Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 >> 

1O Yesus wosumbayang wosibolo de Una de Awi muri-muri gena imajobo yakahika o Kidron ma Selera yatola. De kagena o selera ma sonongano kanaga o doro moi so ona o doro magena ka yowosa.

2O doro magegenaka masoa-masoa Una de Awi muri-muri gena imatolomu, so o riho magegenaka o Yudas, una magena o Yesus done asa wisiiija, gena wanakoka.

3O Yahudika manga imam ma bi sahe de o Farisika ma nyawa kanaga yasulo o Gikimoi Awi Tahu yojojajaga yamuruo naga la o Yudas wimote. Kanaga lo o Roma manga prajurit o bolu moi de una wangaho so kagena asa ona yahino de o dahe imagaho, o obor, de lo manga lentera.

4Kagena de o Yesus o kia bilasu idadi Unaka gena qangodu he wanakoka, so Una asa wotagi wasibubusu ona magena de wotemo, "He! So ngini manena niahino kanena gena naguuna niwisari."

5De ona itemo, "O Yesus, Una magena o Nazaretka ma nyawa." So Una wotemo, "Nako o Yesus, Una magena ka ka Ngohi qabolo." O Yudas womumukili gena una lo kanaga manga sidongirabaka.

6Wotemo komagena, de ona magena asa yatodoka de yomadosu o tonaku imarubaka.

7Komagena so wotemo kali onaka, "So ngini niahino kanena gena niwisari naguuna." "O Yesus, Una o Nazaretka ma nyawa."

8De wotemo, "Ngohi tinidedemo nginika, o Yesus Una magena ka ka Ngohi qabolo. So nakoso ngini igogou nisari Ngohi manena, de bilasu to Ngohi Ai dodiao manena niaqohaka, ona upa niatago."

9Una wotemo komagena ma ngale wosiganapu Awi demo iqoqomaka wotemo, "O nyawa nagoona bato noihihike Ngohika la ipiricayaka, moi lo upa isisa."

10Onaka wotemo komagena, de o Simon Petrus awi sumarangi walia de wisioto ma Imam Wilalamo awi gilalo moika, so awi ngau ma girinaku lo waturaka. O gilalo una magena awi ronga o Malkhus.

11So kagena de o Yesus wosulo o Petruska wotemo, "Ce! Ani sumarangi magena nadiahi kasi. O sone ma ngeko bilasu upa Ngohi tatilaku. Upa sidago Ai Baba o manara woihihike gena Ngohi taaka toholu."

12Qabolo de o prajurit, de ma kapita, de lo ona yojojajaga magena asa o Yesus iwitago de iwipiliku.

13Wipilikuka, de Una wingaho so itagi wisirisima ma nonoma o Hanaska, una magena o Kayafas ma toroa. O Kayafas una gena o taungu magena wodadi manga Imam Wilalamo,

14de iqomaka o Yahudika manga roriri wasisitiari gena, lebelaha o nyawa moi wosone la tanu o Yahudika ma nyawa yangodu gena upa he yasisa.

15Wingaho itagi o Hanaska, de o Simon Petrus de lo Awi muri moili ona itagi o Yesus wisiduuru. Awi muri moili una magena ma Imam Wilalamo gena ka winako. So o ngora ma jojaga lo wisimaha una wowosa o Yesus wisiduuru ma Imam Wilalamo awi tahu ma loloha ma rabaka.

16Duma o Petrus wisimahawa, so ka wotamaha o ngora ma duduka. Wotamaha de o muri moili una magegena wosupuli, de kagena o ngoraka o ngopeqeka moleleleani moi womibicarasi so o Petrus lo asa wisimahaka so wisingosa ma rabaka.

17De o ngopeqeka moleleleani moi magena motemo o Petruska, "So ngona kanena nodooha. Nagala ngona manena lo Una witatago gena Awi nyawa wimomote moi?" De una womisango, "Hiwa!"

18O putu magena o alo poli, so ona ijojajaga de lo o nyawa ileleleani gena imaokoye o uku ma dateka imarahu isigilolino. Komagena o Petrus una lo wahika so kagena womarahu.

19So o orasi magenaka, de kanaga ma Imam Wilalamo o Yesus witailako so wisano wotemo, "Ani muri-muri gena nagoona de Ani dodoto nadodotoka gena o kia."

20So kagena de o Yesus wosango wotemo, "Ngohi tobicara gena kanaga o doku, de o soa, de lo o bi duniaka ma nyawa he yangodu gena manga simaka. De Ngohi lo todoto salalu o puji ma bi tahuka eko o Gikimoi Awi Tahuka, sidago lo o kiaka bato o Yahudika ma nyawa manga dodolomu ma rihoka. Ngohi manena o kia naga tobicara gena taihuwa de lo tosipongowa.

21De qadoohaso Ngohi noitailako. Lebelaha o nyawa, kiaka ona magena Ai dodoto yoiiseka, hika ona magenaka nasano. O kia naga Ngohi tadodotoka ona magena igogou yanako."

22Magena de o jojaga moi Awi dateka gena Una Awi bioko wosidopoka de wotemo, "Ce! Nobarani sidago lo nosango komagena ma Imam Wilalamoka."

23So Una wotemo, "Nakoso Ngohi tobicara isala, de hika nosingangasu o bi nyawa ona manenaka Ai sala gena o kia. Duma nakoso tobicara itiai, de qadoohaso Ngohi noisidopoka."

24Kagena de o Hanas wasulo la Una wipopilikuka, de wingaho o Kayafaska, una o taungu magena wodadi manga Imam Wilalamo, la witailako kali.

25Wingaho de o Petrus kagena nagasi womaokoye womarahu o uku ma dateka, de o nyawa ma binuka itemo unaka, "He! Nagala ngona manena lo Una nowimomote, eko?" Duma una womanosu de wotemo onaka, "Hiwa!"

26De kagena ma Imam Wilalamo awi gilalo moi, una awi ngau o Petrus waooto awi gianongoru moi gena, witemo, "Qadoohaso kangano ngohi tonikelelo o doroka nagala ngona bai gena dede Una."

27Kagena de una womanosu kali, de o orasi magena qabolo de o toko isoreka.

28Ma goginitano de o Yesus wingaho o Kayafaska, so witailako qabolo de Una wisisala so lebelaha wingaho kali o Romaka manga gubernur moi, awi ronga o Pilatus, awi kadatoka. Duma awi kadato gena imatero de o Yahudika yasowo manga tahu, so o Yahudika manga roriri magena yoholu o kadato ma rabaka yowosa. Upa sidago manga adati de manga galepu gena yatilaku de yatebi kawa, so o Paskah ma rarameka gena aku kawa yamote de yooqo.

29So ma gubernur o Pilatus una magena o kadato ma duduka wosupu de ona magenaka wotemo, "So ngini nitemo o nyawa Una manena gena Awi sala o kia."

30De ona itemo, "Pei! Baba, nakoso Una Awi sala ihiwa, de upa lo miwingaho ngonaka."

31Kagena de wotemo, "Asitagala! Niwingaho la ngini masirete Una niwitailako, niamote nia bobita niacocoho masirete." Duma o bi Yahudi manga roriri magena yotemo, "Kodo! Ngomi imisimahawa o nyawa miasisala sidago lo miatooma."

32Imaaka komagena, la ma ngale idadi de ka imatero maro o kia iqomaka o Yesus gena wosingangasu qaboloka, done asa idodooha Awi sone ma ngeko.

33Qabolo de ma gubernur una magena o kadatoka wowosa de woaso ma ngale o Yesus wingaho de wisirisima unaka, de wotemo, "So igogou Ngona manena o Yahudika manga kolano?"

34So Una wotemo, "Idodooha magena ani sano masirete, eko kanaga o nyawa ma somoa ma ngale Ngohi gena inisingangasu ngonaka."

35Ma gubernur wotemo, "Ilaha! Ngohi manena o Yahudika ma nyawa isowo. Ona inisidodoa ngohika magena to Ngona masirete Ani nyawa de lo Ani imam ma bi sahe. So Ngona gena o kia naakaka sidago ona gena Ngona iniholu."

36De magena o Yesus wotemo unaka, "Ngohi manena upa nisitetero maro o kolano ipopareta o dunia manenaka. Nakoso igogou komagena, de to Ngohi Ai nyawa imomote asa ikudoti la upa sidago ngomi o Yahudika mia roriri asa Ngohi itago. Duma upa sidago noitahe Ngohi tokolano o dunia manenaka."

37So una wotemo, "Ce! So Ngona gena igogou o kolano moi." De o Yesus wosango unaka wotemo, "Itero. Maro ngona notetemo, Ngohi gena igogou o kolano moi. Ngohi gena isibuoka, so o dunia ma rabaka tahino gena, kanaga de Ai ngale moi ena gena aku Ngohi o dodoto itotiai o nyawaka tasingangasu. De nakoso o nyawa la o dodoto itotiai gena yodupa yaqehe, ona magena asa Ngohi isigise qalohaka."

38De ma gubernur wotemo, "Kanaga itotiai gena o kia." Qabolo de wosupu so wahika kali o bi Yahudi manga roririka, de wotemo onaka, "Igogou de itero, ma ngale Una magena Awi sala moi lo ngohi tamakewa.

39Ngohi tanakoka ma orasi nia Paskah ma Wange ma Rarameka, kanaga to ngini nia biasa gena o nyawa witatago moi o buino ngohi towipalako. So idodooha. Niodupa la ngohi towipalako Una niwisiaaso 'O Yahudika manga Kolano' la ma ngale tinihike nginika?"

40Duma ona magena imatoore itemo, "Hiwa! Upa Una, duma o Barabas nowipalako de nomihike ngomika." O Barabas una gena ma orasi iqoqomaka de itagi icacanga de lo ikudoti o Romaka yalawangi de una magena ikokoora wamote so wokoora.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran