Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

1SUBARMULA maka apabila tuntulah sudah patut kami akan burlayar kabanua Italia, maka disurahkannyalah Paulus dan bubrapa orang lain yang tulah turblunggu itu kapada sa'orang yang burnama Julius, iyaitu sa'orang punghulu orang sa'ratus deripada pasukan Augustus.

2Maka kami pun naiklah kadalam sa'buah kapal deri Adramitium, maka burlayarlah kami handak munyusor rantau rantau banua Asia; maka adapun yang bursama sama dungan kami itu Aristarkus, orang Macedonia deri nugri Thessalonika.

3Maka pada esoknya singgalah kami kaSidon. Adapun Julius burlaku dungan kasihannya akan Paulus itu, dibrinyalah kabebasan akan dia supaya bulih iya purgi burtumu dungan sahabat sahabatnya surta munyunangkan dirinya.

4Maka sutlah sudah kami kluar deri sana, burlayarlah kami munyusor Siprus, subab mundahaga angin.

5Adapun sutlah sudah kami burlayar dilaut Cilicia dan Pamfilia, maka singgalah kami kaMira, nugri Licia.

6Maka punghulu itupun burtumulah disana dungan sa'buah kapal yang datang deri Iskandria yang handak purgi Italia; maka ditumpangkannyalah kami kudalamnya.

7Maka apabila playaran kami itupun burlambatan bubrapa hari lamanya, tutapi sukar juga kami munuju kapada nugri Kuidus, kurna angin tiada mululuskan, maka burlayarlah kami juga munyusor Krete, burtuntangan nugri Solmoni;

8Maka sukarlah kami handak mulupaskan iya itu, hingga sampielah kami kapada suatu tumpat yang burnama Labuan chantek: maka adalah nugri Lasea dukat dungan dia itu.

9Adapun tulah bubrapa lamanya lalu, maka playaran itu burbahya adanya, subab hari raya puasa pun sudah lampau, maka Paulus pun mungingatkanlah akan marika itu,

10Katanya pada marika itu, Hie tuan tuan skalian, kulihat bahwa playaran kita ini kulak dalam kasukaran, dan karugian banyak, bukannya kapada muatan dan kapal sahja, mulainkan atas nyawa kita pun.

11Akan tutapi punghulu orang sa'ratus itu, turlebih purchayanya akan jurumudi dan nakhodah kapal itu, deripada purkataan Paulus.

12Adapun subab labuhan itu bukannya tumpat yang baik akan munahun pada musim sujok, maka kubanyakkan marika itu burfiker fiker baik juga undur deri sana, kalau dungan mudah mudahan dapat marika itu singga kaFenice, supaya bulih munahun disana pada musim sujuk; kurna iya itu labuhan pulau Krete, yang munghadap barat daya dan barat laut.

13Maka apabila burtioplah angin slatan sapui sapui, maka disangka ulih marika itu tulah dipurulih kahandaknya, lalu dibongkarnyalah sauh surta burlayarlah disisi pulau Krete.

14Tutapi tiada brapa lama antaranya, maka datanglah suatu angin tursangat kras yang burnama Euruclydon.

15Maka tutkala disambarnyalah kapal itu, tiadalah dapat iya mulawan angin, maka kami biarkanlah iya buranyut.

16Maka tiba tiba jatohlah kami kapada sa'buah pulau yang burnama Klauda, maka susahlah kami handak mungambil sampan:

17Maka sutlah sudah dinaikkan sampan itu, lalu diupayakanlah handak mumbarut kapal itu; maka takutlah marika itu turdampar kapada buting, maka diturunkanlah layar, lalu buranyutlah.

18Maka subab kami dilengkang lengkangkan ulih angin ribut turlalu sangat, maka pada esoknya dichampak champakkan oranglah muatannya kalaut;

19Maka pada lusanya dungan tangan sundiri kami mumbuangkan bubrapa purkakas kapal.

20Maka apabila tiadalah klihatan matahari dan bintang bubrapa hari lamanya, surta angin ribut pun bukan buatan mumukol kami, maka pada waktu itu putuslah harap kami deripada slamat.

21Shahadan kumdian deripada bubrapa lamanya orang pun ta'dapat makan tutkala itu, maka burdirilah Paulus pada sama tungah marika itu, sambil burkata kata, Hie tuan tuan skalian, dahulu patutlah kamu munurut purkataanku, supaya tiada muninggalkan pulau Krete, yang bulih turlupas deripada kasusahan dan karugian ini.

22Tutapi skarang pun aku mumbri nasihat pada kamu supaya tutap hati kamu: kurna sa'orang pun diantara kamu tiada akan hilang nyawanya, hanya kapal sahja.

23Kurna pada malam ini adalah datang kapada aku sa'orang muliekat deripada Allah, yang ampunya milik akan daku ini, maka kapadanyalah juga aku burbuat bahkti,

24Katanya, Janganlah takut, hie Paulus; sasunggohnya angkau akan disampiekan juga kahadapan Kiesar: maka bahwasanya tulah dikurniakan Allah kapadamu, bahwa sagala orang yang burlayar surtamu.

25Subab itu purtutapkanlah hatimu, hie tuan tuan skalian, kurna aku purchaya akan Allah, bahwa ta'dapat tiada akan jadi sapurti purkataannya padaku itu.

26Akan tutapi dapat tiada juga kita ini bias turdampar kapada sa'buah pulau kulak.

27Adapun sutlah sampielah ampatblas hari lamanya, buranyut anyutlah kusana kumari dalam laut Adria, maka skira kira pada tungah malam disangkakan ulih orang bahwa kapal itu tulah dukatlah kapada suatu darat;

28Maka dibuanglah duga, didapati dua puloh dupa dalamnya: sutlah lalulah sadiket kahadapan maka diduga pula, didapatinya limablas dupa dalamnya.

29Maka takutlah marika itu kalau kalau bias turdampar kapada batu, maka dilabohkanlah ampat sauh deri buritan, sambil dimintakannya bilakah hari siang.

30Tutapi apabila klasi kapal itu handak lari deri dalam kapal, sambil munurunkan sampan kudalam laut, pura pura iya handak mungluarkan sauh deri haluan,

31Maka burkatalah Paulus kapada punghulu itu dan kapada sagala lashkar, Jikalau marika ini tiada tinggal dalam kapal maka kamu tiada akan slamat.

32Maka tutkala itu dipotongkanlah ulih lashkar akan tali sampan itu, lain dihanyutkanlah dia kalaut.

33Maka tutkala hampirlah hari siang, lain diajaklah ulih Paulus akan marika itu makan, katanya, Skarang kita tulah ampatblas hari lamanya sudah munantikan dungan klaparan suatupun tiada makan.

34Subab itu aku muminta kapadamu makanlah barang sudikit: supaya mundatangkan sehat bagiemu: kurna sulei rambut pun tiada gugur deripada kapala barang sa'orang deri antara kamu.

35Maka sutlah sudah iya burkata dumkian, lalu diambilnyalah roti, surta munguchap shukor kapada Allah dihadapan marika itu skalian: maka dipuchahkannyalah akan dia, surta dimakannya.

36Maka sutlah itu tutaplah hati skalian marika itu, lalu iya pun makanlah.

37Adapun kami skalian dalam kapal itu, adalah dua ratus tujoh puloh anam orang banyaknya.

38Shahadan tulah kunyanglah marika itu, maka dianggalkannyalah kapalnya dungan mumbuangkan gandom kalaut.

39Maka apabila sianglah hari, tiada dikunal ulih marika itu tanah itu: tutapi dilihatnya ada suatu tulok yang burpantie rata, maka fikerannya disanalah handak dikandaskannya kapalnya, kalau bulih dungan bulihnya.

40Maka sutlah marika itu mumbongkar sauh, maka dianyutkanlah kapal itu kalaut, surta dilupaskannya kumudi, lalu ditarekkannyalah layar agong supaya makan angin, maka ditujunyalah pantie itu.

41Maka masoklah kapada suatu tumpat, dua harus burtumu kapada kadua fihaknya, lalu turkunalah kapal itu; maka turjongketlah haluannya tutap, tinggallah tiada burgrak lagi, tutapi buritannya tulah puchahlah subab kuat ombak itu.

42Maka burbicharalah sagala lashkar itu handak mumbunoh akan sagala orang yang turblunggu itu, supaya jangan barang sa'orang jua pun lari burnang, burlupas dirinya.

43Tutapi adapun punghulu itu, handak mumliharakan Paulus, ditugahkannyalah marika itu deripada kahandaknya; lain disurohkannyalah sagala orang yang tau burnang itu, turjun mula mula, supaya sampie kadarat:

44Maka yang tinggal, ada yang sa'tungah diatas papan, dan sa'tungah atas puchah puchahan kapal. Sahingga marika itu skalian pun turlupaslah naik kadarat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran