Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 5 >> 

1BURMULA maka apabila dilihat ulih Isa akan purhimpunan orang banyak itu, maka naiklah iya kaatas sa'buah bukit: sutlah iya duduk, lalu datanglah murid muridnya munghampiri akan dia,

2Shahadan maka dibukanya mulutnya, surta mungajar marika itu, katanya,

3Burbahgialah sagala orang yang rundah hatinya: kurna marika itulah yang mumpunyai krajaan shorga.

4Burbahgialah sagala orang yang duka chita: kurna marika itu juga akan dihiborkan.

5Burbahgialah sagala orang yang lumah lumbut hatinya: kurna marika itu juga mumpusakai tanah.

6Burbahgialah sagala orang yang lapar dan dahaga akan kubunaran: kurna marika itu juga akan dikunyangkan.

7Burbahgialah sagala orang yang murah hatinya: kurna marika itulah akan mundapat kasihan.

8Burbahgialah sagala orang yang suchi hatinya: kurna marika itulah akan mumandang Allah.

9Burbahgialah sagala orang yang mundamiekan orang: kurna marika itulah akan dinamai anak anak Allah.

10Burbahgialah sagala orang yang turanyaya subab iya munurut yang bunar: kurna marika itulah yang mumpunyai krajaan shorga.

11Burbahgialah kaum apabila diumpat orang akan kamu, dan diannyayainya kamu, surta mungatakan sagala junis junis purkataan yang jahat dungan bohongnya, iya itu deri subab aku.

12Bursuka sukalah kamu dungan suka chita yang amat sangat: bahwa busarlah fahlamu dalam shorga, kurna dumkianlah juga sagala nabi nabi yang dahulu dahulu deripada kamu itupun tulah diannyayakan orang adanya.

13Maka kamu inilah sapurti garam didunia ini: Tutapi jikalau kiranya tawarlah garam itu, bagimanakah grangan bulih pulang samula, maka barang suatu pun tiada apa gunanya lagi, mulainkan dibuangkan, iya itu dipijak pijak ulih manusia.

14Maka kamu inilah sapurti trang didunia ini, adapun nugri yang dipurbuat diatas sabuah bukit itu, tiada bulih disumbunyikan.

15Atau pun tiada purnah orang mumasang dian, ditudongkannya dibawah suatu bukas, mulaikan diatas kaki dian juga, supaya iya munurangkan sagala orang yang dalam rumah itu.

16Maka biarlah kiranya trangmu burchaya dihadapan manusia, maka apabila dilihatnya akan sagala purbuatanmu yang baik itu, supaya dipurmuliakannya bapamu yang ada dishorga.

17Bahwa sanya janganlah kamu kirakan, aku datang ini handak murosakkan hukum tauret, atau surat nabi nabi, aku tiada datang murosakkan, mulainkan munggunapi.

18Kurna sasungguhnya aku burkata kapada kamu, sahingga langit dan bumi ini lunyap skali pun, nuschaya tiada akan burkorangan skali kali suatu nokta, atau kuman deripada hukum tauret, sampielah samuanya digunapi juga.

19Maka subab itu, jikalau barang siapa rosakkan salah suatu deripada hukum yang turkuchil ini skali pun, dan diajarnya kapada manusia dumkian itu, maka orang itu akan disubutkan amat kuchil dalam krajaan shorga, tutapi jikalau dipurbuat, dan diajarkannya sapurti dalam hukum itu, maka orang itu akan disubutkan busar dalam krajaan shorga.

20Kurna aku burkata pada kamu, jikalau tiada kabunaranmu itu turlebih deripada kabunaran khatib khatib, dan orang Farisia itu, skali kali tiada dapat kamu masok kudalam krajaan shorga.

21Shahadan kamu tulah munungar purkataan orang dahulu kala, Bahwa janganlah angkau mumbunuh orang, dan barang siapa mumbunuh itu, maka iya itu patut dihukumkan.

22Tutapi aku burkata kapadamu, bahwa barang siapa yang marah akan saudaranya dungan tiada sumuna muna: maka iya itu patutlah dihukumkan; dan barang siapa yang burkata kapada saudaranya hei jahil, iya itu patutlah dihukumkan ulih mujulis bichara, dan barang siapa yang burkata, hei gila, iya itu patutlah dihukumkan dalam api naraka.

23Maka subab itu, apa bila angkau mumbawa akan pursumbahanmu kapada tumpat pursumblihanmu, maka disana pun jikalau angkau turingat bahwa ada saudaramu kuchil hati akan dikau;

24Maka biarlah pursumbahan itu dihadapan tumpat pursumbahan, maka purgilah angkau burdamie dahulu dungan saudaramu itu, sutlah itu, maka datanglah angkau pursumbahkan pursumbahanmu itu.

25Maka sugrahlah angkau purgi burdamie dungan musohmu, slagi angkau ada bursama sama sa'jalan dungan dia; supaya jangan disurahkannya angkau kapada hakim, maka hakim pun munyurahkan dikau kapada mata mata, maka mata mata itu akan mumasokkan dikau kadalam punjara.

26Bahwa sasungguhnya aku burkata kapadamu, maka sublom kiranya angkau mumbayar hutangmu itu, jikalau burkorangan satu duit pun, nuschaya tiada angkau bulih kluar deri sana.

27Burmula kamu tulah munungar purkataan orang dahulu kala, iyaitu janganlah angkau burbuat zinah;

28Tutapi aku burkata kapadamu, maka barang sa'orang mumandang prumpuan surta dungan inginnya akan dia, sapurti sudah iya burbuat zinah dungan dia dalam hatinya.

29Subab itu, jikalau mata kananmu mundatangkan salah kapadamu korekkanlah dia buangkan deripadamu, kurna turlebih fiedahnya kalau hilang suatu deripada sagala anggotamu, asal jangan kulak sagala tubuhmu dimasokkan kadalam api naraka.

30Dan lagi jikalau tangan kananmu mundatangkan salah padamu, potongkanlah dia, buangkan deripadamu, kurna turlebih fiedahnya kalau hilang suatu deripada anggotamu, asal jangan kulak sagala tubuhmu itu dimasokkan kadalam naraka.

31Maka tulah dikatakan, barang siapa handak burchurie dungan istrinya, bahwa patutlah iya mumbri surat churie kapadanya.

32Tutapi aku burkata padamu, bahwa barang siapa yang munchurie dungan istrinya kachuali subab zinah, maka iya itu mundatangkan subab kapada prumpuan itu burbuat zinah, dan barang siapa pula kahwen dungan prumpuan yang burchurie itu, maka iya pun burbuat zinah juga adanya.

33Dan lagi kamu tulah manungar purkataan orang dahulu kala, Bahwa janganlah angkau bursumpah dusta, mulainkan handaklah angkau munyampiekan kapada Tuhan akan purkara sumpahmu itu:

34Tutapi aku burkata kapadamu, janganlah angkau bursumpah skali kali, baik dumi shorga: kurna iya itu arash Allah adanya:

35Baik dumi bumi, kurna iya itu alas kakinya, baik dumi Jerusalem, kurna iya itu nugri raja yang maha busar.

36Maka janganlah angkau bursumpah dumi kupalamu, kurna tiada angkau kuasa munjadikan sulei rambut itu puteh atau hitam.

37Tutapi biarlah purkataanmu itu, Iya iya; Tidak tidak: kurna barang purkataan yang lebih deripada ini, iya itu deripada yang jahat adanya.

38Bahwa kamu tulah munungar yang tulah dikatakan, iya itu, Mata ganti mata, gigi ganti gigi:

39Tutapi aku burkata padamu, Bahwa janganlah angkau mulawan akan orang yang jahat, mulainkan barang siapa yang munampar pipimu kanan, balikkanlah pula padanya pipi yang lain pun.

40Dan jika sa'orang mundawa dikau dalam hukum, deri hal handak mungambil bajumu, brikanlah padanya slimutmu pun.

41Dan barang siapa munggagahi angkau burjalan satu mil jauhnya, maka purgilah surtanya sa'jauh dua mil.

42Brilah akan orang yang muminta padamu, dan jika orang handak muminjam barang apa kapadamu, janganlah angkau humpakan dia.

43Bahwa kamu tulah munungar yang tulah dikatakan iya itu, patutlah kamu mungasihi akan samamu manusia, dan mumbunchi akan musohmu.

44Tutapi aku burkata kapadamu, kasihlah ulihmu akan musohmu, dan mumintakanlah biar slamat sagala orang yang mungatuki kamu, dan buatlah baik akan sagala orang yang mumbunchi kamu, dan mintakanlah doa kapada sagala orang yang burbuat jahat akan kamu, dan yang mungannyai akan kamu;

45Supaya kamu munjadi anak anak Bapamu yang ada dishorga, kurna iya manurbitkan mataharinya kaatas orang yang jahat, dan yang baik, dan diturunkannya hujannya kaatas orang yang adil dan lalim.

46Kurna jikalau kamu kasihi kiranya akan orang yang mungasihi kamu, apakah faala pada kamu? bukankah orang mumugang chukie pun ada burbuat dumkian?

47Maka jikalau kamu mumbri slam, kapada sama kaummu sahaja, apakah lebihnya purbuatan kamu itu deripada orang lain? bukankah orang mumugang chukie pun ada burlaku dumkian?

48Maka tugal itu, handaklah kamu munjadi samporna, sapurti Bapamu yang ada dishorga itu samporna adanya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel