Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

1ADAPUN purmulaan injil Isa Almasih, Anak Allah;

2Maka sapurti yang tursurat ulih nabi nabi, Bahwa sasunggohnya aku munyuruh suruhanku dihadapanmu, yang akan mumbutulkan jalanmu dihadapanmu.

3Maka adalah suatu suara orang bursru dipadang bulantara, Sudiakanlah ulihmu akan jalan Tuhan, butulkanlah lorong lorongnya.

4Adapun Yahya itu mumbaptisakan orang dipadang bulantara, surta mungajarkan baptisan akan taubat, supaya dosanya diampuni.

5Maka kluarlah sa'mua orang isi tanah Yahuda, dan isi Jerusalem, datang kapadanya, maka skaliannya itu pun dibaptisakannyalah dalam sungie Jordan, surta mungakulah marika itu akan dosa dosanya.

6Shahadan pukiean Yahya itu deri pada bulu onta, dan ikat pinggangnya deri pada kulit; dan iya tulah mumakan bilalang dan ayer madu dihutan;

7Surta mungajar, katanya, Yang akan datang kumdian deri padaku kulak, iya itulah sa'orang yang turlebih kuasa deri padaku, maka tiadalah layak bagieku tunduk mumbuka tali trompanya.

8Maka sasunggohnya aku mumbaptisakan kamu dungan ayer: akan tutapi iya kulak akan mumbaptisakan kamu dungan Roh Alkudus.

9Saburmula maka pada masa itu, datanglah Isa deri Nazareth tanah Galilia, iya itu dibaptisakan ulih Yahya dalam sungie Jordan.

10Maka surta iya kluar deri dalam ayer itu, dilihatnya langit turbuka, maka Roh itu sapurti sa'ekor murpati turun kapadanya:

11Maka datanglah suatu suara deri langit, katanya, Angkaulah Anakku yang kukasihi, kapadamulah juga aku suka chita.

12Maka sabuntar itu juga, dibawalah ulih Roh akan dia kudalam padang bulantara.

13Maka adalah iya dalam padang itu ampat puloh hari, dichobai ulih Shietan, iya itu adalah bursama sama dungan binatang binatang yang buas; maka maliekat maliekat datang burkhudamat kapadanya.

14Adapun sutlah Yahya itu sudah dimasokkan kudalam punjara, maka Isa pun masoklah kudalam Galilia, mungajar injil krajaan Allah.

15Katanya, Waktu itu tulah gunaplah, dan krajaan Allah tulah hampirlah: burtaubatlah kamu, surta purchayalah akan injil.

16Shahadan maka iya pun burjalanlah ditupi tasek Galilia, maka dilihatnya Simon dungan saudaranya Andria, mumbuang pukat dalam tasek: kurna marika itu nilayan adanya.

17Maka kata Isa pada marika itu, Marilah kamu ikut akan daku, aku akan munjadikan dikau nilayan manusia.

18Maka dungan sugranya marika itu muninggalkan pukatnya, lain mungikut dia.

19Maka apabila burjalanlah iya jau sudikit, dilihatnya pulah Yakob anak Zabdi, dan Yahya saudaranya, yang duduk diprahu mumbubul pukat pukatnya.

20Maka dungan sugranya dipanggilnya akan marika itu: maka marika itupun muninggalkanlah Zabdi bapanya itu dalam prahu dungan orang upahan upahan, lain diikotnyalah blakangnya,

21Maka marika itu skalian pun masoklah kaKapernaum; surta datang hari sabtu, lalu masoklah Isa kudalam kunisa sambil mungajar.

22Maka hieranlah marika itu skalian ulih pungajarannya; kurna iya mungajar marika itu sapurti orang yang burkuasa, bukannya sapurti khatib khatib.

23Maka adalah dalam kunisa marika itu, sa'orang yang turkuna jin yang nujis; maka burtreaklah iya,

24Katanya, Biarlah kami sundiri diri; apakah kami ini kapadamu, hie Isa orang Nazareth? datangmu ini handak mumbinasakan kamikah? Aku tau angkau ini siapa, Sa'orang Suchi deripada Allah.

25Maka ditungking ulih Isa akan dia, katanya, Diamlah angkau, kluarlah angkau deri orang itu.

26Maka sutlah jin yang nujis itu sudah mungachau orang itu, munjretlah iya dungan nyaring suaranya, lalu kluarlah iya deri pada orang itu.

27Maka skalian marika itupun turchunganglah, sambil dia orang bursual jawab sama sundirinya, katanya, Apakah ini? pungajaran bahru apakah ini? kurna dungan kuat kuasa iya disurohkannya, sampiekan jin yang nujis itu skalian pun munurut akan dia.

28Maka dungan sabuntar itu juga turmashorlah wartanya itu dalam skalian tumpat, dijajahan kuliling Galilia.

29Maka sutlah sudah skalian marika itu kluar deri dalam kunisa itu, maka masoklah iya kudalam rumah Simon dan Andria, surta dungan Yakob dan Yahya.

30Akan tutapi mintua prumpuan Simon itu ada turbaring dungan sakit dumam, maka dungan sugranya marika itu purgilah mumbri tau kapada Isa akan hal prumpuan itu.

31Maka datanglah iya lalu mumugang prumpuan itu dungan tangannya, lalu dibangunkannya; skutika itu juga dumam itu pun hilanglah, lalu prumpuan itu burkhodmat padanya.

32Maka pada putang hari, tulah matahari masok, dibawakanlah marika itu kapadanya orang orang yang sakit, dan orang orang yang turkuna jin.

33Maka sagala orang isi nugri itupun burkamponglah dimuka pintu.

34Lalu disumbohkannyalah bubrapa banyak orang yang ada burjunis junis punyakit, surta dibuangkannya bubrapa jin; dan tiadalah dibrinya jin itu burchakap lagi, kurna tulah dikutaui ulih marika itu akan dia.

35Hata bangunlah Isa pada pagi pagi hari, sa'bulom siang, lalu kluarlah iya, sambil burjalanlah iya purgi kapada suatu tumpat yang sunyi, maka disanalah iya minta doa.

36Maka Simon, surta sagala marika itu yang ada bursama sama dungan dia itupun mungikutlah deri blakangnya.

37Maka apabila marika itu burtumulah dungan dia, lalu katanya padanya, Samua orang munchari angkau.

38Lalu katanya kapada marika itu, Marilah kita purgi kunugri nugri dukat dukat ini, supaya disana pun bulih juga aku mungajar, ulih subab itulah aku ini datang.

39Maka iya mungajarlah dalam kunisa kunisa marika itu pada sugunap tanah Galilia, surta mumbuangkan jin jin.

40Shahadan datanglah kapadanya sa'orang kusta muminta kapadanya, sambil burtulut, katanya, Jikalau kiranya angkau kahandaki bulihlah angkau munyuchikan aku.

41Maka Isa pun burbangkitlah kasih hatinya, dihulorkannya tangannya, lalu dijamahnya akan dia, katanya, Baiklah; jadilah angkau suchi.

42Maka sutlah sudah iya burkata kata itu, sa'buntar itu juga orang kusta itupun undurlah deri padanya, dungan sudah disuchikan.

43Maka sutlah sudah dipusaninya akan dia baik baik, lalu disuroh purgi;

44Katanya kapadanya, Ingat angkau, janganlah angkau katakan kapada sa'orang jua pun: mulainkan purgilah kapada jalanmu, unjukkanlah dirimu kapada imam, surta buatlah korban kurna kusuchianmu itu, iya itu tulah dipusan ulih Musa akan munjadi suatu saksi pada marika itu.

45Maka kluarlah iya, mumulai mumashorkan khabar itu, surta dipuchahkannya burkliling, sampielah Isa itu tiada bulih masok dungan sunangnya dalam nugri itu, akan tutapi adalah diluar ditumpat tumpat sunyi: maka datanglah juga marika itu mundapatkan dia deripada sagala fihak fihak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran