Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1SUBARMULA adapun pada hari yang purtama jumahat itu, pagi pagi hari, datanglah marika itu kapada kubor itu, mumbawa rumpah rumpah itu yang tulah disudiakannya, dan orang yang lain lain bursama sama dungan dia.

2Maka didapati ulih marika itu batu itu tulah turgolek deripada kubor itu.

3Maka masuklah marika itu, maka tiadalah didapatinya mayat Tuhan Isa.

4Maka skali purstua, tungah marika itu dalam wasangka disitu, hieran dua orang ada turdiri dukat marika itu dungan baju yang burchaya chaya.

5Maka tungah marika itu katakutan, ditundokkannya mukanya sampie kabumi, kata dua orang itu kapadanya, Mungapa kamu munchari yang hidop diantara yang mati itu?

6Iya tiada disini, sudah iya burbangkit: ingatlah bagimana iya tulah burkata kapadamu apabila ada iya lagi dalam Galilia,

7Katanya, Anak manusia itu dapat tiada akan disurahkan kadalam tangan orang yang burdosa, maka akan disalibkan, dan pada hari yang katiga burbangkit pula.

8Maka turingatlah marika itu akan purkataannya.

9Lalu pulanglah marika itu deri kubor, surta mungatakan sagala purkara itu kapada yang kasublas orang, surta kapada sagala yang lain lain.

10Maka iya itu Muriam Magdalani, dan Johanna, dan Muriam ibu Yakob, dan prumpuan prumpuan lain yang ada dungan marika itu, yang tulah burkata purkara purkara ini kapada rasul rasul.

11Adapun purkataan marika itu kapada orang orang itu sapurti purkataan yang bukan bukan, maka tiadalah marika itu purchaya akan dia.

12Sutlah itu maka burbangkitlah Petros, surta burlari purgi kakubor itu; lalu munjongko kabawah, dilihatnya akan kain khasa ada turlutak sahja, maka kumbalilah iya, dungan hieran dalam dirinya sundiri deri hal purkara yang tulah jadi itu.

13Maka sasunggohnya dua orang deri pada marika itu purgi pada hari itu juga kapada suatu dusun yang burnama Emaus, yang ada deri Jerusalem kira kira tuju mil jauhnya.

14Maka burtutorlah marika itu bursama sama akan sagala purkara yang tulah jadi itu.

15Maka skali purstua, maka sa'muntara marika itu burchakap bursama sama surta burbantah, maka Isa sundiri datang hampir, surta burjalan dungan marika itu.

16Mata marika itu mulihat akan dia, tapi tiada dapat dikunalnya.

17Maka katanya kapada marika itu, Apa macham mufakat ini kamu sa'orang dungan sa'orang, sambil kamu burjalan, dan bursusah.

18Maka adalah sa'orang deripada marika itu, yang burnama Kliopas, munjawab katanya kapadanya, Angkau sa'orang dagang sahjakah dalam Jerusalem, tiada mungataui akan purkara purkara yang tulah jadi disana pada masa ini?

19Maka katanya kapada marika itu, Apa purkara purkara? maka kata marika itu kapadanya, Deri hal Isa orang Nazareth, sa'orang nabi yang burkuasa dalam pukurjaan dan purkataannya, dihadapan Allah dan sagala kaum itu:

20Maka bagimana kupala kupala imam dan punghulu punghulu kami tulah munyurahkan dia kapada hukum dibunoh, dan tulah disalibkan dia.

21Tutapi kami purchaya, maka iyalah yang akan patut munubus Israel: maka burtambah lagi hari ini hari yang katiga sa'munjak purkara purkara itu tulah jadi.

22Bahkan, maka prumpuan prumpuan anu pun deripada kawan kami mumbuat kami hieran, yang tulah purgi pagi pagi dikubor itu;

23Maka apabila tiada didapati mayatnya, datanglah marika itu, katanya, ada pula dia orang mulihat suatu punglihatan muliekat muliekat, yang tulah burkata iya tulah hidop.

24Maka orang orang anu itu yang ada bursama sama dungan kami purgilah kakubor itu, maka didapatinya sunggoh sapurti purkataan prumpuan prumpuan itu: tutapi marika itu tiada mulihat akan Isa.

25Sutlah itu kata Isa kapada marika itu, Hie bodoh, dan lumah hati akan purchaya sagala yang tulah dikatakan ulih nabi nabi:

26Bukankah patut Almasih itu itu murasai akan purkara purkara ini, dan masok kudalam kamuliannya?

27Maka purmulaannya deri Musa dan sagala nabi, iya tulah mungurtikan kapada marika itu dalam sagala kitab itu, akan purkara purkara deri halnya sundiri.

28Maka dihamperilah ulih marika itu akan dusun itu, yang ditumpat dia orang handak purgi: maka iya mumbuat sapurti iya handak purgi jauh lagi.

29Tutapi dipintah banyak banyak ulih marika itu akan dia, katanya, Tinggallah dungan kami: kurna hari sudah putang, siang hampir habis. Maka purgilah iya tinggal bursama sama dungan marika itu.

30Maka skali purstua, iya duduk makan dungan marika itu, diambil roti, lain diburkatinya, surta dipuchakannya, maka dibrinya kapada marika itu.

31Maka mata marika itu turbukalah, dan dikunal marika itu akan dia; maka raiblah iya deripada punglihatan marika itu.

32Maka kata marika itu sa'orang kapada sa'orang, Bukankah turbakar dalam hati kita, sa'munjak iya burkata kata dungan kita dijalan, dan sa'munjak dibukakannya bagie kami kitab kitab itu?

33Maka burbangkitlah marika itu pada waktu itu juga, lalu burbalek kaJerusalem, maka didapatinya orang yang kasublas itu burhimpun sama sama, dan orang orang itu yang ada dungan marika itu,

34Katanya, Tuhan itu tulah burbankit pula sunggoh, dan tulah klihatan kapada Simon.

35Maka dikatakanlah ulih marika itu purkara purkara yang tulah jadi dijalan, dan bagimana dia orang tulah mungataui deri halnya dalam mumuchahkan roti.

36Maka tungah marika itu burkata kata dumkian, Isa sundiri turdiri ditungah tungah marika itu, suraya burkata kapada marika itu, Sajahtralah kiranya atas kamu.

37Tutapi marika itu katakutan surta dahshat, maka pada sangka dia orang tulah mulihat sa'orang jin.

38Maka katanya kapada marika itu, Mungapakah kamu bursusah susah? dan mungapakah burbangkit fikeran dalam hatimu?

39Tengoklah tanganku dan kakiku, maka inilah aku sundiri: puganglah akan daku, lihatlah; kurna jin itu tiada ada burdaging dan burtulang sapurti yang angkau lihat ada pada aku.

40Maka apabila sudah iya burkata kata itu, lalu diunjukkannya tangannya dan kakinya kapada marika itu.

41Maka sa'muntara marika itu bulum purchaya, ulih subab sukachitanya, dan hierannya itu, maka kata Isa kapada marika itu, Adakah barang makanan kapada kamu disini?

42Maka dibrilah ulih marika itu sa'kuping ikan goring, dan sarang lubah burmadu.

43Maka diambilnya, suraya dimakannya dihadapan marika itu.

44Maka katanya kapada marika itu, Adapun purkataan inilah yang kukatakan kapada kamu, sa'muntara aku lagi dungan kamu, iya itu sagala purkara purkara itu dapat tiada akan digunapi, yang tulah turtulis dalam taurit Musa, dan dalam surat nabi nabi, dan dalam mazmur deri hal aku.

45Sutlah itu dibukakannyalah pungatauan marika itu, supaya marika itu bulih mungarti akan kitab itu.

46Maka katanya kapada marika itu, Dumkianlah tulah turtulis, dan dumkianlah patut Almasih itu akan murasai, dan burbangkit deripada mati pada hari yang katiga;

47Maka taubat dan kalupasan deripada dosa patutlah dimashorkan dungan namanya diantara sagala bangsa, mulai diJerusalem.

48Maka kamulah ada saksi deri hal purkara purkara ini.

49Maka sasunggohnya aku sampiekan purjanjian Bapaku kaatas kamu: tutapi nantilah kamu dalam nugri Jerusalem, sampie kamu mundapat kuasa deripada katinggian.

50Maka diiringkannya akan marika itu kluar sa'jauh kaBethani, surta diangkatnya tangannya, lalu diburkatinya marika itu.

51Maka skali purstua, sa'mantara diburkatinya akan marika itu, maka burchurielah iya deripada marika itu, lalu turangkatlah iya kalangit.

52Maka sujudlah marika itu akan dia, lalu kumbalilah kaJerusalem dungan sukachita sangat.

53Maka slalulah marika itu dalam kaabah, mumuji dan munguchap shukor akan Allah. Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran