Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

1ALKESAH maka adalah diKesarea sa'orang yang burnama Kornelius, iya itu punghulu orang sa'ratus dalam pasukan yang burnama Italian,

2Adapun iya itu orang burbahkti, lagi takut akan Allah surta dungan orang isi rumahnya pun, maka banyak iya mumbri sudukah pada orang, dan santiasa iya muminta doa kapada Allah.

3Maka ada kira kira pada jam pukol tiga putang, dilihatnya dungan nyatanya akan sa'orang muliekat Allah datang kapadanya, lalu burkata, Kurnelius.

4Maka dumi dipandangnya akan dia, takutlah iya surta burkata, Apa kahandakmu, Tuan? Maka jawabnya, Bahwa sagala doamu dan sudakahmu tulah munjadi suatu puringatan kapada Allah.

5Maka skarang pun surohlah ulihmu akan orang purgi kaJoppa, supaya munjumput Simon yang burgular Petros.

6Maka adalah iya munumpang dirumah sa'orang tukang samak kulit yang burnama Simon, adapun dirumahnya itu ditupi laut: maka iyalah kulak akan mumbri tau padamu apa yang patut angkau purbuat.

7Adapun sutlah sudah undurlah muliekat yang burkata kata kapada Kornelius, maka dipanggilnyalah dua orang hambanya yang dirumahnya, surta dungan sa'orang lashkar yang burbahkti deri antara orang yang mungwali akan dia santiasa.

8Maka sutlah sudah iya mungatakan kapada marika itu sagala purkara itu, maka disurohnyalah akan marika itu purgi kaJopa.

9Burmula pada kaesokkan harinya, tungah marika itu burjalan, surta mungamperi nugri, maka pada tutkala itu Petros naik kaatas rumah handak muminta doa, ada kira kira pukol duablas tungah hari:

10Maka laparlah iya, handak makan: maka sa'muntara orang sudiakan makanan itu, maka turpengsanlah iya,

11Maka dilihatlah langit turbuka, lain turunlah kapadanya suatu bunda sapurti sahlie slimut yang busar yang turpanjut pada ampat punchanya, maka turhulur iya sampie kabumi:

12Maka dalamnya itu ada banyaklah junis binatang dibumi yang burkaki ampat, dan binatang liar, dan yang mulata, dan burong yang diudara.

13Maka datanglah kapadanya suatu suara katanya, Bangunlah angkau, hie Petros; samblehlah, surta makan.

14Tutapi jawab Petros, Bukannya dumkian, ya Tuhan; kurna bulom purnah hamba mumakan barang apa yang haram atau nujis.

15Maka datanglah pula suara kadua kalinya, Barang yang dihalalkan Allah akan dia, janganlah angkau mungharamkan.

16Maka dumkianlah halnya tiga kali: maka bunda itupun turangkatlah kumbali kalangit.

17Adapun samuntara Petros duduk burfiker fikerkan dalam hatinya bahwa apakah grangan artinya punglihatan yang tulah dilihatnya itu, maka hieran, orang orang yang disurohkan ulih Kornelius itu turdiri dipintu, sambil burtanya dimanakah rumah Simon itu,

18Maka bursrulah iya disana, sambil burtanya adakah Simon, yang turgular Petros itu, munumpang disini?

19Adapun samuntara Petros lagi mumikerkan punglihatan itu, maka burkatalah Roh padanya, Bahwasanya, adalah tiga orang munchari akan dikau.

20Maka bangunlah angkau, turun, purgilah bursama sama dungan dia, maka janganlah angkau shak: kurna akulah yang munyurohkan marika itu.

21Maka turunlah Petros mundapatkan orang yang tulah disuroh ulih Kornelius kapadanya itu; sambil burkata, Bahwa sasunggohnya akulah dia yang kamu chari: apa subab kamu datang kumari ini?

22Maka jawab marika itu, Bahwa Kornelius punghulu orang sa'ratus, iya itu sa'orang bunar, dan yang takut akan Allah, lagi yang turpuji bagie sagala orang Yahudi, iya tulah digrakkan Allah dungan sa'orang muliekat yang suchi akan munjumput dikau karumahnya, supaya didungar purkataan deripada kamu.

23Maka dipanggilnyalah marika itu masok munumpang surtanya, maka pada kaesokkan harinya Petros pun purgilah surta marika itu, diiringkan ulih bubrapa saudara yang diJopa.

24Hata pada kaesokkan harinya sampielah marika itu kaKesarea. Maka Kornelius pun adalah munantikan marika itu, maka tulah dihimpunkannyalah akan sagala kaum kluarganya dan sahabat handienya yang akrab.

25Shahadan tutkala masoklah Petros, maka datanglah Kornelius mungalu alukan dia, surta sujud munyambah dikakinya.

26Maka diangkatlah ulih Petros, katanya, Bangunlah angkau, kurna aku inipun sa'orang munusia

27Maka samuntara iya burkata kata dungan dia itu, lalu masoklah iya, maka didapatinya bubrapa orang burhimpun.

28Maka burkatalah iya kapada marika itu, Kamu tulah mungataui bahwa tiada patut orang Yahudi burkampong kampong atau masok karumah orang bangsa lain; tutapi itulah ditunjokkan Allah padaku jangan mungatakan bahwa barang sa'orang manusia haram atau nujis adanya.

29Maka subab itulah apabila kamu munjumput aku, surta murta aku datang: maka skarang pun aku burtanya kapadamu apa kahandakmu munjumput aku?

30Maka jawab Kornelius, Adalah ampat hari lalu aku puasa ada bagie ini hari; maka ada sakira kira pukol tiga putang aku muminta doa dalam rumahku, maka hieran, turdirilah sa'orang orang dihadapanku dungan mumakie pukiean yang gilang gumilang chayanya.

31Lalu katanya, Hie Kornelius, doamu tulah ditrima, dan sagala sudukahmu pun tulah dipurkunankan ulih Allah.

32Subab itu surohlah orang purgi kaJopa, munjumput Simon, yang burgular Petros; bahwa iya ada munumpang dirumah Simon tukang samak kulit yang ditupi laut: maka apabila iya datang kulak, iyalah akan mungajar kamu.

33Subab itu maka sa'buntar juga aku munyurohkan orang purgi kapadamu; maka sa'baik baiklah kudatanganmu ini. Maka skarang pun adalah sumua kami hasher disini dihadapan Allah, subab handak munungar barang yang dititahkan Allah kapadamu.

34Maka Petros pun mumbuka mulutnya, surta burkata, Bahwa dungan sa'bunarnyalah aku tulah mulihat Allah itu tiada mungindahkan muka manusia.

35Hanya barang bangsa pun baik, barang siapa yang takut akan dia, dan mungurjakan yang bunar, iya itulah ditrimanya.

36Maka furman yang tulah disampiekan Allah kapada bani Israel, surta dimashorkannya karelahan dungan burkat Isa Almasih: (bahwa iyalah Tuhan sagala alam:)

37Maka furman itulah kamu pun tulah mungutaui, yang tulah mashor pada sagala tanah Yahuda, mulanya deri Galilia, iya itu kumdian deripada baptisan yang tulah dimashorkan ulih Yahya;

38Bagimana hal Allah tulah mulantek akan Isa orang Nazareth itu dungan Roh Alkudus dan kuasa: maka iyalah munjalani kuliling dungan burbuat kubajikan, dan munyumbohkan sagala orang yang digagahi ulih iblis; kurna Allah ada munyurtai dia.

39Maka kami inilah saksinya deri hal sagala purkara yang tulah dipurbuatnya, baik dalam bunua orang Yahudi, baik diJerusalem; maka tulah dibunoh orang akan dia dungan digantongkan dikayu.

40Maka iyalah tulah dihidopkan Allah pada hari yang kutiga, surta mununjukkan dia dungan nyatanya;

41Bukannya pada sagala orang, mulainkan kapada orang orang saksi yang tulah turdahulu dipileh ulih Allah, iya itu pada kami ini, yang tulah makan minum surtanya kumdian deripada iya tulah hidop deripada matinya.

42Maka iya tulah munyurohkan kami mungajar orang, dan munyaksikan bahwa Isa itulah yang tulah dituntukan Allah munjadi Hakim sagala orang yang hidop dan yang mati.

43Maka deri halnya itulah juga sagala nabi tulah munyaksikan, bahwa barang siapa yang tulah purchaya akan dia, maka dosanya akan diampuni dungan burkat namanya.

44Maka samuntara Petros burkata kata akan sagala purkataan itu, maka turunlah Roh Alkudus atas sagala orang yang mungajar itu.

45Maka hieranlah sagala orang bursunat yang tulah purchaya itu, iya itu sa'brapa yang tulah mungiringkan Petros, subab anugrah Roh Alkudus tulah dituangkan kaatas orang susat pun.

46Kurna didungar ulih marika itu akan orang susat itu burkata kata dungan bahsa lain lain, surta mumbusarkan Allah. Maka tutkala itu disahut Petros,

47Katanya, Dapatkah ditahankan orang ayer, supaya jangan dibaptisakan marika itu yang tulah burulih Roh Alkudus sapurti kami ini juga?

48Maka disurohnyalah baptisakan marika itu dungan nama Tuhan. Tutkala itu dipintalah ulih marika itu akan Petros supaya iya tinggal bursama sama dungan marika itu bubrapa hari.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran