Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 >> 

1MAKA apabila datanglah pagi hari, lalu burbicharalah imam busar, dan orang tua tua deripada kaum itu deri hal Isa, supaya dibunohnya akan dia:

2Maka sutlah sudah diikatnya, maka dibawanyalah, surta disurahkannya dia kapada raja Pontius Pilatus.

3Apabila dilihat ulih Juda, yang tulah munyurahkan dia, bahwa sudah tuntu hukom Isa itu, maka munyusallah iya akan dirinya, lalu dikumbalikannyalah tiga puloh kuping perak itu kapada imam imam yang busar dan orang tua tua itu,

4Katanya, Aku sudah burdosa subab tulah munyurahkan darah orang yang suchi deripada salah itu. Maka dijawab ulih marika itu, Apa kami puduli itu? pulanglah kapadamu.

5Sutlah sudah dichampakkan ulih Juda sagala wang itu dalam kaabah, maka kluarlah iya purgi munggantong dirinya.

6Maka diambillah ulih imam imam busar sagala wang itu, surta burkata, Tiadalah patut dimasokkan wang ini kudalam purbandaharan, kurna iya ini harga darah adanya.

7Maka sutlah sudah marika itu mufakat, maka dibulikannyalah dungan wang itu suatu tanah tukang priok blanga, iya itu dijadikannya tumpat pukuboran sagala orang orang dagang.

8Maka subab itulah dinamai orang akan tanah itu, Tanah darah, sampie hari ini.

9(Maka pada tutkala itu tulah gunaplah barang yang dikatakan ulih nabi Jeremia, katanya, Marika itu tulah mungambil tiga puloh kuping perak itu, iya itu harga orang yang tulah dinilekan, yang tulah dituntukan ulih buni Israel;

10Maka wang itu dibuatnya pumbayar harga tanah tukang priok blanga itu, sapurti yang disurohkan Tuhan padaku.)

11Maka Isa pun burdirilah mungadap raja: burtanyalah raja itu padanya, Angkaukah Raja orang Yahudi? maka jawab Isa, Sapurti angkau kata.

12Maka apabila iya sudah ditudoh ulih imam imam yang busar, dan orang tua tua itu, maka suatu pun tiada disahutnya.

13Tutkala itu burkatalah Pilatus padanya, Tiadakah angkau munungar bubrapa purkara marika itu bursaksi mulawan dikau?

14Tutapi sa'patah pun tiada disahutnya akan dia; sampie hieranlah raja itu sangat.

15Adapun pada hari raya itu raja handak mulupaskan sa'orang rayat yang turblanggu, yang mana dikahandaki ulih rayatnya.

16Maka tutkala itu adalah sa'orang turblanggu yang turmashor jahatnya, namanya Baraba.

17Shahadan sutlah burhimpunlah marika itu skalian, maka burkatalah Pilatus pada marika itu, Siapakah yang kamu kahandaki kulupaskan? Barabakah, atau Isa yang tursubut Almasihkah?

18Kurna raja itu tulah mungataui, bahwa marika itu munyurahkan Isa itu dungan dungkinya.

19Tutkala iya dudok diatas tumpat bicharanya itu, maka disuroh ulih istrinya akan orang datang kapadanya, mungatakan, Janganlah angkau buat barang suatu akan orang yang bunar itu: kurna pada hari ini aku tulah burmimpi, dungan murasai bubrapa susah deri subabnya.

20Adapun imam imam yang busar itu, surta orang tua tua pun mumbujok akan sagala kaum, supaya iya skalian minta lupaskan Baraba, dan biarlah Isa dibinasakan.

21Maka kata raja kapada marika itu, Dalam antara kadua orang ini siapakah yang kamu kahandaki supaya aku lupaskan? Maka burkatalah marika itu, Baraba.

22Kata Pilatus pada marika itu, Kalau dumkian, apakah kulak kupurbuat akan Isa yang tursubut Almasih itu? Maka burkatalah skalian marika itu, Biarlah iya disalebkan.

23Maka jawab raja, Apakah salah yang dipurbuatnya? Maka makinlah burtreak marika itu, katanya, Biarlah iya disalebkan.

24Maka apabila dilihat ulih Pilatus, bahwa tiadalah burguna lagi purkataannya, mulainkan makinlah lebih jadi gumpar, maka diambilnyalah ayer, lalu dibasohnya kadua bulah tangannya dihadapan kaum itu, katanya, Aku tulah suchilah deripada dosa munumpahkan darah orang yang bunar ini: tanggonglah ulihmu.

25Maka munyahutlah skalian orang itu, surta burkata, Biarlah darahnya itu turtanggong kaatas kami, dan atas anak chuchu kami.

26Maka tutkala itu dilupaskannya Baraba, tutapi Isa dipalunya dungan jari ampi, surta disurahkannya supaya disalebkan.

27Tutkala itu maka diambillah ulih sagala lashkar raja itu akan Isa, maka dibawanyalah bursama sama kabaleirong, maka burkamponglah sagala pasukan lashkar itu kapadanya.

28Lalu ditinggalkannya pukieannya, maka dipakiekannya suatu baju yang ungu warnanya.

29Maka dianyamkannya pula suatu mahkota deri pada duri, dipakiekannya kaatas kapalanya, surta dibrinya sa'batang buluh kutangan kanannya: maka burtulutlah marika itu dihadapannya, diolok olokkannya akan dia, katanya, Slamatlah, hie raja orang Yahudi!

30Maka diludahinya akan dia, surta diambilnya tongkat itu, dipukolkannya kukapalanya.

31Maka apabila sutlahlah marika itu mungolok olokkan dia, maka ditinggalkannyalah baju itu, lalu dipakiekannya pukieannya sundiri, sambil dibawanyalah kluar handak disalebkannya akan dia.

32Maka apabila marika itu kluar, lalu didapatinya sa'orang orang Siereni yang burnama Simon: maka iya pun dipaksainya mumikul kayu saleb itu.

33Maka sutlah sampie marika itu kapada tumpat yang burnama Golgotha, iya itu artinya, tumpat tongkorak,

34Maka dibrinyalah akan Isa minum chuka burchampor dungan hampudu: maka apabila dichobainya, maka tiada iya mau minum itu.

35Maka disalebkannya akan dia, lalu dibahgi ulih marika itu pukieannya, dungan mumbuang undi: supaya gunaplah barang yang dikatakan ulih nabi, Bahwa marika itu tulah mumbahgi pukieanku diantara marika itu, maka diatas bajuku iya mumbuang undi.

36Maka dudoklah marika itu mununggui akan dia disana;

37Lalu dibubohkannya pula kaatas kapalanya surat tudohannya dumkian bunyinya, IYA INILAH ISA RAJA ORANG YAHUDI.

38Maka ada pula bursama sama dungan dia dua orang punyamun disalebkan, sa'orang sa'blah kanannya, sa'orang sa'blah kirinya.

39Maka sagala orang yang lalu lalang pun munchula akan dia, sambil munggonchang kapala,

40Surta burkata, Hie angkau yang mumuchahkan kaabah, dan dapat mumbangunkan dia dalam tiga hari, lupaskanlah dirimu. Jikalau sunggoh angkau Anak Allah, turunlah deri atas saleb itu.

41Maka dumkian lagi imam imam yang busar, dan khatib khatib dan orang tua tua pun, dan orang Faresia mungolok olokkan dia, surta burkata,

42Iya tulah mulupaskan orang lain; tutapi dirinya tiada dapat dilupaskannya. Maka jikalau kiranya iya Raja orang Israel, biarlah iya turun deri atas saleb itu bahrulah kita purchaya akan dia.

43Iya tulah harap pada Allah; maka biarlah dilupaskan Allah akan dia, skarang jikalau direlahinya akan dia: kurna iya tulah burkata, Bahwa akulah Anak Allah.

44Maka punyamun punyamun yang disalebkan surtanya, itu pun dumkian juga munista akan dia.

45Maka adalah kira kira deri pada pukol duablas tungah hari, maka datanglah glap kaatas sagala bunua itu, sampielah kira kira pukol tiga putang.

46Maka adalah sa'kira kira jam pukol tiga, lalu bursrulah Isa dungan suara yang nyaring, katanya Elei, Elei, lama sabahthani? iya itu artinya Allahku, Allahku, mungapa angkau tulah muninggalkan aku?

47Adapun sagala orang yang ada burdiri di situ, apabila didungarnya itu, lalu burkatalah iya, bahwa iya ini mumanggil Elia.

48Maka sa'kutika itu juga larilah sa'orang deripada marika itu, surta mungambil satu lumut karang, yang diisinya dungan chuka, lalu dibubohnya kaatas sa'batang buluh, maka dibrikannya minum akan dia.

49Maka burkata orang lain, Nanti juga supaya kita lihat kalau kalau Elia datang mulupaskan dia.

50Maka burtreaklah pula Isa dungan suara yang nyaring, lalu putuslah nyawanya.

51Maka hieran, sutlah itu tirei kaaba itu pun bulahlah dua deri atas sampie kabawah; maka bumi pun gumpalah, dan batu batu pun habislah bulah bulah;

52Dan kubor kubor pun turbukalah; maka bubrapa mayat mayat kramat kramat yang tulah mati pun hidoplah,

53Maka kluarlah skalian marika itu deri dalam kubornya, iya itu kumdian deri pada Isa hidop pula, lalu masoklah marika itu kudalam bithalmukadis, iya itu klihatan kapada orang banyak.

54Maka apabila punghulu s'ratus orang, dan orang orang yang surtanya, mununggui Isa pun, mulihat gumpa bumi, dan sagala purkara yang tulah jadi itu, maka kutakutanlah iya sangat, katanya, Bahwa sa'bunarnyalah iya itu Anak Allah.

55Maka adapun prumpuan banyak disana yang mulihat deri jau, yang tulah mungikot Isa deri Galilia, burkhodmat padanya:

56Maka diantara marika itu adalah Mariam Magdalini, dan Mariam ibu Yakob dan Yuses, dan bonda anak laki laki Zebedi.

57Burmula sutlah putang hari, maka datanglah sa'orang orang kaya deri nugri Arimathia, yang burnama Yusof, adapun iya itu sa'orang murid Isa juga:

58Maka purgilah iya kapada Pilatus, muminta mayat Isa. Maka disuroh Pilatus brikan mayat itu padanya.

59Sutlah sudah diambil ulih Yusof akan mayat itu, maka dikufankannya dungan kain puteh halus yang suchi,

60Maka ditanamkannyalah kudalam kubornya sundiri, iya itu yang bahru dipahatkannya dalam batu: maka digulingkannya pula sa'buah batu yang busar kapintu kubor itu, lalu pulanglah iya.

61Maka adalah Mariam Magdalini, dan Mariam yang lain itu, dudok pada fihak hadapan kubor itu

62Maka pada kaesokkan harinya, turutan hari bursudia akan hari busar, maka imam imam yang busar dan orang Faresia pun burkompollah munghadap Pilatus,

63Katanya, Ya tuan, bahwa kami skalian turingat adapun orang punipu itu tulah burkata, tutkala iya lagi hidop, Maka kumdian deri pada tiga hari aku akan hidop pula.

64Subab itu handaklah angkau surohkan munjaga kubornya sampie hari yang katiga, kalau kalau murid muridnya datang munchuri akan dia pada malam, lalu burkata pada kaum itu, Iya sudah hidop deri pada matinya: maka salah yang turkumdian itu kulak jadi turlubih pula jahatnya deri pada yang purtama.

65Maka burkatalah Pilatus pada marika itu, Orang yang burkawal itu ada kapadamu juga: purgilah kamu kawali dia dungan sa'bulih bulihnya.

66Hata maka marika itu pun purgilah, munugohkan kubor itu, maka dimutriekan batu tutop kubor itu, surta disurohkannya lashkar burkawal.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran