Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 21 >> 

1Ma duuruka, de o Yesus womasimane kali Awi muri-murika kagena o Tiberias ma Talaga ma dateka. Ma jarita gena komanena.

2Kanaga Awi muri yamuruo naga imatolomuno, ona magena o Simon Petrus, o Tomas wisironga lo Wosasago, o Natanael o Kana ma dokuno o Galilea ma tonaka, o Zebedeus awi ngopa yasinoto de lo Awi muri yasinotoli.

3De o Simon Petrus wotemo, "Ngohi totagi o nao tosoma." De ona ma binuka itemo, "Nako komagena, de ngomi lo minimote o nao posoma." So ona yangodu itagi yopane o deruku. Duma o putu magena o nao yamakewa.

4Ma goginitano, de kanaga o Yesus womaokoye o talaga ma dateka, duma Awi muri-muri Una magena o Yesus gena ona iwinakowa.

5De kagena de Una woaso onaka wotemo, "Dodiao, nidooha kagena. O nao niamake, eko hiwa." Gila-gila ona wisango, "Hiwa!"

6So Una wotemo, "Hika niasoma nia deru ma girinaku niaumo. Kugena asa o nao gena niamake." Ona yoise komagena, so kagena de manga deru ma girinaku manga soma yaumoka, de ato yanano, pei, o nao gena ka idala poli, sidago manga soma yalia de yatide lo yaaku kawa.

7So Awi muri moi, una o Yesus wisiboboso, una magena asa wotemo o Petruska, "We! Una madoke gena nanga Jou." Magena woise, de gila-gila o Petrus awi baju gena womasitiba kali, de womaumo o talagaku wakahika o dududuka.

8De o muri ma binuka ona magena o deruka wisiduuru. Onaka de o dududuka gena ma soa ikuruwa, nagala cawali ka o meter o ratu moisa, de o nao manga soma gena iwedoka so yalia kasi.

9So ona yaadoka, de o deruku youti de ona yakelelo, eh, kagena de o nao o uku ma ngabo ma qokuka de lo o roti.

10De o Yesus wotemo onaka, "O nao niasosomaka gena hitilahi ngai muruo naga hika niaqehe de niaahono kanena."

11So o Petrus wotagi o deruku wopane kali, de manga soma magena o dududusa wosidirifaka. Manga soma gena iwedoka de o nao ilalago ma dala gena 153, de ngaroko komagena manga soma gena iracawa.

12So kagena de o Yesus wotemo, "Hino la pooqo." De kanaga o muri moi lo yobaraniwa wisano, "Ngona gena naguuna," sababu ona asa winakoka, Una magena igogou ma Jou.

13So o Yesus wahika, o roti waqehe de wasitoku onaka, komagena lo o nao so ona yaoqoka.

14Ma orasi Una o Yesus o sone ma rabano wisioho kali, de magena he ma para ma saange qabolo Una womasimane Awi muri-murika.

15So ona yaoqo qaboloka, de o Yesus wotemo o Simon Petruska, "Simon, o Yohanes ma ngopa, idodooha nakoso ngona ani sininga de ona manena ma binukali manga sininga gena, ngona ifoloi noidodara Ngohika." De o Petrus wotemo, "Iya, Jou, komagena. Ngona masirete ka noinako igogou ngohi manena tonidodara de tonisininga Ngonaka." So wotemo, "Nako komagena, de ngona bilasu najaga de nasiputuru qaloha o nyawa Ngohi imomote, imatero maro to Ngohi Ai duba-duba manga gogoho o sowohi moi wojaga de watuda."

16De o Yesus wotemo wosidadu kali, "Simon, o Yohanes ma ngopa, ngona gena igogou Ngohi noidodarasi?" De o Petrus wotemo, "Iya, Jou, komagena. Ngona masirete ka noinako igogou ngohi manena tonidodara de tonisiningasi Ngonaka." So wotemo kali unaka, "Nako komagena, de ngona bilasu najaga de nasiputuru qaloha o nyawa to Ngohi Ai duba-duba ona magena."

17De kanaga ma para saangeka Una wotemo kali, "Simon, o Yohanes ma ngopa, ngona gena igogou Ngohi noisiningasi?" De kanaga ma para saangeka to Una Awi sano komagenali, so o Petrus awi sininga ipeleso so wagogou-gogou wotemo, "Iya, Jou, komagena. Ngona masirete lo o bi moi-moi qangodu kanaga ka nanako, so ka nanako igogou ngohi manena tonisosiningasi Ngonaka." So o Yesus asa wotemo kali, "Nako komagena, de ngona bilasu najaga de nasiputuru qaloha o nyawa to Ngohi Ai duba-duba ona magena.

18Ngona ma orasi nomagohiduurusi gena, ngona masirete aku nomasidailako masirete la kiaka bato ngona nodudupa kagena ngona notagi. Duma igogou, done o orasi ma simaka de ngona asa niperekika, de ngona ani gia asa nosidoaka, ma ngale ani gia gena asa o nyawa yapilikuka de inituda, so ningaho o riho kiaka ngona nodudupa kawa."

19Igogou, o Yesus Awi demo komagena ma ngale wosinonako, o Petrus done asa wosone o sangisara ma rabaka, la de o ngeko magegena o Gikimoi lo wisimulia. Qabolo de wotemo unaka, "Ngaroko komagena, bilasu ngona noimote Ngohi gena upa nomatogu bai!"

20De kagena o Petrus womakiliho manga duduno de wikelelo o muri moi kanaga wototuuru. Una magegena o Yesus wisiboboso, de ipapasaka ma orasi o oqo ma rabaka, de wotamiye o Yesus Awi dateka de wotemo, "Jou, naguuna done asa Ngona wonisidoa Ani lawangika."

21O Petrus wikelelo una magenaka, de wotemo o Yesuska, "Jou, nakoso una magena idodooha, o kia asa idadi unaka."

22So o Yesus wotemo unaka, "Ma ngale una magegena upa he tonisingangasu, sababu nako todupa una kanaga woohosi sidago ma orasi tahino kali gena, ngona upa he nanako. Sababu ma ngale ihiwa ngonaka. Duma ngona manena bilasu Ngohi noimote qaputuru."

23Ma ngale Awi demo magegena o nyawa ka isihabari o Yesus wimomoteka, sidago yadadala imafikiri nagala o muri moi una magena asa upa he wosone. Duma Una Awi demo ma ngale gena komagenawa. Una wotemowa done wosonewa, duma ka wotemo, "Nako todupa una kanagasi wooho sidago ma orasi tahino kali gena, ngona upa he nanako."

24Nako o muri moi magena ka ka ngohi qabolo, de ngohi masirete o bi moi-moi idadadika qangodu manena tosingangasu tagogou de lo tosilefoka. Ngone panako to ngohi ai demo magenena igogou de itetero.

25O Yesus waakaka lo o bi moi-moi foloisi idala. De nako o bi moi-moi magena qangodu palefo, de ngohi tamalo magena idala poli, so nagala o dunia ma rabaka ma ngale o buku palelefo gena ma riho he pamataka.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel