Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 1 >> 

1BAHWA Paulus, sa'orang rasul Isa Almasih dungan kahandak Allah, iya itu munurot purjanjian slamat yang ada dalam Isa Almasih,

2Kapada Timothius, anak yang kukasih: maka biarlah kiranya anugrah, dan rahmat, dan sujahtra padamu, deripada Allah iya itu Bapa dan Isa Almasih Tuhan kami.

3Bahwa munguchap shukorlah aku kapada Allah, yang aku burbakti deripada nenek moyang surta dungan angan angan yang suchi, maka turingat ingatlah juga aku akan dikau dungan tiada burkaputusan didalam sagala doaku baik malam baik siang;

4Surta dungan rindu dundam handak burtumu dungan dikau, subab turkunang kunang akan ayer matamu, supaya kulak aku punohlah dungan kasukaan;

5Apabila aku turingat akan iman yang bukan pura pura, yang ada dalammu itu, mula mula dalam nenekmu prumpuan Lois itu, dan ibumu Eunike itu, maka yakinlah aku bahwa dumkian itulah juga ada kapadamu.

6Maka subab itulah aku mungingatkan dikau supaya munggalakan anugrah Allah, yang ada dalam hatimu itu, subab aku tulah mumbuboh tanganku kaatasmu itu.

7Kurna tiada dibri Allah pada kami roh yang katakotan; mulainkan burkuasa, dan kasih, dan akal yang tugoh.

8Maka subab itu janganlah kiranya angkau mau bersaksi deri hal Tuhan kami, atau deri halku orang yang turpunjara kurnanya: tutapi handaklah angkau munjadi orang mundapat kasusahan injil itu munurot kuasa Allah;

9Yang tulah mumbri slamat dan munjumput kami dungan jumputan yang suchi, bukannya deri subab purbuatan kami, mulainkan munurot kahandak dan anugrahnya sundiri, yang tulah dikaruniakannya kapada kamu dungan burkat Isa Almasih iya itu dahulu deripada purmulaan dunia;

10Tutapi pada skarang ini tulah dinyatakannya subab kudatangan Isa Almasih, Punulong kamu yang tulah munghapuskan maut, dan yang tulah mumbawakan hidop dan kukal kapada orang orang susat.

11Maka deri subab iyalah aku ini tulah dijadikan guru dan sa'orang rasul, dan pungajar orang orang susat;

12Kurna subab yang dumkianlah akupun murasai purkara purkara ini: kandatilah, tiada aku malu: karna kukataui kapada siapa yang aku tulah purchaya, surta yakinlah aku iya chakap menyimpan itu yang tulah kusurahkan kapadanya subab hari itu.

13Puganglah tutap tutap akan toladan purkataan purkataan yang baik itu, yang tulah angkau dungar deripadaku itu surta dungan iman dan kasih pada Isa Almasih.

14Adapun purkara yang baik itu yang tulah disurahkan kapadamu simpanlah akan dia dungan kuasa Roh Alkudus yang ada dalam kami.

15Angkau tulah mungataui adapun sagala orang yang diAsia itu tulah burpalinglah deripadaku; dalamnya itu Phygellus dan Hermogenes pun.

16Tuhanlah juga kiranya mungurniakan rahmat pada orang isi rumah Onesiphorus; kurna krap kali iya tulah munyugurkan aku, dan tiadalah iya malu subab rantie ini;

17Mulainkan apabila iya diRom, dicharinyalah akan daku, dungan slidik surta didapatinya akan daku.

18Tuhanlah juga mungurniakan padanya supaya iya mundapat rahmat deripada Tuhan pada hari itu: dan lagi bubrapa pula iya burkhodmat padaku dinugri Efesus, angkaupun tau itu baik baik.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel