Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Qabolo de o Yesus o riho magena wodongosa so wotagi o Yudea ma daeraka o Yordan ma sonongaka. O bi nyawa yadadala yahino Una widolomu noli. Kagena de maro Awi biasa moi Una wadoto kali.

2O Farisika ma nyawa yamuruo naga yahino kali, de manga edekati Una Awi sala yasari so itemo, "Mote nanga agama ma bobita, aku o nyawa manga peqeka yaholu?"

3Kagena de Una wosango, "O Musa o bobita winihike nginika gena idodooha."

4De ona yosango, "O Musa womisimaha ngomi aku to ngomi mia peqeka miaholu, hitilahi ngomi o surati ngongolu ma surati migaka kasi."

5De Una wasitemo onaka, "Sababu to ngini nia sininga qatogoi sidago o Musa o bobitaka wosilefo.

6Duma ma solano ma orasi Una o nyawa waaka, gena Una Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, 'O Gikimoi o nyawa waaka yanau de o ngopeqeka.

7Ma sababu magegena yanau moi bilasu ma baba de ma awa wadongosa la una de awi peqekaka, so ona asa idadi ka ka moi,

8so ona magena yasinoto kawa, duma ka ka moi.'

9Ma ngale magegena so o kia igogou o Gikimoi wasirimoika, upa lo o nyawa pasiritinga."

10Qaboloka de Una o tahuka wowosa de Awi muri-muri wimote la yosano o kia Una wosibobicaraka gena.

11Una wotemo onaka, "Naguuna ma peqeka womiholuka de wokawi de o ngopeqeka ma somoali, una magena he wosundali ma ngale ma peqeka ma nonomaka.

12Komagena lo o ngopeqeka moi ma roka mowiholuka de mokawi de yanau ma somoali, muna magena he mosundali ma ngale ma roka ma nonomaka."

13So o bi nyawa manga ngopa o Yesuska yaaho la wapaqa de wogolo tanu o Gikimoi Awi laha wasicatu onaka, duma Awi muri-muri yatoosa so yadogore ona magenaka, "Upa niahika!"

14Ma orasi o Yesus wakelelo o hali magena, Una wongamo de wotemo onaka, "Niaqohaka, la o bi ngopa ona magena yahino Ngohino. Upa lo niafati de lo niasimahawa. Sababu o bi nyawa imatero maro o ngopa ona manena asa yaaku iwosa o Gikimoi Awi paretaka.

15So ngini tinisingangasu igogou, nakoso ngini niholu o Gikimoi ngini winipareta maro ka o ngopa, ngini magena akuwa niamake o Gikimoi Awi pareta."

16Kagena de Una o bi ngopa magena watoti de Awi gia wasipaqa manga sabiku, so wogolo tanu o Gikimoi Awi laha wasicatu onaka.

17Ma orasi o Yesus Awi dodagi wadofa kali, de o nyawa moi widogogora Unaka. De o nyawa una magena wobukuku de wosuba Unaka, de womasano, "Baba Guru, Ani sininga qaloloha, ngohi bilasu o kia taaka la tamake o oho ikokakali."

18"Qadoohaso ngona notemo Ngohi Ai sininga qaloha. Kanena moiwa manga sininga qaloloha, cawali o Gikimoi masirete.

19Ngona nanakoka o Gikimoi Awi bobita, 'Upa ngona notooma, upa ngona nosundali, upa ngona notosi, upa de o galaki ani dodiaoka gena ikokulai, upa nosidarafa de lo nahoromati ani baba de ani awa.'"

20De una wosango wotemo, "Baba Guru, o bobita qangodu magena tamoteka ma orasi ngohi ka togogohiduuru kasi."

21O Yesus iwitailako o nyawa una magena, de wigalusiri so wotemo, "Cawali o ngai moisi naaka waasi. Notagi kasi la ani kia bato nosiija de ma pipi o nyawa isususaka nasitoku, la ngona asa namake o arata ma duhutu o sorogaka. Qaboloka, de nahino la noimote Ngohi."

22Woise o Yesus wotemo komagena, so kagena de o nyawa una magena wituhudu, so wotagi o riho magena wodongosa de awi sininga ipeleso, sababu una magena foloi wokaya.

23La o Yesus womaginano Awi muri-murika, de wotemo onaka, "Igogou! Isusa icarawa o nyawa ikakaya o Gikimoi iwisigise la iwosa Awi pareta ma rabaka."

24Awi muri-muri asa yohairani Una Awi demo magena. Duma Una wosidadu wotemo onaka, "Ai ngopa-ngopa, igogou isusa o nyawa asa iwosa o Gikimoi Awi paretaka!

25Lebelaha o unta moi asa iwosa o yaiti ma kupeka, nako positero o nyawa wokakaya moi wowosa o Gikimoi Awi pareta ma rabaka."

26O Yesus Awi demo magena Awi muri-muri foloi yohairani, sidago imatekebicara moi de moika, "We! Nako igogou komagena, done nagoona asa aku isalamati la yamake o oho ka sidutu ikakali."

27Kagena de Una wakeri-keri de wotemo, "Nakoso maha de o nyawa manga manara o duniaka, gena idadiwa. Duma nakoso maha de o Gikimoi Awi manara, de qangodu magena aku Una waaka."

28De o Petrus wotemo, "He! Ngomi manena mia moi-moi lo qangodu miodongosaka so Ngona minimoteka, so o kia asa miamake."

29O Yesus wotemo, "Nginika tinisingangasu igogou, o nyawa nagoona manga tahu yodongosaka, eko manga gianongoru de manga awabira, eko manga awa de manga baba, eko manga ngopa-ngopa eko lo manga doro sababu ma ngale Ngohi de o habari qaloloha o Gikimoino,

30o orasi manena ona magena asa yamake foloi idala. Ona asa yamake ma giliho sidago ma para o ratu moi to ona manga tahu, manga gianongoru, manga awabira, manga awa, manga ngopa-ngopa, manga doro, de o moi-moi o duniaka de komagena lo o sangisara. De ma orasi ma simaka asa o nyawa ona magena yamake ma fanggali o oho qaloloha de ikokakali.

31Igogou, done o nyawa yadala o orasi manena iqoqoma gena done asa ka itotuuru, so o orasi manena o nyawa yadala ibitototuuru gena done asa iqoqoma kali."

32Qabolo de o Yesus de Awi muri-muri manga dodagi yadofa kali so ikahie o doku Yerusalemye. Una wotagi woqoqoma, de Awi muri-muri yototuuru de yamalo manga rohe qatora. De o nyawa yadadala imomote gena yamalo yamodo. Kagena de Una de Awi muri-muri imatingaka so womasingangasu onaka done o kia asa idadi Una masireteka.

33So Una wotemo onaka, "Niise la nianako. Ngone manena pokahie nanga meta o Yerusalem ma dokuka. So kagena pahika de o Nyawa ma Duhutu Ngohi manena asa isidoa to Ngohi Ai saturuka, ena gena o imam ma bi saheka de o bi guru agamaka, la isitatapu Ngohi manena bilasu isosone. Qabolo de Ngohi asa isidoa kali o nyawa ona magena o Yahudika ma nyawa yasowo,

34la ona magena igagaka isiihe, de ihobi, de ingangapo de lo itooma. Duma o wange saangeka de Ngohi asa tooho kali."

35Qabolo de o Zebedeus awi ngopa yasinoto, o Yakobus de o Yohanes, yahino o Yesuska, de itemo, "Baba Guru, nako yaaku de o kia naga moi miodudupa mimagolo Ngonaka la tanu nomihike ngomika."

36De Una wosano, "Awa, o kia nodupa Ngohi taaka nginika."

37De ona yosango, "Ngomi mia dupa nakoso done ma orasi nopareta nimulia ma rabaka, tanu moi mimatami Ani girinaka de moi Ani gubalika la Ani horomati miamake."

38Kagena de Una wotemo onaka, "Igogou! Ngini nianakowa o kia naga nigolo. Sababu nako nimode komagena, bilasu nimode niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo maro Ngohi tauudo de lo nisimomoku o sangisara de o sone ma sasaru maro Ngohi isimomoku gena. So tinisano nginika, ka niaaku?"

39De ona yosango itemo, "Ngomi ka miaaku." Mutuwade Una wotemo kali onaka, "Igogou! Ngini lo done asa niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo, maro o kia Ngohi asa tauudo gena, de lo nimomoku maro o kia Ngohi asa tamomoku gena.

40Duma ma ngale nagoona asa imatami Ai girinaka eko Ai gubalika, magena Ngohi Ai hakuwa so tositatapuwa. Magena maha de o Gikimoi, sababu Una ka wanako de wositatapuka nagoona asa imatami o riho magegenaka."

41Ma orasi Awi muri yamogiowo yoise ma dodiao yasinoto magena manga gogolo komagena, de ona yatoosa so o Yakobus de o Yohanes yangamo.

42So Una watolomu yangodu so yahino Unaka, de wotemo, "Ngini ningodu nianako o bobareta o Gikimoi wihoholu ona manga kawasa yasidipito so manga oho isangisara. De o bobareta yalalago lo asa yapoloso so manga oho itibalangu.

43Duma ngini upa komagena. So bilasu komanena: nagoona yodupa yolamo to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yodadi lo yoleleani nginika.

44De nagoona yodupa yoqoqoma to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yogilalo ma ngale ngini ningoduka.

45Igogou, maro Ngohi o Nyawa ma Duhutu taaka, komagena ngini lo bilasu niaaka. Ngohi tahino la ma ngale Ngohi ileleani gena hiwa, duma Ngohi tahino ma ngale o nyawa taleleani. Komagena lo Ai oho tahike ma ngale o nyawa yadadala manga dorou ma ija, so manga dorou aku tatupu."

46De o Yesus o Yerikhoka womasidiado. So o orasi magena qabolo de Una de Awi muri-muri de o nyawa yadadala o doku magena yodongosa so itagi yahika o doku ma ngoguka, de kagena naga o nyawa moi wopipilo awi ronga o Bartimeus, gena o Timeus ma ngopa, una magena o ngeko ma dateka wogogeku de wogogolo.

47De una wogiise o Yesus o Nazaret ma nyawa nogena wakahino, de una womatoore, "Ya, Yesus! O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Noigalusiri ngohi!"

48So o nyawa yadadala ona magena iwingamo unaka itemo, "He! Nomapopongo!" Duma una lo ka foloisi womatotoore, "O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Noigalusiri ngohi!"

49Kagena de o Yesus womatogu de wotemo, "Tagi la niwiaso una magena." So ona iwiaso o nyawa wopipilo de itemo, "Nomarihi-rihi! To ngona ani ukuru ma loha sidago o Yesus woniaso, so nomaoko la notagi!"

50Kagena de o nyawa wopipilo magena awi baju wosipaka de tai-tai womaoko so wotagi o Yesuska.

51O Yesus wisano una wopipiloka, "O kia nodupa Ngohi taaka ngonaka." De una wopipilo gena wosango wotemo, "Baba Guru, ngohi todupa tomasigelelo."

52Kagena de o Yesus wotemo, "Notagi, sababu de to ngona ani piricaya Ngohika asa nisilohaka." De o orasi magena qabolo wopipilo asa womasigeleloka, de una lo wotagi o Yesus iwimoteka.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran