Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 1 >> 

1BAHWA Petrus, sa'orang rasul Isa Almasih, iya itu datang kapada sagala orang dagang yang turcherei burei dinugri Pontus, dan Galatia, dan Kappadosia, dan Asia, dan Bithynia.

2Iya itu yang turpilih munurut pungatauan Allah yang turdahulu iya itu Bapa, ulih kasuchian roh itu, supaya burbakti dan dungan burkat purchekan darah Isa Almasih itu: Anugrah, dan sujahtra itu, dipurbanyakkanlah kiranya kaatas kami.

3Turpujilah kiranya bagie Allah iya itu Bapa Tuhan kami Isa Almasih, dungan kabanyakkan rahmatnya iya tulah mumpranakkan kami pula kapada harap yang hidop ulih burkat kabangkitan Isa Almasih deri matinya,

4Sahingga kapada suatu pusaka yang tiada kabinasaan, dan tiada kachumaran, dan tiada pula layu, yang tulah disimpankan dalam shorga bagie kamu.

5Yang ada turplihara dungan kwasa Allah ulih burkat iman akan mundapat slamat yang sudia akan dinyatakan pada masa akhir

6Maka deri subab itulah kamu turamat sukachita adanya sungguhpun skarang ini dalam sudikit waktu, jikalah kiranya harus kami adanya dalam kubratan kurna burbagie bagie purchobaan.

7Supaya purchobaan imanmu, yang turlebih indahnya deripada mas yang akan binasa itu, jikalau diujinya itu dungan api, skalipun supaya didapati mundatangkan kapujian dan hormat dan mulia pada masa kanyataan Isa Almasih:

8Yang bulom purna kulihatan, kami kasih juga; maka kapadanya, muskipun skarang tiada angkau lihat akan dia, akan tutapi kamu purchaya juga, dungan suka chita yang tiada dapat dikata katakan surta punoh dungan kamuliaan:

9Dungan munurima kasudahan iman kamu, iya itu slamat jiwamu.

10Adapun slamat itulah tulah ditanyai dan dipreksai ulih nabi nabi dungan rajinnya, yang tulah burnubuat akan hal anugrah yang kulak akan datang kapadamu:

11Dipreksai pula ulih marika itu, akan masa yang manakah, dan pada junis waktu yang manakah Roh Almasih itu yang ada dalam marika itu tulah munyatakan, tutkala disaksikannya sagala pri sangsara Almasih, dan sagala kamuliaan turdahulu deripada datangnya.

12Dan lagi tulah dinyatakan pula pada marika itu, bahwa bukannya bagie marika itu sundiri, mulainkan bagie kami pun marika itu tulah bursabda akan sagala purkara itu, yang skarang dimashurkan padamu ulih orang yang tulah mungajarkan injil itu kapada kamu dungan burkat Roh Alkudus, yang tulah diturunkan deri shorga; iya itu purkara purkara yang dikahandaki ulih muliekat muliekat akan mungataui dia.

13Maka subab itulah ikatlah ulihmu pinggang ingatanmu, jagalah, surta dungan harap sampie kapada kasudahan, akan anugrah yang akan dibawakan padamu pada masa kunyataan Isa Almasih;

14Sapurti kanak kanak yang munurut, janganlah kamu munurutkan toladan sapurti hawa nafsumu yang dahulukala tutkala kamu dalam bubal:

15Tutapi sapurti iya yang mumanggil kamu itu suchi, dumkianlah handaknya kamu pun suchi adanya dalam sagala junis klakuanmu;

16Subab sudah tursurat, Suchilah kamu; kurna aku inipun suchi adanya.

17Dan jikalau kiranya kamu burdoa kapada Bapa itu, yang munghukumkan orang masing masing kudar purbuatannya dungan tiada mungindahkan muka orang, jalankanlah umur pursinggaanmu disini dungan takutnya:

18Kurna sapurti yang kamu kutaui, maka bukannya kamu ditubus dungan purkara purkara yang akan binasa, sapurti mas perak, deripada klakuanmu yang sia sia yang tulah deripada adat nenek moyang kamu itu;

19Mulainkan dungan darah Almasih yang indah indah itu, iya itu sapurti darah anak domba yang tiada burchela dan tiada burchachat adanya:

20Maka sasungguhnya iya tulah dituntukan dahulu deripada purmulaan dunia, tutapi tulah dinyatakan padamu pada masa yang akhir ini deri kurna kamu.

21Maka orang yang purchaya ulih subabnya itu akan Allah, yang tulah munghidopkan Isa deripada matinya, dan tulah mungurniakan padanya kamuliaan; supaya iman dan harap kamu inipun tutaplah kapada Allah adanya.

22Subab tampaknya kamu tulah munyuchikan jiwamu dungan munurut kabunaran itu ulih burkat Roh sampie burkasih kasihanlah yang tiada pura pura kapada saudara bursaudara itu, maka handaklah kamu burkasih kasihan sa'orang akan sa'orang dungan hati pursih surta rajin

23Subab kamu ini tulah dipuranakkan pula, bukannya deripada bunih yang kabinasaan, mulainkan tiada kabinasaan, iya itu ulih purkataan Allah, yang hidop dan tinggal slama lamanya.

24Kurna sagala kaadan manusia itu sapurti rumput adanya, maka sagala kamuliaan manusia itupun sapurti bunga rumput juga adanya. Maka rumput rumputan itu kulak layulah, dan bunganya itupun luruhlah adanya:

25Tutapi purkataan Tuhan itu burtahanlah slama lamanya. Maka iya itulah dia purkataan yang tulah diajarkan pada kamu dalam injil.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran