Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1De o Yesus wotemoli, "Ngini tinisingangasu igogou, yamuruo naga to ngini nia sidongirabano done isone waasi, nakoso yakelelo waasi o Gikimoi Awi pareta qapoputuru."

2O wange butanga ipasaka, de o Yesus wangaho Awi muri yaruwange, ena gena o Petrus, de o Yakobus, de o Yohanes itagi imatinga o tala ikukuruye moika. To ona manga goginano ma rabaka Una Awi jamani ingali.

3Awi baju idadi qaare de isiru. Pamakewa papoka de qatebi maro komagena.

4Kagena de Awi muri yaruwange iwimomote gena yakelelo kanaga o nabi yasinoto imatekebobicara de Una. O nabi yasinoto gena o Elia de o Musa.

5Kagena de o Petrus wotemo o Yesuska, "Baba Guru, qaloha bai nakoso ngone lo ngo kanena, so o dadaru ngai saange miaaka, ngai moi to Ngona, ngai moi to Musa, de ngai moi to Elia."

6Patotiai gena o Petrus wanakowa o kia bilasu una wosibicara, sababu una de awi dodiao yasinoto o modo ma rabaka.

7Kagena de o lobi-lobi o bolu moi iuti so yasaoka, de o lobi-lobi ma rabano o ili moi iise itemo, "Una manena to Ngohi Ai Ngopa towidododara. Ka Unaka bilasu niwisigise!"

8Manga lako yatawi, so ato imatodoka so yanano o nyawa yasinoto magena lo yahiwaka, ka cawali o Yesus womatengoka.

9So ma orasi ona iuti o talaku, de wasibobita onaka wotemo, "Upa lo ngini nisingangasu o nyawaka o kia ngini niakokeleloka, ma bati Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, tomomi Ai sone ma rabano."

10La Una Awi muri-muri yacoho to Una Awi beseso magena, duma ona masirete manga sidongirabaka isibicara itemo, "To Una Awi demo 'wosoneka so wipoosuka de wooho kali' ena gena ma ngale o kia."

11Mutuwade ona Unaka yosano itemo, "Qadoohaso o bi guru agama yodedemo gena o Salamati ma Kolano iwihiwasi de bilasu ma nabi Elia wahino woqomano."

12So Una wasango wotemo, "Magena itero, o Elia gena igogou wahino woqomano, ma ngale wosidailako de o bi moi-moi wosidiahi. Duma o kiali o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilefo gena done Ngohi, o Nyawa ma Duhutu, magena Ai sangisara qatubuso de lo o nyawa yadadala asa iholu.

13Duma Ngohi totemo nginika, o nyawa imatero koloko o Elia gena womasidiadoka to ngini nia sidongirabaka, de o nyawa ka to ona manga sininga ma dupa yamote so wisisangisara. Magena itero de itiaika, maro o kia isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, idodooha o Yohanes Wooosi to una awi oho ma ngeko."

14Ma orasi o Yesus de Awi muri yaruwange ikahino kali, de yakelelo o nyawa yadadala yasigilolino, Awi muri-muri ma somoali de o guru agama yamuruo naga imatekeributu.

15So o nyawa yadadala Una wikelelo, de ona yatodoka de imagogora Una wisibubusu.

16Kagena de Una wosano o bi guru agama magenaka, "O kiali ngini nioributu."

17Magena de o nyawa yadadala manga sidongirabano o nyawa moi wahino wosango, "Baba Guru, ngohi ai ngopa towingaho Ngonaka. Una manena wimumusu de awi ili ihiwa, sababu o toka wingosaka.

18Nakoso o toka iwingosa de awi rohe wosipapaka o tonaku, de awi uruno lo o geko isupu, awi ingi irita, de awi rohe lo iiraka. So ngohi togolo Ani muri-murika la yodusu o toka magena, duma ona yaakuwa."

19So kagena de Una wotemo onaka, "Idodooha ngini o bi nyawa o orasi manena! Igogou-gogou ngini manena o nyawa nia piricaya ihihiwa. Sidago o orasi muruosi Ngohi togoge dede ngini la tinisisabari nginika. Ce! O ngopa magena niwingaho Ngohino."

20De ona o ngopa magena iwingaho Unaka. La o toka magena Una wikelelo, de o ngopa una magena wiaka so awi rohe wosipapaka o tonaku, de womalololo, de awi rohe lo iira-iraka, de awi uru lo igekoka.

21La Una wosano ma babaka, "So he itekaka to una awi siri manena?" De ma baba wosango, "Ka wicecekesi.

22So ma para idala rabaku wiuumo komagena lo o ake ma rabaku. So nakoso qaloha, Baba, de tanu nowiriwo. Kodo, Baba! Nomigalusiri la nako Ngona ka aku de nomiriwo ngomi!"

23Kagena de o Yesus wosango wotemo, "Iya, nako ngona masirete aku nopiricaya! Qangodu asa o Gikimoi waaka, hitilahi ngona nowipiricaya."

24Gila-gila ma baba una womatoore, "Ngohi topiricaya bai! Duma, kodo, ai piricaya ka ma cunu. So tanu noiriwo la ai piricaya nodogo la idadi qaputuru!"

25Orasi magena de o Yesus wakelelo o nyawa yadadala yahino iwisidolomu, de Una wodusu o toka magenaka wotemo, "He, toka wisitotopongo de wisimumusu! Ngohi tonisulo nosupu o ngopa manenano, de upa lo nokahinoli."

26O toka magena imatoore de o ngopa awi rohe magena iira de ifoloi witirine kali, de gila-gila o toka magena isupu o ngopa magenano. So o ngopa una magena koloko wosoneka, sidago o nyawa yangodu itemo, "Una magena wosoneka bai!"

27Duma o Yesus wotagi Awi giaka wacoho de wilia wisimomi, de gila-gila o ngopa magena una womaokoka.

28Qabolo de o Yesus o tahu moika womatingaka, de Awi muri-muri yahika so imasano, "Kiaso ngomi manena o toka gena miodusu miaakuwa."

29De Una wosango wotemo, "O toka maro komagena, maena nidusu niaakuwa ka cawali nisumbayang o Gikimoika. O ngeko ma somoali gena ihiwa."

30Kagena de Una de Awi muri-muri imajobo kali. So itagi o Galilea ma tonaka, duma o Yesus woholu la upa lo o nyawa winako kiaka wogoge,

31sababu to Una Awi muri-muri wadotosi. De una wotemo gena komanena, "Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena done asa isidoa Ai saturu manga gia ma sohaka, so Ngohi asa itooma, duma o wange saangeka de asa Ngohi tooho kali."

32Magena de Una Awi demo de Awi simodoto ma ngale gena ona yanakowa, duma ona yamodo so yododato imasano Unaka.

33O Yesus de Awi muri-muri imasidiado o Kapernaum ma dokuka so imasidodogu o tahu moika, de wasano Awi muri-murika, "Kangano o kia nimatekesikokoholu ma orasi o dodagi ma rabaka."

34Duma ona yamaqe so imapopongoka, sababu o dodagi ma rabaka ona imatekesikokoholu ma ngale nagoona foloi ilamo to ona manga sidongirabaka.

35So de Una womatamiye de watolomu so wisigilolino, de wotemo onaka, "O nyawa naguuna wodupa wolamo de o nyawa ma somoa, una magena bilasu womahadoku de wodupa wariwo o nyawa yangoduka."

36Qabolo de Una o ngopa wiceceke moi wingahono de wisigokono to ona manga simaka. Gila-gila o ngopa magena witide de witoti, de wotemo onaka,

37"O nyawa nagoona la o ngopa manenaka iwiqehe qaloha sababu ona imote Ngohi, magena imatero de ona lo Ngohi iqehe qaloha. So o nyawa nagoona la Ngohi iqehe qaloha, ona manga manara magena lo ma meta Ai Babaka, sababu Ngohi Una woisulo so tahino."

38De o Yohanes wotemo o Yesuska, "Baba Guru, ngomi miwikelelo o nyawa moi o toka wodusu de to Ngona Ani ronga bai! So ngomi miwisimahawa, sababu una gena to ngomi mia dodiaowa."

39Duma o Yesus wotemo, "Upa niwisimahawa una magena, sababu o nyawa moi lo yahiwa o nonako ihahairani waaka de to Ngohi Ai ronga, gila-gila womabulutu de Ai ronga ma dorou wogaka.

40Sababu o nyawa la inalalawangiwa, ona magena to ngone nanga dodiao.

41Ngini tinisingangasu igogou, nagoona yodupa ngini iniriwo, sababu igogou ngini Ngohi o Salamati ma Kolano Ai nyawa nimomote, ngaroko ka o ake yasiudo, duma igogou ona magena done asa yamake manga fanggali o Gikimoino."

42"Nagoona o sababu moi yaaka so o nyawa ma ceceke to ngini nia sidongirabaka Ngohi he ipiricaya kawa, ona magena o Gikimoi asa wafanggali de o dorou foloi ilamo. Lebelaha o teto ilalamo-lamo moi manga toloka isidopilikuka de o teoku yolutuka.

43Nakoso de ani gia la ngona o dorouku notura, hika la nabitoguka! Lebelaha ngona nooho dede o Gikimoi de ani gia ka ma sononga, upa sidago de ani gia ngai sinoto de ngona o narakaku asa niumo, ena gena o uku ma sora ikokakalika.((

44Kagena o uku itatatuwa, de o gai lo asa isonewa.))

45Nakoso de ani qohu la ngona o dorouku notura, hika la nabitoguka! Lebelaha ngona nooho dede o Gikimoi de ani qohu ka ma sononga, upa sidago de ani qohu ngai sinoto de ngona o narakaku asa niumo.((

46Kagena o uku itatatuwa, de o gai lo asa isonewa.))

47Nakoso ka cawali ani lako ma sononga de ngona o dorouku notura, lebelaha ani lako magena napeleuka. Foloisi qaloha ngona nooho dede o Gikimoi Awi pareta ma rabaka de ani lako ka ma sononga, upa sidago de ani lako ngai sinoto de ngona o narakaku asa niumo.

48Kagena o uku itatatuwa, de o gai lo asa isonewa.

49O nyawa isigeto manga dorou asa isitebi de o uku ma sahu, imatero koloko o gaso o duba ma lake isitebi de o gasi la o Gikimoi wodupa.

50To ngini nia gogoho imatero de o gasi, sababu de ma faida. So nakoso o gasi magena qamiri kawa so qahaoka, de niaaka niadodoohasi la aku qamiri kali. Komagena lo ngini Ngohi nimomote gena upa nimatekesikokoholu, duma nidadi maro o gasi qaloloha la nia oho ma rabaka gena ka cawali o rimoi de o sohi."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran