Unaka.

17Qaboloka, de o Yesus wotemo, "Idodooha kanaga ona yamogiowo yalohaka. De kiaka yasiwo.

18Qadoohaso sidago ka una womatengo gena womakiliho awi sukuru watide o Gikimoika. Pei! Una manena o Yahudika ma nyawa wisowo bai!"

19Kagena de Una lo wotemo o nyawa una magenaka, "Nomaoko, la notagi bato. Ngona gena noipiricaya Ngohi so ngona nilohaka."

20O Farisi ma nyawa yamuruo naga yosano o Yesuska, muruoka de o Gikimoi wahino la o duniaka wopareta maro o kolano moi. De o Yesus wotemo, "O Gikimoi Awi pareta gena isolanowa de o bi nonako, kiaka o nyawa yakokelelo.

21Idadiwa o bi nyawa itemo, 'Niakelelo, o Gikimoi Awi pareta kagena naga!' eko ma somoa itemo, 'Hiwa, kadoke naga!' Sababu o Gikimoi kanaga o orasi manena to ngini nia sininga ma rabaka wopareta."

22Qaboloka de o Yesus watemo Awi muri-murika, "Done ma orasi asa imasidiado, de ngaroko ka o wange moi lo ngini foloi niodupa Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, nikelelo kali, duma ngini asa Ngohi nikelelo kawa.

23De o orasi magena o nyawa asa initemo nginika, 'Niwikelelo, o Salamati ma Kolano kagena naga!' eko lo initemo, 'Niwikelelo, Una kadoke naga!' Duma upa lo nitagi niamote onaka.

24Sababu igogou ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali, de Ai hino gena asa o dunia ma pupuku ihaka yakelelo, maro o tatawi la kanaga yodisiwa o dipaka gena ma bati moika sidago ma bati moi kali.

25Duma iqomaka, bilasu Ngohi isisusa, de isisangisara, de lo o bi nyawa o orasi manena ona gena Ngohi iholu.

26Duma o kia naga done asa idadi ma orasi Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali, imatero maro o kia naga idadadi iqomaka ma nabi Nuh awi orasika.

27Iqomaka ma nabi Nuh awi orasika, de o nguuhi ilamo sidago idadi o taufani magena imasidiado waasi, de o nyawa yanakowa o kia naga done asa yadahe onaka. Ona salalu ka yooqo de youdo, de lo yokawi, gena gila-gila sidago ma nabi Nuh magena o deru ilalamoku wopaneka. So o taufani magena imasidiado, de o ake idola sidago ona yangodu yalutuka.

28Komagena lo o Lot awi orasika, de o Sodom ma dokuka o nyawa cawali yobusengi kali. Ona salalu ka yooqo de youdo, yoija de yomasiija, de lo o raki yodato de o bi tahu yosigoko.

29Duma igogou ma orasi o Sodomka de o Lot una magena wosupuka, de o wange magena asa o uku de lo o walira o dipaku itura de yangodu ibodito.

30Komagena lo o nyawa asa yobusengi ma wange Ngohi o Nyawa ma Duhutu tahino kali kanena o duniaka la Ai kuasa tasikelelo.

31O wange magenaka nagoona la kanaga nia tahu ma ngihi iqoqokuka lo upa niwosa la nia kia naga moi niaqehe, duma ka niuti de nidoloqa. De komagena lo nagoona kanaga nia doroka upa niliho la nia kia naga moi niaqehe, duma ka niodoloqa.

32Nimasosininga o kia idadadi o Lot ma peqekaka, ma orasi muna momakiliho.

33O nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago isangisara iholu, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona ma ngale Ngohi imote gena manga oho o duniaka isidoohawa, la ngaroko isone, duma o oho ka sidutu ikakali done asa yamake.

34Ngohi totemo igogou, o orasi magena qaputuku done o nyawa yasinoto imaidu o dangi moika, de wimoi asa iwingaho de moili asa iwiqohaka.

35O ngopeqeka yasinoto o tamo yotutu ma rabaka, de mimoi asa imingaho de moili asa imiqohaka.((

36O nyawa yasinoto o doro ma rabaka imatekemanara moi, de wimoi asa iwingaho de moili asa iwiqohaka.))"

37O Yesus Awi demo sidago kagena, de Awi muri-muri gena yosano Unaka, "Jou, kekiaka done asa idadi." Una wasango wosiade-ade onaka, "Nakoso kanaga o sone ma bake, gena yanakoka sababu o bi namo idala asa imatolomu ioqo. Komagena lo Ai hinoli o duniaka, upa tahino tomasipongoka, duma asa ka nianako."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran