Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 >> 

1Idadi de imaaka komagena, so o Yesus wisibuo gena o Betlehem ma dokuka o Yudea ma daeraka, ma dongoho magena o Herodes wopareta maro ka o kolano moi. De kanaga lo o orasi magena o bi nyawa icocawaro nodoka o Yudea ma daera ma wange ma nyonyieka de ona magena ma soa ikukuruka, de itagi yakahino o Yerusalem ma kotano.

2So kagena o Yerusalemka imasidiadoka, de ona o bi nyawaka yosano hika de hino itemo, "Ngomi manena miakelelo o dipaka o ngoma moi ibao o wange ma nyonyieka, de o ngoma magena misinonako kanaga o ngopa moi wisibuo la done asa wodadi o Yahudika manga kolano. De o ngoma magena itagi yakahisa so miamote la ma ngale miwisari de miwisuba Unaka. So Una magena Awi riho kiaka, tanu nimisidumu ngomika."

3So de ma Kolano Herodes wogiise o habari magena, de una wimodo de awi sininga isusa, de lo ma ngale manga kolano gena nagala done wadoosa so o Yerusalemka ma bi nyawa lo yadala yamodo de manga sininga isusa.

4So una wosulo la o Yahudika manga imamka ma bi sahe de manga guru agama yangodu yahino imatolomu awi kadatoka, de una wosano onaka wotemo, "O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka wotemo o Salamati ma Kolano wihihirika done asa wisibuo, gena togolo nginika, tanu ma riho aku nisingangasu ngohino."

5De ona unaka itemo, "O Betlehem ma kotaka kanena o Yudea ma daeraka, sababu o kia iqomaka o Jou wotemo maro ma nabi Mikha wosilelefo qaboloka, ena gena,

6'He! Ngini o Betlehemka ma nyawa, ngini nigoge gena o Yehuda ma daera ma rabaka gena, o Yehudaka manga roriri manga goginano ma rabaka upa lo itemo to ngini nia doku qaceke de o kota qangodu o daera magena ma sigilolika. Sababu nogena nginino done asa o roriri moi wisibuo la aku watuda de wapalihara to Ngohi Ai nyawa gena o Israelka ma bi nyawa.'"

7Qabolo de o Herodes awi nyawa wapomaka de wasulo so itagi imapongoka, la yaaso o nyawa icocawaro ona magena so awi simaka yahino de wasano wotemo onaka, "Kapuruosi de o ngoma magena niakelelo o dipaka."

8Qabolo de una wasulo ona itagi yakahika o Betlehemka de wasihaga wotemo onaka, "Hika nitagi, la niwisari o ngopa Una magena, la nakoso niwimakeka, tanu ngohi bilasu nisingangasu ma ngale ngohi lo tahika towisuba Unaka."

9(2:8)

10Awi beseso magena yoiseka, de ona imajobo so itagi wisari. Imatodoka o ngoma o dipaka, iqomaka o wange ma nyonyieka de yakokelelo, gena yakelelo kali. Ma orasi o ngoma magena yakelelo kali gena, igogou-gogou manga sininga qanali icarawa! So kanaga manga dodagi ma rabaka gena, o ngoma magena iqoqoma manga simaka idadi maro o siminiko moi ma bati yaado o ngopa Una magena Awi rihoka, de asa imatogu o dipaka o tahu magena ma qokuka.

11Gila-gila o nyawa icocawaro ona magena iwosa o tahu ma rabaka, de wikelelo o ngopa Una magena ma awa mowitotino. Kagena de ona ibukuku de manga suba yatide Unaka. Qabolo de manga borua yapelenga so o guraci, o manyanyi, de o bi gososo qabobou gena iwihike maro idadi manga suba ma nonako moi Unaka.

12Magena qabolo, de to ona manga doguruga ma rabaka o Jou wasingangasu ma ngale ona upa he itagi kali o Herodeska. Komagena imaaka so o Herodeska ona he itagi kawa, de iliho gena o ngeko ma somoa yamote sidago imasidiado kali manga dokuka.

13O nyawa icocawaro gena imajobo so ipasaka, de o Jou Awi malaikat imasimane kali o Yusuf awi doguruga ma rabaka. De o malaikat magena itemo o Yusufka, "O Herodes awi edekati o ngopa Una magena wisari ma ngale iwitooma. Ma sababu magegena, so hika nomomi la o ngopa Una magena de ma awa nangaho la niloqa nimatuluru de nikahika o Mesirka nigoge. Kagena nigogesi, de nitamaha sidago Ngohi asa tonisingangasu kali ngonaka."

14O Yusuf awi gogiolo ma rabaka de womomi, so o putu magena bato o ngopa una magena de ma awa asa wangaho so itagi imatuluru o Mesirka.

15Ona yangodu kagena igoge sidago lo o Herodes wosone. Ma dodagi komagena, so igogou maro o kia o Jou wotemo lo qabolo Awi nabika, ena gena, "Ai ngopa done asa Ngohi towiaso o Mesirno."

16Ma orasi o nyawa icocawaro ona magena ilihoka, de o Herodes asa wogiise so una wanako itiai, igogou o nyawa icocawaro gena iwisihagaka. So foloisi witoosa, sababu awi edekati o ngopa Una magena bilasu witooma. So kagena de o Herodes awi prajurit wasulo bilasu itagi o Betlehemka de magena ma sigilolika, la o bi ngopa yanau manga umuru o taungu sinotoka de isikahuku gena bilasu yatooma. Sababu una wositero de o nyawa icocawaro manga singangasu unaka o ngoma magena yakelelo ma nonoma o dipaka, gena he o taungu sinoto qabolo ipasaka.

17So o bi ngopa yanau yatotooma gena isiganapuka o Jou Awi demo o kia iqomaka ma nabi Yeremia wosilefo qaboloka, ena gena,

18"O Rama ma dokuka gena bai kanaga o gari isitoore qaili poli, manga sininga ipeleso de lo qasiri. Kanaga ongo Rahel mododora de moari de lo misiduduga lo moholu bai, sababu ami ngopa yatoomaka."

19So ipasaka de o Herodes wosoneka, de ma dongoho magena o Yusuf de awi tahu ma raba moi gena ka o Mesir kasi de o Jou Awi malaikat moi womasimane o Yusuf awi doguruga ma rabaka.

20De wotemo, "Yusuf! O nyawa manga edekati qatotorou ma ngale o ngopa magena witooma, gena wosoneka. Sababu komagena so hika nomomi la o ngopa Una magena de ma awa nasigiliho o Israel ma nyawa manga dokuka."

21Qabolo de una gila-gila womomi, so o ngopa Una magena de ma awa wasigiliho o Israel ma nyawa manga dokuka, maro o kia o malaikat magena widedemo unaka.

22Duma o Yudea ma daeraka gena o Herodes ma ngopa moi awi ronga o Arkhelaus gena wokolanoka ma baba witagali. Magena igogou so o Yusuf gena wogiise de wanakoka, so wimodo upa sidago o Arkhelaus o ngopa magena witooma. Ma sababu magegena so o Jou Awi malaikat moili yahino o Yusuf awi doguruga ma rabaka wisingangasu la ona o tahu ma raba moi imasirese kali, so itagi yakahika o Galilea ma tonaka,

23o doku moi ma ronga o Nazaretka igoge. Kagena igoge gena isiganapuka, maro o kia iqomaka o Jou Awi demo o bi nabi yalefo qaboloka ma ngale o ngopa Una magena, "Done asa o nyawa itemo Una magena o Nazaretka ma nyawa."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran