Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 >> 

1MAKA sasungguhnya adapun waad yang purtama itu iya itu ada mumpunyai rukun rukun sumbahyang, dan suatu tumpat yang suchi, bagie hal dunia ini.

2Kurna suatu khemah tumpat sumbahyang tulah dibangunkan; yang purtama itu, dalamnya ada kaki dian, dan meja, dan roti hadap hadapan; maka itulah dinamai tumpat yang suchi.

3Maka dibalik tirie yang kadua itu, iya itu khemah tumpat sumbahyang yang dinamai tumpat yang suchi deripada skalian.

4Maka disanalah ada tumpat bara deripada mas, dan tabut waad yang dipalut burklilingnya dungan mas, maka dalamnya itulah ada bajana deripada mas itu yang burisi munna, dan tongkat Harun yang tulah burtunas, surta loh batu waad pun;

5Dan atasnya itu adalah cherubim kamulian yang munaong tumpat rahmat itu; maka deri hal itu skarang tiada dapat kita burkata kata dungan tuntunya.

6Saburmula adapun tutkala sagala purkara itu dituntukan dumkian itu, maka bahrulah imam imam masuk santiasa kadalam khemah yang purtama itu, akan munggunapkan purkataan Allah.

7Akan tutapi dalam yang kadua itu mulainkan imam busar sahja masuk kadalamnya sa'tahun skali, dungan mumbawa darah yang dipursumbahkannya subab dirinya sindiri, dan subab kasalahan kaum itu.

8Maka dumkianlah prinya roh Alkudus tulah mumandai, adapun jalan kadalam tumpat yang suchi deripada skalian itu bulomlah lagi dinyatakan, slagi khemah tumpat sumbahyang yang purtama itu ada turdiri:

9Maka itulah tulah munjadi suatu tandah pada dewasa itu, maka dalamnya itu dipursumbahkan kaduanya pumbrian pumbrian dan korban korban, yang tiada dapat munjadikan orang mungurjakan itu samporna, deri hal sapurti angan angan hatinya itu;

10Yang burgantong sahja dungan makanan dan minuman, dan burbagie bagie basoh, iya itu rukun rukun deri hal tuboh, yang tulah dilutakkan kapada marika itu sampie kapada zaman akan diubahkan.

11Tutapi ulih subab Almasih tulah datang iya itu akan munjadi imam yang busar atas purkara purkara yang baik yang akan datang kulak, dungan mulalui suatu khemah tumpat sumbahyang yang turlebih busar dan turlebih samporna, iya itu yang tiada dipurbuat dungan tangan manusia, dan bukannya bangunan ini;

12Atau bukannya pula dungan darah kambing atau anak lumbu, mulainkan dungan darahnya sindiri iya tulah masuk sakali gus pada tumpat yang suchi itu, subab sudah iya burulih tubusan yang kukal bagie kita.

13Kurna jikalau kiranya darah lumbu jantan atau kambing, dan habu lumbu butina yang dipurchikkan kapada yang nujis itu, dapat munyuchikan pri hal mumpursihkan tuboh itu:

14Maka brapakah lagi lebihnya pula darah Almasih, yang tulah mumpursumbahkan dirinya kapada Allah dungan burkat roh yang kukal dungan tiada kachelaannya, akan munyuchikan angan angan hati kamu deripada pukurjaan yang mundatangkan kabinasaan supaya buribadat kapada Allah yang hidup itu?

15Maka deri subab itulah iya tulah munjadi pungantara wasiyat yang bahru, maka ulih pri kamatiannya itu, subab tubusan deri hal dosa yang tulah dipurbuat pada tutkala dalam wasiyat yang lama itu, supaya orang yang dipilih itu akan munurima purjanjian slamat yang kukal adanya,

16Kurna barang dimana ada wasiyat itu, maka dungan spatutnya orang yang ampunya wasiyat itu mati handaknya.

17Kurna wasihat itu burkuasa iya diblakang orang yang mati: maka jikalau slagi orang yang ampunya wasiyat itu hidup nuschaya tiadalah iya burkuasa adanya.

18Saburmula adapun waad yang purtama itupun dipursumbahkan mulainkan dungan darah.

19Kurna tutkala Musa burkata kata akan sagala pungajaran kapada kaumnya itu munurut tauret, maka diambilnya darah anak anak lumbu dan kambing, surta dungan ayer, dan bulu dumba yang merah, dan zufh, lalu dipurchikkannya kapada kitab, surta kapada kaum itu,

20Surta katanya, Inilah darah waad yang diamanatkan Allah kapada kamu.

21Dan lagi dipurchikkannya dungan darah iya itu khemah tumpat sumbahyang, dan sagala bajana dalam pukurjaan itu.

22Maka hampir hampir sagala purkara itu disuchikan dungan darah munurut tauret; maka dungan tiada munumpahkan darah tiadalah ampunan adanya.

23Maka subab itu haruslah kiranya sagala purkara tuladan turutan yang dishorga itu disuchikan dungan dumkian; tutapi purkara purkara yang dishorga itu sindirinya disuchikan dungan korban korban yang lebih baik deripada ini.

24Kurna bukannya Almasih itu masuk kadalam tumpat tumpat yang suchi itu yang tulah dipurbuat dungan tangan manusia, yang ada mungibaratkan yang bunar itu; mulainkan kadalam shorga yang sabunarnya, supaya mungadap Allah ulih kurna kita skarang:

25Maka bukannya pula iya patut mumpursumbahkan dirinya kurap kali, sapurti imam busar yang masuk kadalam tumpat yang suchi itu pada tiap tiap tahun dungan mumbawa darah lain lain.

26Kurna jikalau kiranya dumkian itu saharusnyalah iya munanggong seksa kurap kali deripada purmulaan dunia: tutapi skarang ini skali sahja sampie akhir dunia, maka iya tulah munyatakan dirinya mumbuangkan dosa dungan mungkorbankan dirinya sindiri.

27Dan sapurti yang tulah dituntukan, adapun sagala manusia itu akan mati skali juga, tutapi kumdian deripada itu kulak hari hukum:

28Maka dumkian sudah Almasih itu skali juga tulah dikorbankan akan munanggong dosa orang banyak; maka pada orang yang munantikan dia itu iya kulak akan tampak pada kadua kalinya dungan tiada dosa mulainkan slamat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel