Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1O Yesus Awi muri yamogiowo de sinoto watolomuno, la o kuasa wahikeka, ma ngale o toka qangodu yodusu de lo ibipopanyake yasiloha.

2So Una wasulo la itagi o nyawa manga panyake yasiloha de lo yosihabari itemo, "Ma orasi yaadoka ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi."

3De ona imajobo waasi, de wotemo onaka, "Nia dodagi ma rabaka upa lo o kia naga nimagaho. Upa nimagaho o didiki, o karong, o maru eko lo o pipi, de nia baju gena ka nia roheka.

4Nakoso o doku moika niwosa de ka o tahu moika nimasidodogu, de upa nimatotuluru ma bati o doku magena niodongosa.

5De lo nakoso o riho moika la nitulu, de ona ngini iniholu sidago o habari qaloloha magena lo yoise iholu, o riho magena niodongosa. Duma nia qohu ma gaapo niapari kasi la imaaka o nonako moi onaka, igogou ona magena de manga fajaka o Gikimoi Awi simaka."

6Kagena de ona imajoboka, itagi o bi dokuka yageto de isihabari o habari qaloloha de lo ibipopanyake yasiloha.

7Ma orasi magena o Galilea ma kolano gena o Herodes Antipas de una magena woise ma ngale o Yesus Awi manara qangodu de asa wogamamu, sababu kanaga o nyawa itemo, "O Yesus gena o Yohanes Wooosi de Una asa wooho kali!"

8Kanaga lo o bi nyawa ma somoa itemo, "Una magena iqoqoma ma nabi Elia de womasimane kali." De ma binukali itemo, "Una manena o nabi moi o orasi iqoqomaka de kanaga wooho kali."

9So kagena de ma Kolano Herodes wogiise komagena, de una wotemo, "Nako o Yohanes Wooosi gena iqomaka tasulo so awi sahe yatolaka, duma o Yesus Una manena igogou naguuna. Kanaga o habari ma ngale Una gena idala toiseka." So o Herodes o ngeko wosidailako la tanu o Yesus gena iwimake.

10La o Yesus Awi sosulo yamogiowo de sinoto asa iliho ikahino kali, so Unaka imatolomu de ona o manara yaaaka qangodu isingangasu Unaka. Qabolo de Una ona wangaho la itagi imatinga o tona ibobeleu moika o Betsaida ma doku gena he idumuka.

11Ngaroko komagena, o nyawa yadadala gena yoise Una womajoboka, so ona itagi Una iwisiduuru. So ona yaado Unaka, de Una asa ona waqehe qaloha, qabolo de wadoto onaka ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi, de lo ibipopanyake nagoona bato wasiloha.

12O wange he itumu de Awi muri yamogiowo de sinoto yahino itemo Unaka, "Baba! Sababu o riho manena imatingano, so nakoso qaloha, lebelaha o nyawa yadadala manena nasulo itagi o doku de o soa imakokadateka, la ona o ino imasari de lo o tahu la imasidodogu."

13Duma Una wotemo, "Ngaroko he upa! La ngini bato niasioqo." De ona yotemo, "Ngomi gena ka cawali kanaga o roti ngai motoha de lo o nao ngai sinoto. Nagala ngomi bilasu mitagi o ino miaija ma ngale o nyawa yadadala ona manenaka."

14Manga dala kanaga ka yanau gena yacala motoha (o ngopeqeka de o ngopa gena yaeto waasi). So Una wosulo Awi muri-murika, "Hika o nyawa yadadala magena niatotolomuno de niasigogeku, so kanaga o dolomu moi-moi gena yamomoritoha."

15De Awi muri-muri gena yaaka maro o kia Una wasulo onaka, de o nyawa yadadala gena yangodu imagoge.

16So kagena de Una o roti ngai motoha de o nao ngai sinoto waqehe de womamataga o dipaye de Awi sukuru watide o Gikimoiye. Qabolo de Una o roti magena watepi-tepi de Awi muri-murika wahike la ona yasitoku o nyawa yadadala ona magenaka.

17La o nyawa yadadala magena yaoqo sidago yapunu. So kagena ona ioqo qabolo de Awi muri-muri o ino ma soohu yatolomu so ma boloi yamake o karaja mogiowo de sinoto.

18Ma moiku o Yesus kanaga wosumbayang womatengoka, de Awi muri-muri yahino Unaka, de Una wasano onaka, "Nako o nyawa gena ona itemo, Ngohi manena naguuna."

19De ona isango itemo, "Kanaga ma binuka itemo o Yohanes Wooosi, de ma binukali itemo o ma nabi Elia, de o nyawa ma somoali itemo Ngona o nabi iqoqoma moi so kanaga wooho kali."

20So kagena de o Yesus wosano onaka, "Duma nako ngini masirete, Ngohi manena naguuna." O Petrus wotemo, "Baba, Ngona manena o Salamati ma Kolano, kiaka o Gikimoi wojajika."

21La komagena de Una wapoma onaka, "Ma ngale Ngohi o Salamati ma Kolano gena upa lo nisingangasu o bi nyawaka."

22De lo wotemo, "Ngohi manena, o Nyawa ma Duhutu, done o Yahudika manga roriri, o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama ona Ngohi iholu, so ona asa isangisara qasiri ma bati itooma de isosone. Ngaroko iaka komagena, duma o wange saangeka de Ngohi tooho kali."

23Kagena de Una wasibicara o nyawa yangoduka wotemo, "O nyawa nagoona la imote Ngohi, bilasu imahadoku so manga dupa moi-moi manga sininga ma rabaka yapalako la imote-mote Ngohi, de qadoohawa nakoso o sangisara yamoku ma bati yosone.

24Sababu o nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago iholu isangisara, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona ma ngale Ngohi imote de manga rohe ma salamati isidoohawa, la ngaroko isone, duma o oho ka sidutu ikakali done asa yamake.

25Ngaroko o nyawa moi o dunia de ma raba manena he qangodu ka to una, duma qangodu magena ma faida ihiwa, nakoso ma duuru una wisisa sababu wamakewa o oho ka sidutu ikakali.

26Upa o nyawa yamaqe isihabari ma ngale Ngohi de lo Ai dodoto. Sababu nagoona yamaqe isihabari, done Ngohi o Nyawa ma Duhutu lo asa ona toholu tanako, ma orasi Ngohi tahino kali o duniaku dede to Ngohi Ai kuasa, kiaka isikokelelo maro Ai Baba Awi kuasa, de Awi malaikat yadadala.

27Ngini tinisingangasu igogou, yamuruo naga to ngini nia sidongirabano done isone waasi, nakoso yanako waasi o Gikimoi Awi pareta igogou imasidiadoka."

28O Yesus wodoto komagena so o nahadi moi ipasaka, de wangaho Awi muri yaruwange, ena gena o Petrus, de o Yohanes, de o Yakobus itagi imatinga o tala moi ikukuruye, la kagena wosumbayang.

29To Una Awi sumbayang ma rabaka Una Awi jamani ingali, de Awi baju idadi qaare de isiru.

30Imatodoka kanaga o nyawa yasinoto imatekebobicara de Una. Ona magena o nabi yasinoto o Musa de o Elia.

31Ona yasinoto lo manga jamani isiru. De yobicara gena ma ngale o Yesus Awi sone kiaka itekawa asa wosiganapu o Yerusalem ma kotaka.

32O orasi magena o Petrus de awi dodiao magena ona yakioloka. Ato yomomi, de asa yakelelo o Yesus Awi mulia isiru de ileto komagena lo o nyawa yasinoto Awi dateka.

33Ma orasi o nyawa yasinoto magena imasidailako imajobo, de o Petrus wotemo o Yesuska, "Baba Guru, qaloha bai nakoso ngone lo ngo kanena, so o dadaru ngai saange miaaka, ngai moi to Ngona, ngai moi to Musa, de ngai moi lo to Elia." (Patotiai gena o Petrus wanakowa o kia bilasu una wosibicara.)

34O Petrus ka wobicarasi, de o lobi-lobi o bolu moi iuti so yasaoka, sidago una de awi dodiao kagena lo yamodo.

35De o lobi-lobi ma rabano o ili moi iise itemo, "Una manena to Ngohi Ai Ngopa towihihirika. Ka Unaka bilasu niwisigise!"

36O ili magena imatogu, so ato imatodoka so yanano cawali o Yesus womatengoka. So ma orasi done iuti o talaku de ona yaruwange asa imasipongoka, o nyawa moi lo yasingangasuwa maro o kia ona yakokeleloka.

37Ma langika, ona iuti o talaku, de o nyawa yadadala yahino la iwimake o Yesus.

38Magena de o nyawa yadadala manga sidongirabano o nyawa moi womatoore wotemo, "Ya Baba Guru, kodo! Nowitailako ai ngopa. Una manena ai ngopa womatetengoka.

39Nakoso o toka wingosa iwisitodokano imatoore imaili-ilika, de iwisiwawako yapoputuruka, sidago awi uruno lo o geko isupu. O toka magena kanaga iwisangisara de lo iholu isupu unano.

40So ngohi togolo Ani muri-murika la yodusu o toka magena, duma ona yaakuwa."

41So kagena de Una wotemo onaka, "Idodooha ngini o bi nyawa o orasi manena! Igogou-gogou ngini manena o nyawa o Gikimoi Awi dupa niaholu de lo nia piricaya ihihiwa. Sidago o orasi muruosi Ngohi togoge dede ngini la tinisisabari nginika. Ce! Nako komagena o ngopa magena niwingahono kanena." So ona o ngopa magena iwingaho Unaka.

42Ma orasi o ngopa magena wotagi wimeta o Yesuska, de una wikokitoka magena awi rohe wosipapaka o tonaku, so awi rohe lo iira-iraka. De Una wodusu o toka magena de o ngopa magena wisilohaka. Qabolo de wotemo awi babaka, "Ani ngopa manena nowiqehe. Una wilohaka."

43So o nyawa yangodu yakelelo de yohairani o Gikimoi Awi kuasa ilalamo magena. Ma orasi o nyawa ka yohairanisi o moi-moi qangodu waaaka gena yakelelo de o Gikimoi Awi kuasa, de Una watemo Awi muri-murika,

44"Niosininga de nimadiahi to Ngohi Ai demo manena: Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena done asa isidoa Ai saturu manga gia ma sohaka."

45Magena de Una Awi demo de Awi simodoto ma ngale gena kanaga isingangasu waasi so ona yanakowa, duma ona yamodo so yododato imasano Unaka.

46O Yesus Awi muri-muri imatekesikokoholu ma ngale nagoona foloi ilamo to ona manga sidongirabaka.

47Kagena de manga sininga ma takasiri Una wanako, so o ngopa wiceceke moi wingahono de wisigokono to Una Awi dateka,

48de wotemo onaka, "O nyawa nagoona la o ngopa manenaka iwiqehe qaloha sababu ona imote Ngohi, magena imatero de ona lo Ngohi iqehe qaloha. So o nyawa nagoona la Ngohi iqehe qaloha, ona manga manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino. Nagoona so yasiceke to ngini nia sidongirabaka, ona magena foloi yolamo."

49De o Yohanes wotemo o Yesuska, "Baba Guru, ngomi miwikelelo o nyawa moi o toka wodusu de to Ngona Ani ronga bai! So ngomi miwisimahawa, sababu una gena to ngomi mia dodiaowa."

50Duma o Yesus wotemo, "Upa niwisimahawa una magena, sababu o nyawa la inalalawangiwa, ona magena to ngone nanga dodiao."

51Ma orasi he idumu o Yesus wodola witide o sorogaye, de Una wositatapu bilasu wokahika o Yerusalemka.

52So Una Awi nyawa wimomote yamuruo naga wasulo la ona itagi iqoma, de Una wotuuru. So iqoqoma ona magena o doku moi o Samaria ma daeraka iwosa la Awi sidailako yaaka kasi.

53Duma o doku magena asa yoholu Una iwiqehe, sababu ona yanakoka Una Awi memeta o Yerusalemka.

54Ma orasi o Yakobus de o Yohanes yoise o doku magena ka iwiholu, so ona yotemo o Yesuska, "Jou, nako qaloha de ngomi migolo o dipaka de o uku iuti la o doku magena yatupu bai!"

55Duma o Yesus womabulutu de ona wangamoka.

56Qabolo de ona yogila-gila yakahika o doku ma somoaka.

57Kagena manga dodagi ma rabaka, de o nyawa moi wahino Unano de wotemo, "Baba, ngohi todupa kekiaka bato notagi Ngona tonimote bai!"

58Duma o Yesus wosango wotemo, "O boulamo o pongaka de ma aru de lo o namo de ma igu, duma Ngohi o Nyawa ma Duhutu Ai ngihi ihiwa la ma ngale tomasidodogu."

59Qabolo de Una witemo o nyawa moili, "Noimote Ngohi." Duma una magena wotemo, "Baba, tanu noisimaha toliho kasi ma ngale ai baba wosone so towipoosu kasi, de ngohi asa Ngona tonimote."

60Duma o Yesus wosangoli de ka woade-ade wotemo, "Qohaka, la o nyawa isosoneka ona masirete manga dodiao isosone gena asa yapoosu. Duma ngona gena notagi o habari, ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi gena, nosihabari."

61Komagena lo kanaga o nyawa moili wotemo o Yesuska, "Baba, ngohi todupa tonimote, duma tanu noisimaha toliho kasi la ai tahu ma raba moika tomasingangasu kasi."

62O Yesus wotemo o nyawa una magenaka, "O nyawa la kanaga ipajeko gena, qalohawa nakoso imaginano manga duduka isidadu-dadu. O nyawa maro komagena manga manara asa itiaiwa, so idadiwa yomomanara o Gikimoi Awi pareta ma rabaka."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel