Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 4 >> 

1MAKA subab itu aku amanatkanlah dihadapan Allah, dan Tuhan Isa Almasih, yang munjadi hakim kulak kapada orang yang hidop dan yang mati itu pada masa kudatangannya dan kurajaannya kulak;

2Ajarkanlah purkataan Allah itu; biarlah slalu, baik pada masa sunang, baik pada masa yang sukar; tumpulakkanlah, dan tugorkanlah dan nasihatkanlah, dungan panjang hati dan pungajaran.

3Kurna akan datang waktu kulak marika itu tiada mau munurima pungajaran yang baik itu; mulainkan munurut akan sagala kainginan nafsunya surta munghimpunkan bubrapa guru guru, yang ada burtulinga gatal;

4Maka marika itu kulak akan mumalingkan tulinganya deripada yang bunar, dan mumbalikkan kapada churtra churtra yang bukan bukan.

5Tapi handaklah angkau jaga dalam sagala purkara, tahanlah anyaya, purbuatlah pukurjaan guru injil, dan saksikanlah baik baik akan jawatanmu itu.

6Kurna aku ada sudia skarang akan dikorbankan, dan hari pulangku tulah hampir.

7Bahwa aku tulah burprang dungan puprangan yang baik, dan aku tulah munghabiskan lumbaanku, dan aku tulah munaroh iman:

8Maka pada akhirnya kulak mahakota kabunaran itu ada tursimpan bagieku, iya itu akan dikurniakan bagieku ulih Tuhan, hakim yang adil itu, pada hari itu: tapi bukannya padaku sa'orang sahja, mulainkan kapada sagala orang yang mungasihi akan hari kadatangannya itu.

9Chupatkanlah dirimu datang mundapatkan aku dungan sugrahnya:

10Kurna Dimas tulah munolakkan aku subab iya mungasihi dunia ini, maka iya tulah purgi kaThessalonika; Krecens itu tulah purgi kaGalatia, dan Titus pun kaDalmatia.

11Hanya tinggallah Lukas juga surtaku. Ambillah Markus itu, bawa bursama sama: kurna iyapun burguna juga padaku dalam jawatan ini.

12Tutapi aku sudah munyuruhkan Tychicus itu purgi kaEfesus.

13Maka baju slimut yang tulah kutinggalkan dinugri Troas sama siKarpus itu, bawalah apabila angkau datang kulak, surta dungan kitab kitab, turutama, kurtas kurtas kulit itu.

14Adapun Iskander tukang tumbaga itu banyaklah iya tulah mumbuat jahat padaku: Tuhan juga mumbri upah akan dia sapurti purbuatannya.

15Maka handaklah angkau jaga baik baik akan dia itu; kurna turlalulah sangat sudah iya mulawan purkataan kami.

16Adapun jawabku pada mula mula tiadalah sa'orang pun burdiri dungan aku, mulainkan samua orang tulah muninggalkan aku: Kupohonkan kapada Allah supaya jangan marika itu disalahkan.

17Akan tutapi Tuhanlah tulah burdiri surtaku, dan munguatkan aku; supaya ulihku pungajaran injil itu, dungan sampornanya dapat dikutaui; dan supaya sagala orang susat pun dapatlah munungar: maka aku tulah turlupaslah deripada mulut singa itu.

18Maka Tuhanlah juga kulak mulupaskan aku deripada sagala pukurjaan jahat, surta dipliharakannya aku sahingga sampie kapada kurajaan shorganya: kamuliaanlah kiranya akan dia slama lamanya sampie slama lamanya. Amin.

19Salamku kapada Priska dan Aquila, dan pada orang isi rumah Onesiphorus.

20Maka Erastus sudah turtinggal diKorinthius: tutapi Trophimus sudah kutinggalkan diMiletam sakit.

21Chupatkanlah dirimu datang sabulom musim sujok. Maka Eubulus, dan Pudeus, dan Linus, dan Klaudia, dan sagala saudara saudara ampunya sulam padamu.

22Maka biarlah kiranya Tuhan Isa Almasih busurta dungan rohmu. Anugrah Tuhan busurta dungan angkau. Amin. Turmaktub surat kiriman yang kadua ini yang dikirimkan deri nugri Rom, kapada Timothius, iya itu guru injil yang purtama dalam sidang jumaat orang dinugri Efesus, pada tutkala kadua kalinya Paulus masuk bichara dihadapan Nero.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran