Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 3 >> 

1SAUDARA saudara, pada akhirnya, mintakanlah doa akan kami, supaya purkataan Tuhan itu turmashor dungan bebasnya, dan dipurmuliakan, sapurti iya itu yang ada diantara kamu:

2Dan lagi supaya kami turlupaslah deripada sagala orang yang tugar hatinya dan jahat: kurna sagala orang tiada buriman.

3Mulainkan satiawanlah kiranya Tuhan, yang akan munutapkan dan mumliharakan kamu, deripada yang jahat.

4Maka haraplah kami akan Tuhan deri hal kamu, iya itu kamu burbuat dan kamu kulak burbuat akan purkara purkara yang kami pusan padamu.

5Maka Tuhan juga kiranya munggrakkan hatimu supaya mungasihi Allah, dan akan bursabar munantikan Almasih itu.

6Maka skarang kami, pusankanlah saudara saudara, dungan burkat nama Tuhan kami Isa Almasih, supaya kamu undor deripada masing masing saudara yang burlaku dungan tiada burkutawan, dan bukannya munurot sapurti hukom agama yang tulah ditrimanya deripada kami.

7Kurna kamu sundiri tulah mungataui bagimana patut kamu mungikot kami: kurna kami tiada burlaku diri kami dungan tiada burkatawan diantara kamu;

8Atau tiada pula kami mumakan roti barang sa'orang dungan chuma chuma; mulainkan bukurja dungan kululahan dan hie hui malam dan siang, supaya jangan kami mundatangkan kubratan pada barang sa'orang deripada kamu:

9Maka bukannya ulih subab kami tiada burkuasa, mulainkan supaya kamu munjadikan diri kami ini tuladan bagie kamu akan munurot kami.

10Kurna sungguhpun sunyampang kami ada bursama sama dungan kamu, maka inilah kami burpusan kapada kamu, bahwa jikalau barang sa'orang yang tiada mau bukurja itu, tiadalah patut iya makan.

11Kurna adalah kami munungar, bahwa ada diantara kamu bubrapa orang yang burlaku dungan tiada supatutnya, iya itu tiada skali kali bukurja, mulainkan mungganggukan hal orang.

12Maka skarang deri hal orang yang dumkian pun kami pusan, surta mumbri nasihat ulih kurna Tuhan kami Isa Almasih, supaya marika itu bukurja diam diam, dan mumakan rizkinya sundiri.

13Adapun deri hal kamu, saudara saudara, bahwa janganlah kamu punat deripada burbuat baik.

14Maka jikalau kiranya barang siapa yang tiada mau munurot purkataan kami yang turtulis dalam surat ini, maka handaklah kamu chamkan akan orang itu, maka janganlah kamu burkampong dungan dia, supaya iya burulih malu.

15Tutapi jangan kamu bilangkan dia sapurti musoh, mulainkan brilah nasihat akan dia sapurti saudara.

16Maka skarang pun Tuhan purdamiean itu mumbri damie pada kamu pada sudiakala dalam sagala junis purkara. Maka adalah kiranya Tuhan busurta dungan kamu skalian.

17Maka Paulus punya sulam tursurat dungan tanganku sundiri, yang munjadi alamat dalam tiap tiap suratku: maka dumkianlah kutuliskan.

18Maka nihmet Tuhan kami Isa Almasih busurtalah dungan kamu skalian. Amin. Turmaktub surat yang kadua ini kapada orang Thessalonika, deri nugri Athen.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tesalonika 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel