Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 28 >> 

1SABURMULA pada kasudahan hari sabtu, pada waktu dini hari hari ahat, maka datanglah Mariam Magdalini dan Mariam yang lain itu handak mulihat kubor itu.

2Maka hieran datanglah gumpa yang busar: subab sa'orang maliekat Tuhan turun deri langit, munggolekkan batu itu deri hadapan pinta kubor itu, lalu dudoklah iya diatasnya itu.

3Maka adalah rupanya itu burkilat kilat, dan pukieannya pun puteh sapurti thalj:

4Maka ulih subab sagala pununggu kubor itu kutakutan sangat akan dia, maka gumantarlah sahingga jadilah marika itu sapurti orang mati.

5Maka burkatalah maliekat itu bagie prumpuan prumpuan itu, Janganlah kamu takot: kurna kukutaui bahwa kamu munchari akan Isa, yang tulah disalebkan itu.

6Maka iya itu tiada disini: kurna iya tulah hidop pula, sapurti purkataannya itu. Maka marilah kamu mulihat akan tumpat Tuhan dilutakkan.

7Maka sugralah purgi, katakan kapada murid muridnya, bahwa iya tulah hidop deri pada matinya; maka tengoklah, iya kulak purgi turdahulu deri pada kamu kaGalilia; maka disanalah kulak kamu akan mulihat dia: maka bahwasanya aku tulah mumbri tau pada kamu.

8Maka burbaliklah marika itu dungan sugranya deri kubor itu, dungan kutakutannya surta burchampur kusukaan yang busar; sambil burlarilah marika itu handak mumbri tau kapada murid murid Isa.

9Adapun marika itu burjalan handak mumbri tau kapada murid muridnya, maka hieran, burtumulah Isa dungan dia, sambil katanya, Slamatlah. Maka datanglah marika itu mumolok kadua blah kakinya surta sujud munyumbah akan dia.

10Tutkala itu burkatalah Isa pada marika itu, janganlah kamu takut: purgilah kamu bri tau kapada sagala saudaraku supaya marika itu purgi kanugri Galilia, maka disanalah kulak marika itu akan burtumu dungan aku.

11Burmula maka sa'muntara marika itu burjalan, maka bahwasanya, adalah orang yang burkawal itu pun masok kudalam nugri, mumbri tau kapada imam imam yang busar akan sagala purkara yang tulah jadi itu.

12Maka apabila marika itu sudah burhimpun dungan orang tua tua, sambil burbichara bursama sama, maka dibri ulih marika itu turlalu banyak upah kapada sagala lashkar itu,

13Katanya, Kamu katakan, bahwa murid muridnya, tulah datang pada malam, munchuri akan dia, iya itu tutkala kami tidor.

14Maka jikalau kiranya kudungaran pada raja kulak, maka kita oranglah akan mumbujok dia, dan mulindongkan kamu.

15Maka diambillah ulih marika itu wang itu, lalu dipurbuatnyalah sapurti pungajaran marika itu: maka mashorlah purkataan itu diantara orang Yahudi sampie skarang ini.

16Burmula maka sa'blas orang murid muridnya itu pun purgilah kanugri Galilia, kapada sa'buah bukit yang tulah dituntukan ulih Isa kapada marika itu.

17Sutlah sudah dilihat ulih marika itu akan dia, lalu sujudlah munyumbah padanya: tutapi ada orang deripada marika itu shak hatinya.

18Maka datanglah Isa mundapatkan marika itu surta burtutur padanya, katanya, Sagala kuasa tulah dibrikan padaku baik dilangit, baik diatas bumi ini.

19Subab itu purgilah kamu, mungajar sagala bangsa, dan baptisakan marika itu dungan nama Bapa, dan Anak, dan Roh Alkudus:

20Maka ajarkanlah marika itu supaya mumliharakan sagala sasuatu yang tulah aku burpusan kapadamu: tengoklah, aku busurta dungan kamu pada sudiakalanya, hingga kasudahan alam ini. Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran