Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Nehemia 3 >> 

Para kang padha mbiyantu mbangun

1Imam Agung Elyasib nuli tumandang ing gawe kanthi sadherek-sadhereke para imam, padha mbangun gapura Wedhus Gembel, disucekake sarta ditrapi inebe; anggone nucekake nganti tutug ing menara Mea lan menara Hananeel.

2Ing sandhinge iku kang padha mbangun wong ing Yerikho, lan ing sandhinge maneh kang mbangun Zakur bin Imri.

3Gapura Iwak kabangun dening bani Senaa, dietrapi dlurung-dlurung, ineb, kancingan lan slarak.

4Ing sandhinge iku kang mbangun Meremot bin Uria bin Hakos, lan ing sandhinge iku kang mbangun Mesulam, bin Berekhya bin Mesezabeel, dene ing sandhinge iku kang mbangun Zadhok, bin Baana,

5lan ing sandhinge maneh kang mbangun wong-wong ing Tekoa. Naning para pangarepe padha ora gelem nyangkul pagaweane bendarane.

6Gapura Lawas iku kabangun dening Yoyadha bin Paseah lan Mesulam bin Besoja, dietrapi dlurung-dlurung, ineb, kancingan tuwin slarak.

7Ing sandhinge iku kang padha mbangun Melaca wong ing Gibeon lan Yadon wong ing Meronot, karo wong ing Gibeon lan ing Mizpa, kang ana ing wilayahe bupati ing sabrange bengawan Efrat.

8Ing sandhinge iku kang mbangun Uziel bin Harhaya, sawijining kemasan. Ing sandhinge maneh kang mbangun Hananya, tukang lenga jebad, anggone mbangun Yerusalem iku nganti tutug ing balowarti Amba.

9Ing sandhinge maneh kang mbangun Sang Refaya, bin Hur, kang ngasta pangwasa separoning wewengkon Yerusalem.

10Ing sandhinge maneh kang mbangun Yedaya bin Harumaf ana ing ngarepe omahe dhewe. Lan ing sandhinge maneh kang mbangun Hatus bin Hasabneya.

11Saduman maneh dibangun dening Malkia, bin Harim lan Hasub bin Pahat-Moab uga menara Prapen.

12Ing sandhinge iku kang mbangun Sang Salum, bin Halohesy, kang ngasta pangwasa ing separoning wewengkon Yerusalem, dalah putra-putrane putri.

13Gapura Lebak kabangun dening Hanun lan wong ing Zanoah. Anggone padha mbangun nganggo dietrapi ineb karo kancingan lan slarak, karo maneh padha ndandani balowarti sewu asta nganti tutug ing gapura Pawuhan.

14Gapura Pawuhan iku didandani dening Sang Malkia, bin Rekhab, kang ngasta pangwaos ing wewengkon ing Bet-Kerem. Anggone mbangun nganggo dietrapi ineb, kancingan lan slarak.

15Gapura Sendhang iku dibangun dening Sang Salum bin Kolhoze, kang ngasta pangwaos ing wewengkon ing Mizpa. Anggone mbangun nganggo dipayoni sarta dietrapi ineb, kancingan lan slarak. Kajaba iku uga ndandani temboke blumbang tadhah banyu ilen-ilen, kang anjog ing sacedhake patamanan kraton, nganti tutug ing undhak-undhakan kang mudhun saka ing kuthane Sang Prabu Dawud.

16Kajaba iku kang uga mbangun Sang Nehemya, bin Azbuk, kang ngasta pangwaos ing separoning wewengkon ing Bet-Zur, nganti tutug ing pasareane Sang Prabu Dawud lan tutug ing blumbang yasan, sarta ing daleme para prawira.

17Kajaba iku kang padha mbangun wong Lewi, yaiku Rehum bin Bani lan ing sandhinge iku kang mbangun Sang Hasabya, kang ngasta pangwaos ing separoning wewengkon ing Kehila, kanggo wewengkone dhewe.

18Kajaba iku kang mbangun para sadulure, yaiku Sang Benui, bin Henabad, kang ngasta pangwaos ing wewengkon separone Kehila.

19Ing sandhinge iku kang mbangun saduman maneh Sang Ezer, bin Yesua, kang ngasta pangwaos ing Mizpa, ana ing ngarepe unggah-unggahan menyang ing gedhong praboting perang, ing sacedhake Pojok.

20Kajaba iku kang mbangun saduman maneh Barukh, bin Zabai, wiwit ing Pojok tutug ing kori daleme Imam Agung Elyasib.

21Kajaba iku kang mbangun saduman maneh Meremot, bin Uria bin Hakos, wiwit ing kori daleme Imam Agung Elyasib tutug ing poncoting daleme.

22Kajaba iku kang mbangun para imam, wong-wong saka ing Lebak Yarden.

23Sawuse iku wong kang padha mbangun Benyamin lan Hasub ana ing ngarepe omahe. Sawuse iku kang mbangun Azarya, bin Maaseya, bin Ananya sandhing omahe.

24Sawuse iku kang mbangun saduman maneh Binui, bin Henadad saka omahe Azarya mau tutug ing Pojok lan tumeka ing Poncot.

25Palal bin Uzai iku mbangun ana ing ngarepe Pojok lan ing ngareping menara kang dhuwur lan munggul saka kadhatone Sang Prabu, cedhak ing platarane pajagan. Ing sandhinge kang mbangun Pedaya, bin Paros

26nganti tutug ing ngarepe gapura Banyu, ing sisih wetan, lan ing ngarepe menara kang munggul. Dene para abdi ing Padaleman Suci padha manggon ana ing Ofel.

27Kajaba Pedaya kang padha mbangun saduman maneh wong ing Tekoa, wiwit ing ngarepe menara gedhe kang munggul mau nganti tutug ing balowartine Ofel.

28Wiwit ing gapura Jaran kang padha mbangun iku para imam, siji-sijine ana ing ngareping omahe dhewe.

29Sawuse iku kang mbangun Zadhok, bin Imer, ana ing ngareping omahe. Ing sandhinge kang tumindak ing gawe Semaya, bin Sekhanya, kang dadi jaga-gapura Wetan.

30Ing sandhinge kang mbangun saduman maneh Hananya bin Selemya lan Hanun anake Zalaf kang kanem. Ing sandhinge kang mbangun Mesulam, bin Berekhya ana ing ngarepe kamare.

31Ing sandhinge iku kang mbangun Malkia, sawijining kemasan, nganti tutug ing omahe para abdi ing Padalemane Gusti Allah lan para sudagar, ing ngarepe gapura Pendhaftaran lan tutug ing kamar panggungan ing pojok.

32Tumuli ing antarane gedhong panggungan ing pojok mau lan gapura Wedhus Gembel iku kang mbangun para kemasan lan para sudagar.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Nehemia 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran