Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 3 >> 

1MAKA inilah purkataan yang bunar, jikalau barang sa'orang burkahandak jawatan guru injil itu, maka kahandaknya itu dalam satu pukurjaan yang baik.

2Adapun guru injil itu patutlah sa'orang yang tiada bursalah, dan yang munaroh buristri sa'orang sahja, lagi hormat dan suman, dan buradab, dan burhati kasihan, dan yang tau jalan mungajar.

3Dan yang tiada sangat muminum anggor, dan bukan orang purkulaian, dan yang tiada glojoh akan laba yang kuji; mulainkan sabar, lagi yang tiada suka burgadoh, dan yang tiada tumaa;

4Dan sa'orang yang mumrentahkan rumah tangganya, dungan spatutnya dan yang mumliharakan anak buahnya surta munaalokkan dia dungan suman baik baik;

5(Kurna jikalau barang sa'orang yang tiada tau mumrentahkan rumah tangganya sundiri, maka bagimana bulih iya mumrentahkan sidang jumaah Allah?)

6Jangan iya sa'orang yang bahru masok agama, supaya jangan iya turangat subab chongka kulak jatohlah iya kudalam kubinasaan iblis.

7Tambahan pula dapat tiada patutlah iya mundapat namanya yang baik deripada orang kluaran; lamun jangan iya jatoh kadalam kuchelaan dan jurat iblis.

8Sa'bagie lagi handaklah orang orang yang munjadi bilal itupun burlaku dungan suman, dan jangan orang lidah burchabang, dan jangan orang yang sangat puminum anggor, dan jangan orang yang glojoh akan laba yang kuji;

9Maka handaklah marika itu puggangkan rahsia iman itu dalam angan angan yang suchi.

10Maka biarlah marika itu diuji dahulu; kumdian bahrulah bulih iya masok dalam jawatan bilal itu, jikalau tiada sa'suatu kasalahan padanya.

11Dumkian lagi, handaklah ada istrinya itupun suman, jangan sa'orang pungumpat, mulainkan supan, dan sutiawanlah dalam sagala purkara.

12Maka handaklah ada sagala orang orang bilal itu yang buristri satu, dan yang mumrentahkan anak buahnya dan rumah tangganya dungan spatutnya.

13Kurna orang yang tulah mulakukan jawatan bilal itu maka marika itu kulak mumbuli bagie dirinya suatu pangkat yang baik dan brani yang kras dalam iman akan Isa Almasih.

14Purkara purkara inilah aku suratkan padamu, surta dungan harap aku datang lukas kapadamu:

15Tutapi jikalau kiranya aku turlambat, supaya dapat angkau mungataui bagimana yang patut angkau burlaku diantara orang isi rumah Allah, iya itu sidang jumaat, Allah yang hidop, maka iyalah tiang dan alas kabunaran.

16Maka dungan tiada bursulusie busarlah rahsia ibadat itu adanya: maka Allah tulah nyatalah dalam tuboh manusia, tulah dibunarkan ulih Roh, tulah dilihat ulih sagala muliekat, tulah dimashorkan diantara orang orang susat, tulah dipurchayai didalam dunia, tulah ditrimalah kaatas dalam kamuliaan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel