Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 10 >> 

1ADAPUN tauret itu munjadi bayang bayang sahja deri hal purkara yang akan datang itu, dan bukannya rupa yang sungguh sungguh deripada sagala purkara itu, maka tiada bulih skali kali dungan korban korban itu yang dipursumbahkan pada tiap tiap tahun slalu bulih munyumpornakan orang yang datang kapadanya itu.

2Maka jikalau kiranya bulih, nuschaya tiadalah brinti deripada mumpursumbahkan itu? kurna orang yang munyumbahkan itu kalau skali sudah disuchikan nuschaya tiada burangan angan dosa lagi.

3Akan tutapi korban korban itu iya itu ada puringatan lagi dalamnya deri hal dosa pada tiap tiap tahun.

4Kurna mustahil adanya darah lumbu jantan atau kambing itu bulih munghapuskan dosa.

5Maka subab itu tutkala iya masuk kadalam dunia, katanya, Korban dan pursumblihan itu tiadalah angkau kahandaki, mulainkan suatu tuboh angkau tulah sudiakan bagieku:

6Maka dalam pursumbahan yang dibakar dan korban yang kurna dosa itu tiadalah angkau relai.

7Sutlah itu jawabku, Bahwasanya aku ini datang (maka dalam gulungan kitab tulah turtulis deri halku,) akan burbuat kahandakmu, Ya Allah.

8Apabila iya burkata yang tursubut diatas itu, korban dan pursumbahan, dan pursumbahan yang dibakar, dan pursumbahan subab dosa itu, tiadalah angkau kahandaki, atau rela akan dia; yang dipursumbahkan ulih tauret;

9Sutlah itu jawabnya, Bahwa sanya aku datang mumbuat kahandakmu, Ya Allah. Iya munolakkan yang purtama itu, supaya iya munutapkan yang kadua itu.

10Maka ulih kahandaknya itulah kita tulah disuchikan dungan burkat pursumbahan tuboh Isa Almasih skali gus sahja.

11Adapun tiap tiap imam itu iya burdiri burbuat ibadat sahari hari dan mumpursumbahkan korban korban srupa itu kurap kali, yang tiada skali kali bulih munghapuskan dosa:

12Akan tutapi deri hal imam ini, sutlah sudah iya mumpursumbahkan suatu korban subab dosa itu, maka duduklah iya slama lamanya pada kanan Allah

13Maka deripada waktu itulah dinantikannya sagala musoh musohnya itu munjadi alas kakinya

14Kurna dungan suatu pursumbahan juga iya tulah munyampornakan habis akan marika itu yang disuchikannya.

15Maka subab itu Roh Alkudus itupun tulah munjadi saksi pada kita, kurna tutkala Tuhan burkata dahulu,

16Bahwa inilah waad yang handak kudirikan pada marika itu kumdian deripada masa itu, furman Tuhan, Aku akan mumasukkan hukumku kadalam hati marika itu, dan aku akan munyuratkan dia itu dalam ingatan marika itu;

17Maka dosa dosanya dan kasalahannya itupun tiadalah aku ingat lagi.

18Maka kalau ada kahapusan skalian ini, maka tiadalah lagi pursumbahan subab dosa.

19Shahadan subab itulah saudara saudaraku, apabila kita mundapat brani masuk kadalam tumpat tumpat yang suchi itu dungan burkat darah Isa,

20Ulih jalan bahru dan yang slamat, yang dilayakkannya bagie kita, munurusi tirie, iya itulah tubohnya;

21Dan lagi subab kita mundapat sa'orang imam busar atas orang isi rumah Allah;

22Maka biarlah kita munghampiri akan dia dungan hati yang bunar, dungan iman yang yakin, subab hati kita tulah dipurchekkan deripada angan angan yang jahat, dan tuboh kami disuchikan dungan ayer yang pursih.

23Maka handaklah kita burpugang tugoh tugoh akan pungakuan iman kita dungan tiada burgoyang; (kurna satiawanlah iya yang tulah burjanji itu;)

24Maka biarlah kita mungingat ingatkan sa'orang akan sa'orang surta munggalak galakkan akan jalan burkasih kasihan dan purbuatan yang baik:

25Dan janganlah muninggalkan purkampongan kita sama sindiri, sapurti adat stungah orang, mulainkan handaklah kita mumbri nasihat sa'orang akan sa'orang: butapa lagi, subab kamu tulah mungatahui bahwa hari kiamat itu adalah munghampiri.

26Kurna jikalau kita burbuat dosa juga dungan sungaja kumdian deripada kita tulah burulih pungatauan pungajaran yang bunar itu, maka tiadalah lagi korban subab dosa,

27Mulainkan tuntulah suatu katakutan iya itu hari hukum yang dinantikan dan morka yang munghanguskan, yang kulak akan munulan sutru sutru itu.

28Maka adapun orang yang tulah mulalui tauret Musa itu iya itu mati dungan tiada mundapat kasihan dihadapan dua atau tiga orang saksi itu:

29Maka pada sangkamu brapakah pula lebih bratnya seksa yang patut dikunakan kapada orang yang mumijakkan anak Allah dibawah kakinya, dan yang tulah mumbilangkan darah waad itu, suatu purkara tiada suchi, tutapi dungan itulah juga iya disuchikan, dan tulah munghinakan Roh yang anugrah itu?

30Kurna kita mungataui akan dia yang tulah burfurman katanya Bahwa akulah yang ampunya pununtutan bela, maka akulah kulak akan mumbalaskan. Dan lagi pula Tuhanlah kulak akan munghukumkan kaumnya.

31Maka dashatlah adanya kalau jatoh katangan Allah yang hidup itu.

32Tutapi ingatlah kamu akan masa yang dahulu itu tutkala kumdian deripada kamu tulah ditrangkan, kamu tulah munahani suatu puprangan kasusahan yang busar;

33Maka stungahnya, subab kamu dijadikan pandang pandangan orang juga, baik deri hal kachelaan kamu atau kasusahan kamu; dan stungahnya pula, ulih subab kamu burtaulan dungan orang yang kuna sama, hal itu.

34Kurna kamu tulah munaroh kasihan padaku dalam hal blungguku; dan kamu tulah munahani dungan suka chita tutkala dirampas hartamu, kurna kamu mungataui bahwa adalah pada kamu harta bunda yang lebih baik dan yang kukal dalam shorga.

35Maka janganlah kiranya kamu buangkan yakinmu yang mundatangkan balasan busar akan fahalanya itu.

36Kurna maulah ada kapada kamu sabar, supaya kumdian deripada kamu sudah mulakukan kahandak Allah itu kulak, maka kamu akan munurima purjanjian itu.

37Kurna hanya skutika juga lagi, iya yang handak datang itu, kulak akan datang, dan tiada iya burlambatan lagi.

38Adapun orang bunar itu akan hidup ulih iman: tutapi jikalau barang sa'orang undur, maka tiadalah juga jiwaku murelai akan dia.

39Tutapi bukannya kami ini deripada orang yang undur sampie kapada kabinasaan; mulainkan deripada orang yang purchaya juga hingga mundapat slamat jiwa adanya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel