Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1O Nahadi ma wangeka so ka o goginita nosi o wange asa ibao, de o bi ngopeqeka ona magena itagi o boosuka, o bi rapa isidadailakoka gena yaaho.

2Duma kagena imasidiado de yakelelo o teto ilalamo gena he iloloka.

3So ona yowosa o boosu ma rabaka, we, yamakewa o Jou Yesus Awi sone ma bake.

4Ona imaoko manga gamamu ma rabaka, de imatodoka kanaga manga dateka o nyawa yasinoto de manga baju ileleto-leto imasitibaku de imaokoye.

5So ona yosawangi de foloi yomodo de yobukuku o tonaku, duma yasinoto magena yotemo onaka, "Awa, o kiaso ngini niwisari o nyawa woooho moi isosone manga sidongirabaka.

6Kanena wihiwaka. Una wooho kali! Niososininga o kia Una winisingangasu qabolo nginika, ipapasaka ma orasi Una o Galileaka

7wotemo, 'O Nyawa ma Duhutu bilasu wisidoa o nyawa ma dorouka, so wisidasangahadika, de o wange saangeka Una asa wooho kali.'"

8Kagena ona imasininga de igogou o Yesus Awi demo-demo magena.

9So kagena o boosuka de ona yoliho so o kia naga idadadi qangodu magena isingangasu Awi muri-muri yamogiowo de moika de lo wimomote ma binukali.

10O ngopeqeka, kiaka isingongangasu, ona magena ongo Maria Magdalena, ongo Yohana, ongo Maria o Yakobus ma awa de lo o bi ngopeqeka ma somoasi imakokomote dede ona.

11Ona isingangasuka, duma manga demo gena Awi muri-muri ona magena asa yopiricayawa, itemo manga demo gena cawali manga ade-ade masirete so itiaiwa.

12Duma nako o Petrus una magena woise de womagogora o boosuka. So kagena de una ka o boosu ma ngoraka, de womarukuku so ma rabaka womaginano. Eh? Kagena ka cawali o baro qaaare ihadoku. Qabolo de una woliho awi tahuka de awi gamamuka, de womasosininga o kia idadadika.

13O wange magena o Yesus wimomote yasinoto o Yerusalemno isupu yotagi yakahika o Emaus ma dokuka, ma gaku gena nagala o kilo mogiowo de moi.

14Ona manga dodagi ma rabaka ma ngale o kia naga idadadika qangodu magena ona isibobicara.

15Imabobicara de imakokasano moi de moika, de imatodoka o Yesus masirete wahino manga dateka de wotagi imakokomote dede ona.

16Ona gena Una iwikelelo, duma kanaga o kia naga moi idadi onaka sidago yaakuwa Una iwinako.

17Kagena de Una watemo, "O ngeko ma soaka kangano o kia ngini nisibicara." De ona imatoguka, de manga sininga asa ipeleso.

18Wimoi awi ronga o Kleopas wosano o Yesuska, "We! Ngona manena nagala o Yerusalemka asa nomasidiado, so o wange ipapasaka kanaga o kia idadadika gena ka nomatengo nanako waasi."

19O Yesus wotemo, "O kia idadadi." So ona itemo, "Awadede! O kia idadadi gena o Yesus, o Nazaret ma nyawaka. Una o nabi moi de Awi demo de lo Awi manara gena ma rabaka kanaga de ma kuasa, bai o Gikimoi Awi simaka de lo o nyawa yangodu manga simaka.

20Duma o imamka ma bi sahe de lo nanga roriri Una wisidoa o bobaretaka la wisisala, so bilasu witooma. Qabolo de igogou ona Una iwisidasangahadika.

21Ena momongo, ngomi miwingongano Una asa ngone o Israelka ma nyawa nanga saturuno wonapalako. O wange manena he o wange saange qabolo Una witoomaka.

22O kiali, mia ngopeqeka yamuruo naga imiaka so ngomi migamamuka, sababu kangano o goginita nosi de ona yotagi Awi boosuka,

23duma Awi sone ma bake yamake kawa. De ona imakiliho de imisingangasu ngomika, o malaikat yakelelo de lo o malaikat magena isingangasu o Yesus wooho kali.

24Kagena de mia dodiao yamuruo naga yahika o boosuka, de kagena yakelelo igogou imatero maro o kia o ngopeqeka ona magena yodedemoka. Duma ona o Yesus wimakewa."

25Qabolo de Una wotemo onaka, "Ngini igogou nifuma! Ngini nia sininga isidailako qatemehe so niopiricayawa kiaka o bi nabi isingangasu iqomaka.

26O Salamati ma Kolano Una magena bilasu iqoma wingangapo de wisangisara, so qabolo asa wisioho kali de lo wisimulia so o bi moi-moi qangodu wapareta."

27Kagena de o Yesus wadoto onaka o bi moi-moi o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka ma ngale Awi oho ma singangasu, ma solano o Musa awi lefoka de sidago o bi nabi manga lefo qangodu.

28So o doku kiaka ona ikokahikaka magena yadumu, de Una wodupa womaaka la wotagi wogila-gila,

29duma ona asa iwisimahawa, de yotemo Unaka, "Hino la kanena Ngona nomasidodogu kasi dede ngomi. Imaqa-maqaka, so he qaputu so." So Una igogou womasidodogu kagena onaka.

30Ma orasi ona imatamiye la yooqo, de Una o roti waqehe Awi sukuru watide o Gikimoiye, de watepi-tepi, qabolo de wasitoku onaka.

31Ato wasitokuka, de ona yanako Una gena o Yesus. De imatodoka Una wisisaka so ona iwikelelo kawa.

32So ona imatekebicara yotemo, "We! So kangano o ngeko ma soaka de ngone nanga sininga maro isora, ma orasi Una wonabicara de lo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma raba gena wonadoto itotiai ngoneka."

33So o orasi magena qabolo de ona lo imajobo yoliho o Yerusalemka, de yamakeka o Yesus Awi muri yamogiowo de moi imatolomuno de o nyawa ma somoasi.

34Ona imatotolomu gena yotemo, "Igogou! Ma Jou wooho kali bai! Una womasimane o Simonka!"

35Kagena de ona yasinoto lo isihabari itotolomuka, kangano o ngeko ma soaka de o kia naga idadadi, ma orasi o roti watepi-tepi de ona yanako Una gena o Yesus.

36Ona ka imatekebobicarasi, de imatodokano o Yesus masirete lo asa womaoko to ona manga sidongirabaka, de wotemo, "Ai salam nginika! Tanu nia sininga ma rabaka igogou isosanangi."

37Ona gena yatodoka de lo yamodo, sababu ona itemo nagala o toka yakelelo.

38De Una wotemo onaka, "Qadoohaso ngini nimodo de lo nidodato.

39Nianano kasi to Ngohi Ai gia de lo Ai qohu, sababu manena Ngohi masirete bai! Nisipaqa de nisitailako, sababu o toka ma lake de ma kobo gena ihiwa maro kanaga niakelelo Ngohika."

40Qabolo de Una Awi gia de Awi qohu ma bi nabo wosikelelo onaka.

41De ona gena maro yopiricaya waasi, ona yohairani icarawa so yanali. Komagena so Una wasano onaka wotemo, "Kanaga de nia ino?"

42So o nao isosinanga o leta moi gena ona iwihike Unaka.

43De Una waqehe de waoqo, la ona aku yakelelo igogou Una o toka wisowo.

44Qabolo de Una wotemo onaka, "Manena o kia naga tinisingangasu nginika, ma orasi iqomaka de Ngohi kanaga dede nginisi. O bi moi-moi ma ngale Ngohi, kiaka o Jou Awi bobita o Musa de lo o bi nabi ma somoa isilelefo ma Buku ma rabaka de lo o Mazmur ma Bukuka gena, qangodu bilasu isiganapu."

45Qabolo Una wasinako itiai, la ma ngale ona aku o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma ngale gena yosihoda qaloha.

46So Una wotemo onaka, "O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefo itemo, Ngohi o Salamati ma Kolano manena bilasu isususa de isangisara sidago itooma, qabolo de o wange saangeka asa tooho kali.

47De o habari qaloloha gena bilasu de to Ngohi Ai ronga isihabari ma meta o bi nyawa yangoduka, la ma ngale ona manga dorouno imatoba de imatoduba de lo o Gikimoi waapongu. O habari magena bilasu isihabari ma meta o bi bangsa ma nyawa yangoduka, ma nonomaka o Yerusalemka.

48Ma ngale qangodu magegena ngini manena nidadi o saksi.

49Nimasosininga qaloha, done Ngohi asa tosulo la o Gurumi Qatetebi wouti kanena nginiku, maro Ai Baba wojajajika. Duma ngini bilasu niodamaha iqoma o kota manenaka, sidago o Gikimoi winihike o kuasa nginika la ngini aku niputuru."

50So de o Yesus wobicara qabolo de Una wangaho ona so wasisupu o kota ma duduka, sidago o Betania ma dateka. Kagena Awi gia watide la Awi laha wosidumu onaka.

51Ato Awi laha wosidumuka asa Una witide de imakitinga so wakahika o sorogaye.

52Kagena de ona yobukuku yosuba Unaka, qabolo de manga sininga gena foloi qanali ona yoliho o Yerusalemka.

53De o wange isigeto-geto ona asa o Gikimoi Awi Tahuka igogeku de iwisigiliri Unaka.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran