Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 4 >> 

1TAMBAHAN pula, saudara saudara, kami pinta surta munasihatkan kamu dungan burkat Tuhan Isa, bahwa sapurti yang kamu sudah munurima deripada kami iya itu bagimana yang patut kamu jalankan dan mumbuat kurelaan Allah, dumkianlah handaknya kamu burtambah tambah.

2Kurna kamu tulah mungataui hukum hukum apakah, yang kami tulah mumbri kapada kamu ulih Tuhan Isa.

3Kurna inilah kahandak Allah, iya itu deri hal kusuchianmu, supaya kamu patut turplihara deripada zinah:

4Supaya tiap tiap orang deripada kamu patut mungataui bagimana mumliharakan bujananya dalam kasuchian dan kamulian;

5Bukannya dungan kainginan hawa nafsu, sapurti purbuatan orang susat yang tiada mungataui Allah:

6Maka janganlah barang sa'orang jua pun muliwat dan mumpurdayakan saudaranya dalam barang purkara: kurna Tuhanlah munjadi pumbalas akan purkara yang dumkian, sapurti kamu pun sudah mungingatkan dan bursaksi kapada kamu.

7Kurna bukannya kami ini dipileh Allah subab burbuat nujis, mulainkan kapada yang suchi.

8Maka subab itu orang yang unggan itu, maka bukanlah iya unggankan manusia mulainkan Allah, yang tulah mungurniakan Rohnya yang suchi itu kapada kita.

9Maka deri hal kasih antara saudara bursaudara itu tausahlah aku tuliskan pada kamu: kurna kamu sundiri tulah diunjukkan Allah mungasihi sa'orang akan sa'orang.

10Maka sungguh adalah kamu burbuat yang dumkian kapada sagala saudara yang ada dalam saluruh Makedonia: tutapi kami muminta kapada kamu, saudara saudara, supaya kamu munambahi makin makin lebih;

11Dan lagi handaklah kamu blajar munjadi orang pandiam, dungan burbuat pukurjaan sundiri diri sahja, dan bukurja dungan tanganmu sundiri, sapurti yang kami tulah munyuroh;

12Supaya kamu burlaku dungan tulusnya kapada sagala orang kluaran, dan jangan kulak kamu burkurangan dalam barang purkara.

13Maka aku ta'mau biarkan angkau munjadi bodoh, saudara saudara, deri hal sagala orang yang mangkat buradu, supaya jangan kamu dukachita, sapurti orang lain lain yang tiada munaroh harap.

14Kurna jikalau kami purchaya Isa itu tulah mati dan tulah hidop pula, maka dumkianlah juga kulak marika itupun yang mangkat buradu dungan burkat Isa iya itu dibawa Allah kapadanya,

15Kurna purkataan kami ini kapada kamu dungan furman Tuhan, adapun kami ini yang ada hidop surta tinggal sampie kapada kudatangan Tuhan itu, tiada akan mundahului akan orang orang sudah mangkat buradu adanya.

16Kurna Tuhan sundiri akan datang deri dalam shorga dungan tumpek, dan dungan suara punghulu muleikat, dan dungan sangkakala Allah: maka sagala orang yang tulah mati dungan burkat Almasih itu akan burbangkit dahulu:

17Kumdian kami ini pula yang ada hidop surta tinggal, akan diangkatkan bursama sama dungan marika itu dalam awan awan, akan burtumu dungan Tuhan diudara: maka dumkianlah kulak kami ada busurta dungan Tuhan slama lamanya.

18Maka subab itu handaklah dihiborkan sa'orang akan sa'orang dungan purkataan ini.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tesalonika 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel