Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 10 >> 

1So o Yesus asa Awi muri-muri yamogiowo de sinoto waaso imatolomu Unano, de kagena de wotemo onaka, "Ngini ningoduka asa o kuasa tinihike la aku o toka niodusu, de lo o nyawa yasisiri de yopopanyake gena yangodu niasiloha."

2So o sosulo eko o rasul yamogiowo de sinoto manena to ona manga ronga gena: Ma nonomaka, o Simon (eko wisironga lo o Petrus); de o Andreas, o Simon awi nongoru; o Yakobus, o Zebedeus awi ngopa; o Yohanes, o Yakobus awi nongoru;

3o Filipus; o Bartolomeus; o Tomas; o Matius, una o balastengi wototolomu; o Yakobus, o Alfeus awi ngopa; o Tadeus;

4o Simon, gena o Zelot ma nyawa; de o Yudas Iskariot, o nyawa una magena o Yesus wisiiija.

5Ona yamogiowo de sinoto gena o Yesus wasulo so itagi de o siminiko wadedemo kasi wotemo komanena, "Nia dodagi ma rabaka upa lo o bi Yahudika ma nyawa yasowo to ona manga daeraka nitagi. De lo upa nitagi o Samaria ma nyawa manga bi dokuka.

6Duma ma nonomaka bilasu nitagi nanga dodiao o bi Yahudika ma nyawa kagena o Israel awi ngopa de awi danoka. Ona magena maro o bi duba isisisa.

7Hika niasihabari de nitemo onaka, 'Ma orasi he imasidiado ma ngale o Gikimoi asa wopareta maro o kolano moi.'

8De lo ibipopanyake niasiloha, ibisosone niasioho kali, de yapapado niasilohali de lo yabikokitoka manga toka niodusu. De maro o bi moi-moi niamamake o Gikimoino de nia bangu lo ihiwa, komagena lo ngini bilasu niahike o nyawaka de manga bangu lo ihiwa.

9Nia dodagi ma rabaka upa lo o kia naga nimagaho. Upa nimagaho o pipi o guracino eko lo o tembagano.

10Upali nimagaho o karong, eko upa lo o baju, eko o tarupa, eko o didiki sidago ngai sinoto gena yaakuwa. Sababu o nyawa imomanara gena bilasu manga oho ma kurangi yafangu.

11Nakoso niwosa o doku moika, de hika o nyawa la kanaga yodupa iniqeqehe qaloha gena ngini niasari. La kagena nimasidodogu, ma bati o doku magena niodongosa.

12Nakoso o tahu moika nimasidodogu, de o tahu ma duhutuka nitemo, 'Tanu o Jou Awi laha winisidumu nginika.'

13De nakoso o tahu ma nyawa gena iniqehe qaloha, de igogou o Jou Gikimoi asa Awi laha wasidumu onaka. Duma nakoso ona ngini iniholu, de qohaka, done asa o Jou Awi laha gena ona he yamakewa.

14De lo nakoso o riho moika la nitulu, de iniholu sidago nia demo magena lo yoise iholu, o riho magena niodongosa. Duma nia qohu ma gaapo niapari kasi la imaaka o nonako moi onaka, igogou ona magena de manga fajaka o Gikimoi Awi simaka.

15Ngini tinisingangasu igogou, ma wangeka done manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali de o dorou, de o doku magenaka asa yafanggali de o dorou ifoloisi qatorou de o dorou iqoqomaka o Sodom de o Gomora ma bi nyawa ma dorou manga fanggali."

16"Nimasidodiahi, sababu Ngohi tinisulo nginika la nitagi niakahika o bi nyawa ma dorou manga sidongirabaka. Ngini nimatero maro de o bi duba so kanaga o bi kaso labara ma dongirabaka. Mutuwade ngini gena bilasu nicawaro maro o ngihia, de lo nia sininga qamuuqu de nia edekati ma dorou ihiwa maro o namo dara.

17Nimajaga igogou, sababu ngini done nitago de ningaho o bi agama ma bobita yacocohoka. De ngini asa ningapo o puji ma bi tahu ma rabaka.

18De lo ngini asa ningaho o bobaretaka eko o kolanoka ma sababu ngini to Ngohi Ai muri-muri. So magena to ngini nia orasi qaloloha moi la ma ngale Ngohi de o habari qaloloha gena niasingangasu onaka de lo o nyawa ma somoasi, ena gena o Yahudika ma nyawa yasowo.

19So nakoso ngini nitago la ningaho o bobaretaka, upa lo nimodo ma ngale o kia bilasu ngini nisango. Sababu ma orasi magena de o kia naga itiai la nidedemo gena o Gikimoi masirete asa winihike.

20So ma orasika gena nia dedemo ma sihino ngini nowa, duma nia demo magena nia Baba Awi Gurumi asa inisingangasu nginika, de asa ngini niodedemo.

21(10:20)

22Ma orasi he imasidiado, de ngini manena o nyawa yangodu asa niduhudu sababu ngini to Ngohi Ai muri-muri. Done asa idadi o bi nyawa manga gianongoru yasidoa o nyawa ma somoaka la yatooma. Komagena idadi de imaaka o baba de o ngopa. De lo o bi ngopa asa yalawangi manga baba de manga awa, so yasidoa o nyawa ma somoaka la yatooma. Duma nagoona manga piricaya Ngohika qaputuru sidago o dunia ma dodogu imasidiado, ona magena done asa isalamati.

23Nakoso o doku moika ngini inisangisara, de hika niloqa o doku ma somoa kali. Ngini tinisingangasu igogou, ngini o habari qaloloha nisihabari o Israel ma bi dokuka qangodu waasi, de Ngohi o Nyawa ma Duhutu asa tahino kali.

24Igogou o muri ona gena idadiwa itemo, 'Nako ngohi de ai guru, ngohi foloi tolamo.' Komagena lo o nyawa la idadi ileleleani, igogou ona idadiwa itemo, 'Nako ngohi de ai tuangi woipopareta, ngohi foloi tolamo.' Idadiwa yotemo komagena.

25Ka qaloha nakoso idadi o muri moi womaaka maro awi guru, de lo nakoso woleleleani moi womaaka maro awi tuangi. So nimajaga igogou, sababu Ngohi gena to ngini nia Jou, de ngini gena to Ngohi Ai nyawa imomote. Nakoso Ngohi isiaso o Beelzebul, o Iblis la kanaga o bi toka qangodu wakokolano, de ma boboloili ngini Ngohi nimomote done asa o ronga inigaka foloi qatorou."

26"Ngaroko komagena, duma o nyawa la kanaga ngini inisihoholuka ona magena upa niamodo. Sababu igogou, o kia naga yaiihu, magena qangodu o nyawa manga simaka done asa ka isikelelo, de lo o kia naga itotalake, magena qangodu done asa ka ipelenga la o nyawa yanako.

27So o kia naga Ngohi tosingangasuka, de ngini la nimatengo niiseka, magena ngini lo o bi nyawa moi de moika niasingangasu. De lo o kia naga Ngohi ka tinigogurubu nginika, magena ngini asa niasihabari o bi nyawa yangoduka.

28Upa sidago ngini nimodo o nyawa la kanaga yodupa nia rohe yatooma, sababu ma ngale to ngini nia jiwa yatotooma gena ona manga kuasa ihiwa. Duma ka o Gikimoi Una magena niwimodo, sababu Una kanaga de Awi kuasa ma ngale nia rohe de lo nia jiwa gena o narakaka wasisa.

29O namo gereja ngai sinoto isiija ma ragani ka ma cunu. Duma ngaroko komagena, kanaga moiwa isone nako o Gikimoi nia Baba Awi dupawa.

30De nako ngini gena o Gikimoi winisininga ifoloi. Una ngini wininako qaloha, so nia hutu ma dala lo Una waeto de wanako qangodu.

31So upa nimodo. Ngini winisininga de nia ija gena ifoloi de o bi namo totodialiki bai!

32Nagoona kanaga o nyawaka isingangasu igogou ona Ngohi imomoteka, de Ngohi lo asa tasingangasu ona Ai Baba o sorogaka totemo, 'O nyawa ona manena to Ngohi Ai nyawa imomoteka.'

33Duma nagoona la kanaga yomanosu, yotemo Ngohi inakowa, de ona lo Ai Baba o sorogaka Ngohi asa tomanosu de totemo, 'O nyawa ona manena to Ngohi Ai nyawa imomote yasowo.'"

34"Upa nitagapi de nitemo Ngohi tahino gena ma ngale o bi nyawa tasikadame moi de moika. Komagenawa! Ngohi tahino la ma ngale o bi nyawa tasikitinga moi de moika.

35(10:34)

36Sababu ma ngale Ngohi tahinoka, so o tahu moi ma raba asa imateketinga moi de moika, gena ma binuka asa Ngohi imote, de ma binukali asa yoholu Ngohi imote. O ngopa yanau awi baba wiholu, de o ngopa o ngopeqeka ami awa momiholu, de lo ma moqoka ami dunu momiholu.

37O nyawa nagoona manga baba eko manga awa yasiboso ifoloi dede Ngohi isiboso, ona magena idadiwa to Ngohi Ai nyawa imomote. Komagena lo nagoona manga ngopa yasiboso ifoloi de Ngohi isiboso, ona magena idadiwa to Ngohi Ai nyawa imomote.

38De lo o nyawa nagoona la imote Ngohi, ona magena imatero maro o nyawa moi la kanaga waqehe qaloha la ma ngale Ngohi woimote, so igogou o sangisara wamoku eko lo nagala wosone. So nagoona imasidailakowa yasangisara komagena, de yaakuwa ona magena yodadi to Ngohi Ai nyawa imomote.

39Sababu o nyawa nagoona la manga oho o dunia manenaka foloi yosininga sidago iholu isangisara, done ona dede o Gikimoi asa imakitingaka. Duma o nyawa nagoona ma ngale Ngohi imote gena manga oho o duniaka isidoohawa, la ngaroko isone, duma o oho ka sidutu ikakali done asa yamake.

40O nyawa nagoona ngini iniqehe qaloha, magena imatero de ona lo Ngohi iqehe qaloha. So o nyawa nagoona la Ngohi iqehe qaloha, ona manga qehe ma manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino.

41De lo nagoona o nabi moi iwiqehe qaloha sababu una magena igogou o Gikimoi Awi nabi, ona magena asa o fanggali yamake maro o kia yafanggali o nabi magenaka. De nagoona lo o nyawa moi la kanaga awi sininga itiai una magena iwiqehe qaloha sababu una magena igogou awi sininga itotiaika, ona magena asa o fanggali yamake maro o kia yafanggali o nyawa de awi sininga itotiai una magenaka.

42Nagoona yodupa o nyawa imomote Ngohi magena yariwo sababu igogou ona Ngohi Ai nyawa imomote, ngaroko ka o ake yasiudo, duma igogou ona magena done asa yamake manga fanggali o Gikimoino."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran