Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

1MAKA sutlah itu burkatalah Isa kapada murid muridnya, Maka dapat tiada banyaklah shak akan burbangkit: tutapi karamlah bagienya yang mundatangkan dia!

2Maka turlebihlah baik bagienya jikalau digantongkannya batu kisaran itu pada lehernya, dan dichampakkannya dirinya kalaut, deripada iya kulak mundatangkan shak bagie orang orang yang turkhuchil ini.

3Ingatlah dirimu baik baik: Jikalau kiranya saudaramu munyalahkan kamu, tugorkanlah akan dia; maka jikalau iya burtaubat, ampunilah akan dia.

4Maka jikalau iya munyalahkan akan dikau tujoh kali dalam sa'hari, dan tujoh kali dalam sa'hari Iya burbalik pula kapadamu, katanya, Aku taubatlah; handaklah angkau ampuni akan dia.

5Maka kata rasul rasul itu kapada Tuhan, Tambahilah kiranya iman kami.

6Maka kata Tuhan, Jikalau kiranya ada iman bagiemu miskipun sa'busar biji susawi skalipun, maka bulihlah angkau burkata kapada pohon kurtau ini, bantunlah angkau dungan akar akarmu, dan burtumbohlah angkau dalam laut; maka iya kulak akan mungikut purkataanmu.

7Tutapi yang manakah diantara kamu, ada sa'orang hamba mumbajak atau mumbri makan lumbu, akan burkata kapadanya kulak, maka apabila iya datang deri ladang, Purgilah duduk makan?

8Bukankah parut iya burkata kapadanya, Sudiakanlah barang apa yang aku handak makan, ikatlah pinggangmu, layanilah akan daku, sampie aku sudah makan dan minum; maka kumdian bulihlah angkau makan minum?

9Adakah iya mumbri trimakasih akan hamba itu subab iya tulah burbuat akan purkara purkara yang disurohkan kapadanya itu? Aku kira tidak.

10Dumkianlah halmu pun, apabila kamu kulak burbuat sagala purkara yang tulah disurohkan kapadamu, katalah, Kami hamba hamba yang tiada burfiedah, kami tulah burbuat iya itu yang patut kami purbuat.

11Maka pada skali purstua, tungah Isa purgi kaJerusalem, iya munurusi ditungah tungah nugri Samaria dan Galilia.

12Maka tungah iya masok kudalam suatu dusun anu, maka burtumulah iya disana sa'puloh orang burkusta yang ada burdiri jauh jauh:

13Maka marika itu mungangkatlah suaranya, lalu burkata, Isa, Guru, kasihankanlah atas kami.

14Maka apabila dilihatnya akan marika itu, katanya kapadanya, Purgilah unjukkan dirimu kapada imam imam. Skali purstua, tungah marika itu purgi, maka marika itupun disuchikanlah.

15Maka sa'orang deripada marika itu, apabila dilihatnya iya tulah sumboh, burbaleklah iya kumbali, maka dungan nyaring suaranya mumuliakan Allah.

16Sujudlah iya dikaki Isa, mumbri trimakasih: maka adalah iya itu sa'orang Samaria.

17Maka jawab Isa surta burkata, Bukankah sa'puloh orang tulah disuchikan? tutapi mana yang sambilan?

18Tiada didapati yang tulah kumbali akan mumuliakan Allah, mulainkan orang dagang ini.

19Maka katanya kapadanya, Bangunlah, purgi angkau: imanmu tulah munjadikan angkau sumboh.

20Maka apabilah sudah iya ditanya ulih orang Faresia, bilakah patut krajaan Allah itu datang, maka jawabnya kapada marika itu surta burkata, Adapun krajaan Allah itu datang bukannya dungan lahir.

21Atau jangan orang kulak akan burkata, Tengoklah disini, atau tengoklah disana! kurna sasunggohnya krajaan Allah itu ada dalammu.

22Maka katanya kapada murid muridnya, Akan datang kulak harinya, apabila kamu kulak ingin handak mulihat suatu hari Anak manusia, maka kamu kulak tiada mulihat akan dia.

23Maka marika itu akan burkata kapadamu, Lihatlah sini; atau lihatlah situ: janganlah purgi ikut blakangnya, atau munurut akan dia.

24Kurna sapurti kilat yang turpanchar, turbit deripada suatu bahgian dibawah langit, iya itu munurangi akan suatu bahgian yang lain dibawah langit; dumkianlah adanya Anak manusia inipun kulak jadi pada harinya.

25Tutapi pada mula mulanya patutlah iya murasai banyak purkara, dan akan ditolakkan ulih katurunan ini.

26Maka sapurti yang tulah jadi pada zaman Noh, maka dumkianlah kulak akan munjadi kapada zaman Anak manusia.

27Maka marika itu makan, minum, mumbri kahwen, sahingga hari Noh itu masok kudalam bahtra, maka datanglah ayer bah itu, mumbinasakan sagala marika itu.

28Maka dumkian lagi pada masa Lot; marika itu makan, minum, burjual, buli, burtanam munanam, dan mumbangunkan rumah rumah;

29Maka pada hari yang Lot kluar deri Sodom, turunlah hujan api dan blerang deri langit, mumbinasakan marika itu skalian.

30Dumkianlah juga akan jadi pada masa apabila Anak manusia Itu dinyatakan.

31Maka pada masa itu kulak, barang siapa yang ada diatas rumah, dan bunda bundanya dalam rumah, janganlah iya turun mungambil: dan orang yang ada diladang, janganlah iya pun balek kumbali.

32Ingatlah akan istri Lot itu.

33Maka barang siapa yang mumliharakan jiwanya, iya kulak akan bilang; dan barang siapa yang akan munghilangkan jiwanya, maka iya akan mumliharakan dia.

34Maka aku burkata kapadamu, pada malam itu kulak akan ada dua orang dalam satu tumpat tidor; maka sa'orang diambil, dan sa'orang akan ditinggalkan.

35Maka dua orang prumpuan kulak yang ada mungisar bursama sama; sa'orang akan diambil, dan sa'orang akan ditinggalkan.

36Adapun dua orang yang ada diladang; sa'orang akan diambil, dan sa'orang akan ditinggalkan.

37Maka dijawab ulih marika itu surta burkata kapadanya, Dimana, Tuhan? Maka katanya kapada marika itu. Barang dimana ada bangkei itu, disanalah juga ada burkampong burong nazar.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran