Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1So ngaroko o nyawa magena iliho manga tahu moi-moika, duma o Yesus asa wotagi o Zaitun ma Talaka womasidodogu.

2Ma goginitano eko he qaginita, de Una asa wotagi kali o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, de kagena o nyawa yadadala kanaga Una widolomuno. So Una womatamiye de ona iwisidodolomuno gena asa wadoto.

3Kagena de o bi guru agama de lo o bi Farisika ma nyawa ona yamuruo naga yahino kagena. De ona imingaho o ngopeqeka moi, ona imitago ma orasi muna dede yanau moi imasikiidu kekiaka una magena ami roka wisowo. So ona imingaho o Yesuska, de imisulo, "Hika ngona gena nomaoko mia simaka."

4So ona asa itemo Unaka, "Baba Guru, ngomi muna mimitagoka, ma orasi imasikiidu de yanau moi, kekiaka una magena ami roka wisowo.

5Duma kanaga to ngone nanga adati de nanga galepu gena o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefo ma rabaka, magena itemo o ngopeqeka la ami dorou komagena bilasu pomitooma de o teto pomisipapaka. So maro Ngona gena idodooha. Ngona Ani sininga ma rabaka ma ngale muna manena gena bilasu pomiaka padodooha."

6Komagena ona de manga gulai yahino Unaka, sababu ona manga edekati gena asa Una iwisabatolo, la ma ngale ona aku iwikalaki Una o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefo gena walawangi. Duma Una asa wobicarawa de ka womapuguku de Awi raraga o tonaku wosilelefo.

7Ngaroko komagena, ona ka wisano-sanosi, so Una asa womatogu de womaokoye de wotemo onaka, "O nyawa nagoona to ngini nia sidongirabaka la nakoso kanaga moi wamalo awi dorou moi lo ihiwa, de una magena aku o orasi manena munaka o teto womisipapaka woqoma."

8Wobicara komagena qaboloka, de womapuguku so wolelefo kali o tonaku.

9Duma Una Awi demo gena yoiseka, de ona moi-moi isolano itagi de ka imajobo. Ona yapopereki yoqoma de ona ma binukali yotuuru, sidago ona yangodu he yahiwa-hiwaka. Sosoohu ka o Yesus womatengo de o ngopeqeka muna magena kasi.

10Kagena de Una womaoko de wotemo munaka, "Kangano manena o roriri kanena yahino ngona inikokalaki gena ona kiaka. Kanaga o nyawa moi lo pamakewa gena wotemo bilasu ngona nitooma."

11"Hiwa, Baba. Wewe! Yangodu gena imajoboka." So Una wotemo, "Nakoso komagena, de Ngohi lo asa upa tonisisala so bilasu nosone. So ngona ka noliho, de o dorou magena upa he naaka kali."

12De kagena o Yesus wobicara kali o nyawa yadadalaka wotemo, "Ngohi manena maro o nita moi o dunia ma bi nyawaka. So nakoso o nyawa la imote Ngohi, de ona magena asa o bubutu ma rabaka igoge kawa, duma asa yamake o oho ma duhutu de o nita magena foloisi yadisiwa so igogou aku o Gikimoi winako itiai."

13Magena de kanaga ona o Farisika ma nyawa yamuruo naga ibicara itemo, "Ce! Magena ka ka Ngona Ani demo masirete. So Ani demo gena iterowa bai!"

14So kagena de Una wasango onaka wotemo, "Ngaroko Ngohi de ka Ai demo masirete o nyawa tasingangasu de Ngohi tomasinako, duma magena igogou de itiai, sababu Ngohi gena ka tanako Ngohi kiano tokahino de kiaka tokahika. De magena ngini gena nianakowa.

15Ngini nia biasa gena o nyawa niasisala de magena ka nia sininga masirete niomote, duma Ngohi manena o nyawa nagoona bato tasisala toholu.

16Nakoso Ngohi sidago o nyawa tasisala, magena taaka itotiai, sababu upa ka ka Ngohi tomatengo tasisala. Duma magena Ai Baba Awi manara, Una gena Ngohi woisusuloka so tahino.

17Kanaga to ngini nia adati de nia galepu moi isilefoka itemo, nakoso o nyawa niatailako de ona manga sala eko hiwa gena, bilasu kanaga o saksi yasinotoka de ma ngale ona gena manga singangasu bilasu imaketero.

18Komagena lo o saksi ma singangasu ma ngale Ngohi kanaga ngai sinoto. Ma nonoma gena to Ngohi Ai singangasu de ma sinotoka gena Ai Baba Awi singangasu, Una magena Ngohi woisuloka so tahino."

19De ona itemo, "So Ani Baba gena Una kekiaka." So Una wotemo kali, "Ngini kanena Ngohi ninako waasi so Ai Baba lo ngini niwinako waasi. Sababu nakoso ngini manena Ngohi ninakoka gena, ngini lo asa Ai Baba niwinakoka."

20Una Awi demo gena qangodu ona wasingangasuka, gena o Gikimoi Awi Tahuka, kiaka o nyawa manga suba o pipi ma boruaku yongangado kagena ma dateka. O orasi magena imaaka gena, ngaroko o nyawa itemo done asa Una iwitago, duma to Una Awi sone ma orasi gena yaado waasi so magena yaaku waasi yaaka.

21Ma moili Una wotemo onaka, "Ngohi done totagi de ngini tinidongosa so topasaka, de ngini asa Ngohi nisari nikaeli, duma ngini de nia dorou kasi so Ngohi nimakewa de asa nisone. Sababu o riho kekiaka Ngohi kagena naga gena ngini akuwa niahika."

22Una Awi demo komagena, so ona o Yahudika manga roriri magena imatekekasano itemo, "Wotemo o kia magena. Nagala wotemo Una asa womatooma so wotemo komagena, eko idodooha. Nagala ma sababu komagena, so asa wotemo ngomi lo miaakuwa miakahika kagena, eko idodooha."

23Duma wotemo kali, "Ngini gena o dunia ma bi nyawa, duma Ngohi o sorogano. Ena gena, ngini nia sihino gena o bi moi-moi o dunia manena ma rabaka o Gikimoi wahoholu, duma Ngohi Ai sihino gena o paramoi.

24Ma sababu magena, so Ngohi tinisingangasu nginika totemo, ngini asa nisone to ngini nia dorou ma rabaka, sababu nakoso ngini niopiricayawa o kia naga itototiai Ngohi tinidodedemo nginika, gena Ngohi manena o Salamati ma Kolano, nakoso magena ngini niopiricayawa, de igogou ngini done asa nisone de nia dorouka."

25"So Ngona gena naguuna." So Una wasango onaka wotemo, "Ngohi tatagapi, igogou ma nonomasi de ma ngale Ngohi gena tinisingangasu nginika de sidago o orasi manena lo Ngohi ka tinisingangasusi tosidadu-dadu.

26Kanaga ngini nia dorou gena idala de magena tanakoka so aku tinisisala, so bilasu ngini dede o Gikimoi gena nimakitingaka. Ngaroko upa komagena, duma Una Ngohi woisusulo so tahinoka, o kia naga Una wotetemo magena asa Ngohi tosingangasu ngini o dunia ma bi nyawaka, de Una magena Awi demo itiai so bilasu popiricaya."

27To Una Awi demo ma meta gena ma Baba Gikimoi, duma ma ngale gena ona yanakowa.

28So kagena de Una wotemo, "Ma orasi done ngini o Nyawa ma Duhutu o sangahadiye niwisidola, de o orasi magegena ngini asa nianako igogou-gogou Ngohi manena o Salamati ma Kolano. De lo asa nianako to Ngohi Ai dodoto masirete qasowo, duma Ngohi tosibicara maro o kia kanaga Ai Baba woidodoto Ngohika, so to Ngohi Ai demo kamagena.

29Una Ngohi woisusulo so tahino, o orasi isigeto-geto Una magena kanaga dede Ngohi. De sababu Ngohi lo taaka tomatotoguwa o kia naga Una wodudupa, so Una lo ma moi lo waasi Ngohi woidongosa."

30Ma orasi Una Awi demo magena wosingangasuka, de kanaga o nyawa ma binukali asa iwipiricaya Unaka.

31So o Yahudika ma nyawa Una wipipiricayaka kanaga o Yesus wadedemo kali, onaka wotemo, "Nakoso ngini niagogou nimasigocoho Ngohi Ai dodotoka gena, ngini asa nidadi Ngohi Ai nyawa imomote.

32De komagena ngini aku nianako o Gikimoi Awi dodoto itototiai. De nakoso o dodoto magena nianakoka, de ngini lo asa o nyawa moi lo niparetawa."

33De ona itemo, "Asitagala! Ngomi gena o Abraham awi ngopa de awi danoku. O nyawa moi lo waasi ngomi imiaka maro to ona manga gilalo yapopareta. So ma sababu o kia, so Ngona notemo, ngaroko, idodooha naga done asa ngomi imipalako."

34Kagena de Una onaka wotemo, "O nyawa nagoona o dorou yaaka, igogou ona magena asa idadi o dorou yapopareta eko yagogilalo moi, ena gena ona magena asa o dorou yapilikuka.

35He! Ngohi tosiade-ade ma ngale o nyawa moi kanaga de awi gilalo wapopareta moi de lo awi ngopa yanau moi. So manga gilalo una magena awi rimoi o tahu magena ma rabaka aku itola, ena gena nakoso manga sininga ma rabaka kanaga itemo awi rimoi yatola de ona aku awi rimoi yatola. Duma manga ngopa ma duhutu awi rimoi onaka gena ona yaakuwa yatola de o rimoi magena ka sidutu ikakali.

36So nakoso o Gikimoi ma Ngopa wodupa ngini nia dorou ma rabano winipalako magena, igogou ngini asa winipalakoka.

37Ngohi gena ngini tininakoka igogou o Abraham awi ngopa de awi danoku. Duma ngaroko komagena, ma sababu ngini o bi moi-moi Ngohi tinidodotoka gena niamote niholu, so ma ngale Ngohi gena to ngini nia edekati nitemo asa Ngohi nitooma.

38O bi moi-moi Ai Baba woisidudumu Ngohika, magena Ngohi tinisingangasu nginika, duma ngini niaaka ka o kia o bi moi-moi nia baba winidodotoka."

39De ona asa Una wisango, "O Abraham gena mia baba." So Una wotemo onaka, "Nako igogou ngini gena o Abraham awi ngopa-ngopa, ngini nia manara gena bilasu itiai maro o Abraham awi manara.

40Ngaroko komagena, o orasi manena ngini de nia edekati qatotorou nitemo gena Ngohi asa nitooma, ngaroko Ngohi todupa tinisingangasu nginika o bi moi-moi itototiai o Gikimoi woidodedemo Ngohika. O manara maro komagena kanaga o Abraham waakawa.

41Ngini niaaka ka o kia maro nia baba masirete waaka." De o Yahudika ma nyawa ona magena itemo kali, "Hiwa! Mia baba gena ka womatengo magena o Gikimoi. Ngomi manena Awi ngopa ma duhutu, upa notemo mia baba gena ma somoa moili."

42Kagena de Una wotemo, "Nakoso igogou ngini nitemo nia baba gena o Gikimoi, de igogou ngini asa Ngohi nidodara, sababu Ngohi Ai sihino o Gikimoino sidago o orasi manena lo Ngohi kanena nagasi. Sababu Ngohi tahino, gena to Ngohi Ai edekati masirete qasowo, duma o Baba Gikimoi Una wositatapu de woisulo so Ngohi tahino kanena.

43Ai demo magena ngini nisihodawa, sababu Ai demo gena ngini lo nisigise niholu.

44So igogou, o Iblis asa wodadi to ngini nia baba. Komagena so ngini niodupa nisigise de niaaka una awi nyafusu ma dorou. O Iblis ma sininga gena komanena. Ma nonomaka, kanaga una magena wototooma moi. Kanaga awi rabaka o diai moi lo ihiwa, so una woholu o kia naga itototiai wamote. O Iblis gena o damato wodupa so una gena o damato ma baba. So una awi damato gena itoguwa, sababu o damato ma demo gena ka o Iblis ma demo.

45Duma Ngohi Ai demo gena itotiai. De komagena so igogou, Ai demo gena ngini asa niaholu so Ngohi lo niholu nipiricaya.

46Nakoso komagena, hika ngini nisitotiaino la nisidumu to Ngohi Ai dorou. Mutuwade kanaga Ngohi Ai demo gena ka itiai de o kiaso ngini gena Ngohi nipiricaya niholu.

47O nyawa ona magena la kanaga o Gikimoino yahino, ona magena lo Awi demo yosigise. Duma ngini gena niahinowa o Gikimoika, komagena so ngini niholu niwisigise o Gikimoika."

48Duma ona asa wisango Unaka itemo, "Icala! Ngona nikokitoka moi, eko hiwa. Ngomi mitero nakoso minisironga Ngona ka o Samariano, o Yahudika ma duhutu nisowo. Ngomi mitero bai!"

49De Una wosango, "Hiwa bai! Upa nitemo Ngohi manena ikokitoka. Ai demo magena towisihoromati Ai Baba, duma ngini nia demo gena Ngohi nisiceke.

50Ngaroko komagena, Ngohi tongonganowa Ngohi masirete o nyawa isihoromati. Hiwa, komagenawa. Duma kanaga moi Una magena igogou wodupa Ngohi Ai ronga isilamo de lo Ngohi de Ai lawangi gena watailako itiai, Una magena Ai Baba.

51O nyawa nagoona la kanaga Ai dodoto yosigise, ona magena igogou isonewa."

52Kagena de o Yahudika ma nyawa magena itemo Unaka, "Ilaha! Nakoso komagena, de igogou Ngona magena nikokitoka. O Abraham una wosone de o Gikimoi Awi nabi-nabi yangodu lo isone. De idodooha so Ngona kanena nomisingangasu notemo, nakoso o nyawa nisigise Ngona de ona asa isonewa.

53Nako Ani demo komagena, de ngomi miatagapi Ngona notemo, ma ngale Ngona de o Abraham gena, Ngona foloisi nolamo. Sababu o Abraham wosoneka de komagena lo o Gikimoi Awi nabi-nabi lo isoneka."

54Kagena de Una wotemo, "Nakoso Ngohi masirete Ai giliri tosimane gena, Ai giliri ma faida ihiwa. Una nitemo gena nia Gikimoi, duma Una Ai Baba ma duhutu magena Ngohi woitide de Awi giliri isikahino Ngohino.

55So ngaroko Una magena ngini niwinakowa, duma Ngohi igogou towinako. Nako totemo Ngohi Una towinakowa, de Ngohi itodamatoko maro ngini lo nitodamato, duma Ngohi igogou towinako o Gikimoi de Awi demo qangodu lo toise de taakaka.

56Komagena lo kanaga ipapasaka nia ete de nia topora o Abraham, una magena wanakoka Ngohi done tahino, de ma ngale magena una igogou winali de itero nakoso una aku woikelelo Ngohi tahino qabolo."

57Ona itemo, "Ilaha! Ngona Ani umuru o taungu moritoha lo yaado waasi, de Ngona notemo o Abraham nowikeleloka."

58De o Yesus Una magena asa wotemo onaka, "O Abraham wisibuo waasi, de igogou Ngohi he kanaga dede o Gikimoika."

59Kagena de gila-gila ona o teto itolomu ma ngale Una wisipaka la witooma, duma itolomusi, de ato imatodoka gena Una he wimake kawa, sababu Una asa womajoboka o Gikimoi Awi Tahuno de wadongosaku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran