Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

1Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri o Yerusalem yadumuka so ona imasidiado o doku Betfage o Tala Zaitunka, kagena de o muri yasinoto wasulo itagi iqoma.

2De Una wotemo onaka, "Nitagi o doku magenaka. La kagena o dokuka niwosa, de ngini asa niakelelo o keledai ma beqeka moi yapilikuka de lo ma goho moi. Ngai sinoto magena ma bobiliku niasose de niaahono kanena.

3Nakoso o nyawa nisano nginika, de nitemo onaka, 'O Jou wodupa wapake bai!' Qabolo de ona magena jai-jai bato nisimaha la aku niaaho."

4O bi moi-moi qangodu magena bilasu idadi de imaaka la isiganapuka, imatero maro o kia iqomaka o Gikimoi Awi demo ma nabi Yesaya wosilefo qaboloka, ena gena,

5"Bilasu nasingangasu o Yerusalemka yangodu, 'Niwinano, nia kolano he womasidiado. Una womahadoku de o keledai ma ngopaku wopane, gena o keledai ma gohoku.'"

6Qabolo de Una Awi muri yasinoto magena itagi, de ona asa yaaka maro o kia Una wobeseso onaka.

7So ona o keledai magena de ma ngopa yaahoka, de manga juba yahoi so isinaho o keledai ma duduku. Kagena de Una wodola so womatamiye ma qokuka.

8So ona itagi ikahika o Yerusalemka. Una asa wogila-gila, de kogena o ngekoko o nyawa yadadala manga juba isinaho de ma binukali o gota ma daara de ma sosokaka, kiaka manga doroka yaqeheka, so isihaja ma ngale Una iwisihoromati.

9O bi nyawa yadadala iqoqoma de ma binukali itotuuru Una wimote-mote gena, yangodu imasagaga itemo, "Powigiliri Una o Daud awi ngopa de awi dano moiku! Igogou! Una wahino de o Jou Awi ronga. So tanu Una magenaka o Gikimoi Awi laha wisicatu. Hino powigiliri o Gikimoi Wikukuruye!"

10Komagena imaaka sidago o Yesus womasidiado o Yerusalemka, de o kota ma nyawa yadadala foloi lo ikalala gena, ona imatekekasano itemo, "Una magena naguuna."

11De o nyawa wimomote gena yosango, "Una o Yesus, o nabi moi o Nazaretno o Galilea ma tonaka."

12Qabolo de o Yesus wotagili o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de wasitodadaheno o nyawa yadala kagenadahu imasiiija de imatekekokiija. Ona ma binuka o nyawa o doku ma somoano manga pipi imatekesitagali de ma binukali o namo dara imasiiija yaaka manga gaso. So o Yesus witoosa, de gila-gila Una wadusu, de manga meja waeha, de lo manga bako wosipapaka.

13Qabolo de wotemo, "O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo Una wotemo komanena, 'To Ngohi Ai tahu manena idadi o bi nyawa manga riho moi la kanena isuba de isumbayang.' De qadoohaso ngini niaaka ikokokoora manga dodutulu ma riho. Ce!"

14Kagena o Gikimoi Awi Tahuka de ibipipilo de lo ibilulugu yahino Unano, de Una ona wasiloha.

15Duma o imamka ma bi sahe de o bi guru agama yakelelo o nonako ihahairani, kiaka waaaka, so ona yongamo. De lo ona yotoosa gena, yoise o ngopa-ngopa imanere o Gikimoi Awi Tahuka itemo, "Powigiliri Una o Daud awi ngopa de awi dano moiku!"

16So kagena de ona yotemo Unaka, "Ngona noise o kia naga yapeto gena." Una wotemo, "Iya, toise. Icala! Ngini ningodu lo niabaca qabolo de niawosaka, o kia naga o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo itemo, 'Ngona nadoto o ngopa-ngopaka de lo o ngopa yosusususi, la imasagaga inigiliri Ngonaka.'"

17Kagena de Una gena ona wadongosa de o kota magenano womasihoika, de wotagi womasidodogu o Betaniaka.

18Ma goginitano ma orasi o Yesus de Awi muri-muri iliho kali o Yerusalemka, so yahika ma soaka de Una wamalo wisapi.

19Kagena o ngeko ma dateka de Una wakeleloka o ara hutu moi. De Una wotagi so watailako o ara ma hutu magena nagala de ma sopoka. Duma waado de wanano ma sopo ka o ngai moi lo ihiwa, so ka cawali ma soka irubu. So kagena de Una wabicara o ara ma hutu magenaka wotemo, "O orasi manena bato done ngona nosopo kawa!" Gila-gila o ara ma hutu magena isoneka.

20La o kia naga idadadika magena Awi muri-muri yakeleloka, de ona asa yohairani yotemo, "O kiaso ka o demo moi de o ara ma hutu magena asa jai-jai isone."

21Una wosango, "Ngini tinisingangasu igogou, nakoso niododatowa de niopiricaya, igogou o kia nitetemo asa idadi. Ngini asa aku niaaka imatero maro Ngohi taaka o ara ma hutuka, de lo ngini aku nitemo, 'He, tala! Nomatide de nomatuluru la o teoku nilutuka!' Igogou, done asa o Gikimoi watuluru.

22Igogou, o kia bato nisumbayang de nimagolo, nakoso niopiricaya, de igogou ngini asa niamake."

23So o Yesus womasidiado kali o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de kagena wodoto. Wodoto de o imamka ma bi sahe de lo o Yahudika manga roriri yahino Unaka. De ona wisano itemo Unaka, "Naguuna wonisulo de naguuna o haku wonihike Ngonaka, so kagunugo o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka naaka komagena."

24De Una wosango wotemo, "Ngohi lo tinisano kasi, la nako ngini niasangoka, de asa Ngohi tinidedemo nginika de naguuna o haku woihike so taaka o moi-moi manena.

25So hika ngini niasango, o Yohanes o nyawa waosi gena naguuna o haku wihike, o nyawano eko o Gikimoino." Kagena de ona manga sidongirabaka imatekebicara moi de moika itemo, "Nakoso ngone potemo o haku o Gikimoino, done Una wonasitemo, 'Nako komagena, de qadoohaso o Yohanes Wooosi niwipiricayawa.'

26Duma isusali nako potemo de o haku o nyawano, ngone pamodo poli upa sidago o nyawa yadadala yatoosa, sababu ona itemo o Yohanes una magena o nabi moi."

27So cawali isango itemo, "Ngomi mianakowa o haku magena kiano una wamake." So kagena de o Yesus wotemo onaka, "Nako komagena, Ngohi lo toholu todedemo nginika de naguuna awi haku so Ngohi taaka o moi-moi qangodu manena."

28O Yesus wotemo o Yahudi manga roririka, "Ngini nia dakolo idodooha. Tosiade-ade, kanaga o baba moi de awi ngopa yanau yasinoto. O baba gena wotagi awi ngopa woririaka, de witemo, 'Ai ngopa, o wange manena notagi o anggur ma doroka nomanara.'

29Ma ngopa magena wosango, 'Ngohi toholu.' Duma ma dodoguka de awi sininga itagali, so una ka wotagi o anggur ma doroka womanara.

30Kagena de ma baba gena wotagi awi ngopa wononongoruka, de witemo, 'Ai ngopa, notagi o anggur ma doroka nomanara.' Ma ngopa wononongoru wosango, 'Ka qaloha asa totagi.' Duma una he wotagiwa.

31So de Ai jarita magena nako o ngopa yasinoto gena, naguuna ma baba awi dupa igogou waakaka." De o Yahudika manga roriri ona magena yotemo, "Woriria." So Una wotemo onaka, "Ngini tinisingangasu igogou, o balastengi itotolomu de lo o ngopeqeka isusundali de manga rohe imasiiija, ona magena o Gikimoi asa waqehe qaloha la Awi pareta ma rabaka yowosa, upa ngini.

32Sababu o Yohanes Wooosi una magena o ngeko ibobolowo gena winidoto nginika, duma ngini una niwipiricayawa. Ngaroko komagena, o balastengi itotolomu de lo isusundali de manga rohe imasiiija, ona magena una iwipiricaya. De ngaroko ma ngale ona manga piricaya gena ngini nianako qaboloka, duma ngini gena kanaga niholu nia sininga niatagali de lo niholu una niwipiricaya."

33O Yesus wotemo kali o Yahudi manga roririka, "Niise o ade-ade moili manena. Kanaga o nyawa moi awi anggur raki wosidato de ma batino o pagari wosigilolika. Qabolo de una waaka o anggur ma dedeho. Kagena lo o falagaku ikukuruye moi wosigoko idadi o doro ma jojaga ma riho. Qabolo qangoduka, de o anggur ma raki magena wosisewaka o nyawa yamuruo naga yamomanaraka, kagena de una womajoboka o doku ma somoaka.

34Ma orasi yaadoka o anggur ma sopo yautu, o nyawa una magena wasidingo awi nyawa igogilalo yamuruo naga la itagi kadoka to una awi raki yamomanaraka de ma ngale yaqehe to una awi raki ma gimina.

35Duma ona yatago igogilalo ona magena. Qabolo de ona magena ka wimoi wingangapo, wimoi witooma, de lo wimoi ka o teto wipapaka.

36O raki ma duhutu una magena wasidingo kali o nyawa igogilalo ma somoali, ma nyawa foloisi yadala de ma nonomaka. Duma yogogilalo ona magena kali yaaka imaketeroli maro de yoqoqomano.

37So ma dodoguka de una wisidingo awi ngopa masirete magena wotagi kadoka yomomanara ona magenaka. De awi sininga ma rabaka itemo, 'Igogou, done ai ngopa masirete so iwihoromati.'

38Duma imomanara ona magena wikelelo de itemo moi de moika, 'Una magena bai! Una o warisi ma jojoho. Hino la ngone una powitoomaka, ma ngale ngone pamake to una awi warisi.'

39Kagena de o ngopa magena witago de iwisoroma so o raki ma duduka, de kagena asa ona iwitoomaka."

40So kagena de o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wasano wotemo, "So ma orasi o raki ma duhutu una magena woliho, de o kia asa una waaka ona magena awi raki yamomanaraka."

41Ona yosango, "Bilasu una o bi nyawa ma dorou magena watooma, de gila-gila o raki magena wosisewa kali o nyawa imomanara ma somoaka, kiaka manga dupa, nako ma orasi yaado la yautuka gena, to una awi raki ma gimina bilasu iwihike."

42De Una watemo onaka, "Icala! Ngini ningodu lo niabaca qabolo de niawosaka o gimina manena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoqe ma teto ma nonoma. Magena o Jou Gikimoi Awi manara igogou de ka qaloha poli.'"

43De lo o Yesus wotemo, "So ma ngale ngini niholu niqehe Ngohi maro nia Salamati ma Kolano, so o Gikimoi Awi pareta ma gimina nginika magena asa warapuka de wahike o nyawaka, kiaka manga manara ma sopo itotiai so imatero de Awi nyawa masirete manga manara.((

44O bi nyawa la kanaga Ngohi iholuka, ona magena imatero maro o rube moi kanaga o tetoku itura so ipoloteka, eko lo o rube moiku kanaga o teto moi yodutura so o rube gena imeremoka.))"

45Ma orasi o imamka ma bi sahe de lo o Farisika ma nyawa to Una Awi ade-ade gena yoise, de ona yanako Una wasimeta onaka.

46So kagena de o Yahudika manga roriri imasikadailako la tanu Una iwitago. Duma ma ngale ona yamodo o bi nyawa yadadala, so ona idadi kawa yaaka, sababu yadadala gena itemo Una magena o nabi moi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran