Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GORONTALO]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1Ti Isa loibodeyi mongorasul mopuladulota lapatao longohi olimongoliyo haku wawu kawasa momuhu nga'amila lati wawu mopo'oluli totonulalo panyaki.

2Tiyo lopoahu olimongoliyo mopotunggulo habari lo Yiladiya lo Allahuta'ala wawu mopo'oluli tawu-tawuwala ta hingongota.

3Loiya li Isa ode olimongoliyo, ”Dila mowali modelo wolo-wolo tou henaowa. Dila mowali modelo tunggudu meyambo bututu lo tomeu, roti, meyambo doyi, meyambo momake bo'o dulopita wowolude.

4Wawu wonu timongoli tolimoliyo to delomo bele tuwawu, potitola lomao teto, tunggulo timongoli molola mao kota boyito.

5Wawu wonu woluwo ta dila mohuto mololimo olimongoli, tolayi lomao kota boyito wawu polota'a lomao peyahuo to paladu oati mongoli, uwito mowali poela wawu tuwoto deu timongoliyo dila yinawo motobati.”

6Lapatao timongoliyo ma lonao wawu ma lohelili kakambunguwalo helopotunggulo habari mopiyohe lonto Allahuta'ala wawu helopoluli ta hengongota to nga'amila tambati.

7Tou te Herodes olongiya lo lipu lo Galileya, lo'odungoheo habari tomimbihu nga'amila u ma hepilohutu li Isa boyito, tiyo ma lolingu, sababu woluwo ta hepoloiyawa deu ti nabi Yahya ta mopopolihuwa ma pilopobongu mayi lo Allahuta'ala lonto kuburu.

8Bo woluwo olo ta hepoloiyawa, ti nabi Eliya ta lotibiloheyi lo batangaliyo wawu ta wuwewo hipoloiyawa, tala ngota to wolota lo mongonabi omo-omolu mayi ta muli tilumumulayi.

9Bo ti olongiya Herodes loloiya odiye, ”Ti nabi Yahya ta mopopolihuwa ma tilimadeu lunggongiyo. Tatonu Tawu botiye ta ma heilodungoheu habari-Liyo?” Lapatao tiyo helongusaha modudunggaya woli Isa.

10Tou mongorasul boyito lohuwalingayi, timongoliyo ma losirita mao ode li Isa u ma kilaraja limongoliyo. Lapatao ti Isa lotiyanga olimongoliyo motiwiwi mota ode kota u tanggu-tanggula Betsaida.

11Bo tou ilotawa mao lo tawu ngohuntuwa ti Isa ma tetomota, timongoliyo lohunuhe mota ode tambati boyito. Ti Isa lololimo wawu lobisala ode olimongoliyo tomimbihu Yiladiya lo Allahuta'ala wawu Tiyo ma lopo'oluli ta paralu po'oluliyo-Liyo.

12Tou dulahu ma tumolopo, ma lodudulayi mongorasul mopuladulota ode o-Liyo wawu loloiya, ”Peinaoyi lomao tawu ngohuntuwa boti, alihu timongoliyo monao ode kakambunguwalo to tili mao lo tambati botiye, mota mololohe tambati pohuheliyalo wawu ualo, sababu tambati boti dila hepotitola lo tawu.”

13Bo Tiyo loloiya ode olimongoliyo, ”Timongoli ta musi mopoa olimongoliyo.” Timongoliyo lolametao, ”U woluwo to olamiyatiya bo roti limo lobotu wawu uponula dulobotu. Ngopohiya wonu amiyatiya mota motali mayi ualo lo tawu nga'amila botiye.”

14Teto woluwo tanu limololihulota mongololai. Lapatao ti Isa loloiya ode mongomuri-Liyo, ”Peihuloi lomota timongoliyo boti helembo-lemboa, ngopolemboa wonu limolopululota mao.”

15Mongomuri-Liyo ma lohutu mao odito, lapatao tawu ngohuntuwa boyito ma lotihulo'o.

16Tou ti Isa lohama mayi roti limo lobotu wawu uponula dulobotu, Tiyo yilumanggela mola ode hulungo losukuru wawu lodua lohile barakati ode Allahuta'ala, lapatao lomita-mitanga mota roti wolo uponula boyito wawu longohi-ngohi mao ode mongomuri-Liyo, alihu pohinta mota limongoliyo tawu ngohuntuwa boyito.

17Timongoliyo nga'amila yilonga sambe lobutuhu. Lapatao timongoliyo lohimoa mota putu-putuwala lo labito ualo boyito mopuladuluwo lokaranji jumulaliyo.

18To dulahe tuwawu tou ti Isa hemodua tutuwawu, mongomuri-Liyo woluwo to tambati boyito. Lapatao tiyo lohintu ode olimongoliyo, ”Heloiya lo tawu ngohuntuwa, tatonu Wau botiye?”

19Timongoliyo lolametao, ”Ti Guru boti ti nabi Yahya ta mopopolihuwa. Woluwo olo ta hepoloiyawa, ti nabi Eliya; tawu wuwewo hepoloiyawa, tala ngota to wolota lo mongonabi omo-omolu mayi ta muli tilumumulayi.”

20Ti Isa lohintu ode olimongoliyo, ”Wonu to pahamu olimongoli, tatonu Wau botiya?” Te Petrus lolametao, ”Ti Guru ta pilojanjiya lo Allahuta'ala mowali olongiya ta mo'osalamati manusiya.”

21Lapatao ti Isa lolahuli wawu lodini olimongoliyo alihu timongoliyo dila mopolo'opo pasali boyito openu boli ode tatonu.

22Ti Isa loloiya, ”Walao Manusiya musi modutola usikisa ngohuntuwa wawu dila tolimo lo ta dudula'a-dudula'a tawu lo Yahudi, mongotauwa lo imamu wawu mongoahali lo Tawurat, lapatao tawu-tawuwala ta moyingo-Liyo ma mosalipu o-Liyo sambe mate wawu to dulahe otoluliyo Tiyo ma popobongulo mayi lo Allahuta'ala monto kuburu.”

23Loiya-Liyo ode olimongoliyo nga'amila odiye, ”Timi'idu ta ohila modudua ola-U, tiyo musi momahe batangaliyo lohihilawo, momota mao salipuliyo timi'idu dulahu wawu deuwito tiyo mowali modudua ola-U.

24Sababu titalotita ta ohila moposalamati lo nyawaliyo, tiyo ma oliya lo nyawaliyo; bo titalotita ta oliya lo nyawaliyo sababu Wau, tawu boyito ma moposalamati lo nyawaliyo.

25Wolo hunaliyo tawu ngota mo'otapu harata ngoyilanggubu duniya botiye bo batangaliyo lohihilawo rugi wawu topotala?

26Titalotita ta molito mongaku ola-U wawu u heloiya-U, Walao Manusiya olo ma molito mongaku oliyo boyito to wakutu Tiyo monao mayi to delomo tine-Liyo wawu to delomo tinelo Allahuta'ala ti Papa wawu to delomo tinelo mala-malaikatiyala ta suci.

27Tutuliyotutu polele-U mayi ode olimongoli: To wolota lo tawu ta woluwo teye botiye woluwo ta dipo mate tou timongoliyo dipo mo'onto Yiladiya lo Allahuta'ala.”

28Tanu walulohuyi mola tou ti Isa yilapato lobisala tomimbihu pasali boyito, Tiyo lodelo ole Petrus, te Yahya wawu te Yakobus, lotaodu huidu mola lodua.

29Tou tiyo hemodua, lakuliyo loubawa wawu kayiniliyo lowali moputio heinta-intawa.

30Lapatao debolo ma ilontonga mota lo mongomuri-Liyo, ta dulota ma bibisalawa woliyo, deuwitoyito ti nabi Musa wawu ti nabi Eliya.

31Dudulota timongoliyo lotitibiloheyi to delomo tinela u motilanga da'a wawu lobisala lo nonao li Isa molola mao duniya boti u bolo ngope'e mola ma popoganapuwoliyo to kota lo Yerusalem.

32To wakutu boyito te Petrus wolo mongotamaniliyo letuluhu. Wawu tou timongoliyo iloheya mayi, timongoliyo lo'onto mota oli Isa to delomo tine-Liyo wawu ta dulota boyito hetihula pe'enta wo-Liyo.

33Tou ta dulota boyito ma molola mao oli Isa, te Petrus lobisala ode o-Liyo, ”Guru, sambe sanangi lamiyatiya woluwo to tambati botiye. Lebe mopiyohu amiyatiya mopotihulayi lo wombohe mohelutotolu, uli Guru tuwawu, tuwawu oli nabi Musa wawu tuwawu uli nabi Eliya.” Bo te Petrus dila motota lo u yiloiyaliyo boyito.

34Tou tiyo donggo hemobisala odito, woluwo hengo lohenggubeyi olimongoliyo. Wawu tou timongoliyo ma ilowanggube mayi lo henga boyito, timongoliyo ma yilohe.

35Lapatao woluwo suwara tuwawu ilodungohe mayi lonto delomo henga boyito, loloiya odiye, ”Tatabotiyelo Walau-U ta ma tilulawotu-U, dungohi mao Tiyo!”

36Tou suwara boyito ma diduluwo, ilontonga mota limongoliyo ti Isa bolo tutuwawu. Mongomuri-Liyo lolahu mao rahasiya boyito wawu to wakutu boyito timongoliyo dila lopotota openu boli ode tatonu u ma ilontonga limongoliyo boyito.

37Lolombuliyo mola tou timongoliyo lotuhuta mota lonto huidu, ngohuntuwa da'a tawu ohila modudunggaya woli Isa.

38To wolota lo tawu ngohuntuwa boyito woluwo ta lolai ngota longuwatio, uwaliyo mao, ”Guru, watiya mohile turungi. Bilohi pomayi walao latiya ta bo ngota-ngotalo!

39Timi-timi'idu tiyo potodeliyo mayi, tiyo bolo monguwatio lomola. Lati boyito hemopo-mopomanti oliyo, tunggulo ngangoliyo ma lombu-lombula lo yiyohu. Lati boyito olo layito hemolosikisawa oliyo ma ngope'e bo didu tolaliyo.

40Watiya ma lohile turungi to mongomuri li Guru, alihu timongoliyo momuhu mao lati boyito, bo timongoliyo dila lo'owali.”

41Lapatao ti Isa loloiya, ”Weyi timongoli tawu-tawuwala to jamani boti ta dila paracaya wawu helapala, donggo ngolo hihewoliyo Wau musi motitola to wolota limongoli wawu hemolosabariya olimongoli? Delowa mayi wala'a boyito odiyamayi!”

42Wawu tou wala'a boyito lodudula mota ode oli Isa, lati u tilumuwanga to oliyo boyito lopomanti mao oliyo to huta wawu helohohoyangi oliyo. Bo ti Isa longantingao lati boyito wawu lopo'oluli mao wala'a boyito lapatao lopowuwalingao ode oli yamoliyo.

43To wakutu nga'amila tawu donggo helinggolabe sababu nga'amila u ma pilohutu-Liyo boyito, ti Isa lobisala ode mongomuri-Liyo.

44”Dungohi wawu po'otuwota totonulalo loiya-U botiye: Walao Manusiya bolo ngope'e mola ma wuduwoliyo ode olu'u lo manusiya.”

45Bo timongoliyo dila mongarati wolo u hemakusuduwo loloiya li Isa boyito, sababu pasali boyito tutuo olimongoliyo, tunggulo timongoliyo dila mowali mongarati. Wawu timongoliyo mohe mohintu ode o-Liyo wolo makusudu loloiya boyito.

46To wolota lo mongomuri-Liyo pilotimbuluwa lo butola lo pasali ta lebe uda'a to wolota limongoliyo.

47Bo ti Isa lotota u to delomo pikirangi limongoliyo. Uwitolo sababuliyo Tiyo lotiyangayi ta ukikinga ngota wawu pilopotihuliyo mayi to tili-Liyo.

48Lapatao Tiyo lobisala ode olimongoliyo, ”Titalotita ta mololimo ta ukikinga botiye to delomo tanggulu-U, tiyo mololimo ola-U; wawu titalotita ta mololimo ola-U, tiyo mololimo o-Liyo ta lopoahu mayi ola-U. Sababu ta lebe kikingo to wolota limongoli nga'amila, tiyo ta lebe uda'a!”

49Lapatao tala ngota lo muri li Isa ta tanggu-tanggula te Yahya loloiya ode o-Liyo odiye, ”Guru, amiyatiya lo'onto tawu ngota ta lomuhu lati to delomo tangguli Guru, lapatao ilentela mao lamiyatiya tiyo, sababu tiyo dila dudu-dudua olanto.”

50Loiya li Isa ode oliyo, ”Dila mao enteli tawu ta odito, sababu titalotita ta dila mobutola wolimongoli, tiyo wolimongoli.”

51Tou ma ngope'e ledungga ti Isa bintaoliyo ode soroga, Tiyo ma lopoliyatu lo hila-Liyo monao ode kota lo Yerusalem

52wawu Tiyo lopoahu mota tanu ngololota lemulo-Liyo. Ta ilahula-Liyo boyito ma lonao wawu lomaso mao ode kambungu lo tawu lo suku lo Samariya mota moposadiya mao lo u paralu o-Liyo.

53Bo tawu lo Samariya boyito dila lololimo o-Liyo sababu nonao-Liyo ode kota lo Yerusalem.

54Tou pasali boyito ilotawa mao lo muri-Liyo dulota, deuwitoyito te Yakobus wawu te Yahya, timongoliyo loloiya, ”Eya, Ito Eya mohuto meyalo dila wonu amiyatiya mohile tulu molaheyi monto soroga me mongantulu olimongoliyo?”

55Bo ti Isa loyili mao wawu longantinga olimongoliyo.

56Lapatao timongoliyo ma lonao ode kambungu wuwewo.

57Tou ti Isa wolo mongomuri-Liyo lopoturusi lo nonao limongoliyo, woluwo tawu ngota loloiya ode oli Isa, ”Watiya ma modudua oli Guru, openu ode utonu ponaowa li Guru!”

58Bo ti Isa lolametao ode oliyo, ”Serigala o huwangiyo wawu burungi hetombota o beleyaliyo, bo Walao Manusiya dila o tambati podutuwaliyo lunggongo.”

59Lapatao Tiyo loloiya ode ta wuwewo, ”Poduduo mayi ola-U!” Bo tawu boyito loloiya, ”Guru, watiya mohile ijini monao mota molobungopo oli papa latiya.”

60Bo ti Isa loloiya ode oliyo. ”Hulilomao ta yilate molobunga tawuliyo ta yilate. Bo yio, ponaolo wawu popotunggula lomao habari lo Yiladiya lo Allahuta'ala.”

61Ta wuwewo poli loloiya, ”Watiya ma modudua oli Guru, bo watiya mohile ijini monao mota mohintupo to mongowarisi latiya.”

62Bo ti Isa loloiya ode oliyo, ”Timi'idu ta ma hemomadeo wawu donggo moyili ode dibalaka, tiyo dila patuti momaso ode Yiladiya lo Allahuta'ala.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel