Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 3 >> 

1MAKA maukah kita mumulai pula mungunalkan diri kita? atau adakah kita, kakurangan sapurti orang orang lain, surat kunalan kapada kamu, atau surat kunalan deripada kamu?

2Bahwa kamulah juga surat kami yang turtulis dalam hati kami, iya itu dikunal dan dibacha ulih sagala manusia:

3Maka tulah sudahlah nyata skali bahwa adalah kamu jadi surat Almasih yang turkarang ulih kami, iya itu turtulis bukannya dungan dawat, hanya dungan Roh Allah yang hidop; maka bukannya diatas lok lok batu, mulainkan dalam lok lok daging iya itu hati.

4Maka kami munaroh harap yang dumkianlah dungan burkat Almasih kapada Allah:

5Bukannya kami ini chakap bagie diri kita sundiri handak mungirakan barang apa apa deripada kami sundiri; mulainkan chakap kita ini deripada Allah juga adanya;

6Yang tulah munjadikan kami pula suroh surohan wasihat bahru; iya itu bukannya surat suratan, mulainkan dungan roh kurna surat suratan itu mumatikan, tutapi roh itu munghidopkan.

7Tapi jikalau kiranya surohan maut itu, yang turtulis dan turukir diatas batu, tulah jadi mulia, sahingga bani Israel tiada dapat mumandang akan muka Musa deri kurna kamulian mukanya itu; iya itu kamulian yang tulah tuntu akan dihilangkan:

8Istimewa brapakah pula lebihnya surohan roh itu munjadi mulia?

9Kurna jikalau surohan kabinasaan itu munjadi mulia, brapa pula lebihnya lagi surohan kabunaran lempah kamuliannya.

10Kurna maskipun iya itu yang tulah dimuliakan itu bukannya mulia sapurti ini, subab kamulian ini turlebih adanya.

11Kurna jikalau yang tulah linyap itu mulia adanya, maka lebih pula banyak mulia yang tinggal itu.

12Subab kunyataan dumkianlah harap kita, kami mumakie purkataan yang trang trang.

13Maka bukannya sapurti Musa, yang mumakie tudong muka, sahingga tiada dapat dituntang ulih bani Israel akan kasudahan purkara yang tulah dihapuskan:

14Tutapi mata hati marika itu tulah dibutakan: kurna sampie skarang pun ada lagi tinggal juga tudong muka yang bulum tursingkap pada tutkala mumbacha wasihat yang lama itu; iya itu tudong yang ditolakan ulih Almasih.

15Tutapi maskipun sampie skarang, apabila dibachanya kitab Musa itu, maka adalah juga tudong dihati marika itu.

16Tutapi apabila marika itu akan ditaubatkan kapada Tuhan, maka tudong itu kulak akan dilalukan.

17Adapun Tuhan itu iya itulah Roh adanya: maka barang dimana ada Roh Tuhan itu, disanalah ada kabebasan.

18Akan tutapi kami skalian ini dungan muka turbuka mumandanglah sapurti dalam suatu chirmin kapada kamulian Tuhan, maka kita tursalin atas tuladan itu juga ulih Roh Tuhan deri pada kamuliaan sampie kamuliaan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran