Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 2 >> 

1SUTLAH bubrapa hari kumdian, maka masoklah pulah iya kudalam nugri Kapernaum; maka puchahlah khabar iya ada dalam rumah.

2Maka dungan sugranya banyaklah orang burkampong kampong, sampie tiada lagi burtumpat marika itu handak disambut, jangankan masok, dipintupun tiada muat, maka diajarkannyalah marika itu purkataan Allah.

3Maka datanglah marika itu kapadanya mumbawa sa'orang sakit tepok, yang dipikol ulih ampat orang.

4Maka apabila tiada bulih marika itu dukat kapadanya ulih subab sumpit, maka dibukahlah ulih marika itu atap yang ditumpat dia ada; maka apabila sudah dipuchakkannya, lalu dihulorkannya katil orang sakit tepok itu ada baring.

5Maka surta dilihat ulih Isa akan imannya, lalu katanya kapada orang sakit tepok itu, Anak, dosamu tulah diampuni padamu.

6Akan tutapi adalah bubrapa orang khatib khatib duduk disana, burfikir fikir dalam hatinya,

7Mungapakah orang ini mumbuat hujat kapada Allah? Siapakah bulih mungampuni dosa mulainkan Allah sahja?

8Maka surta sudah dikutaui Isa dalam dirinya marika itu ada munaroh fikiran dumkian, lalu katanya mungapakah kamu burfikir sagala purkara ini dalam hatimu?

9Yang manakah turlebih sunang dikatakan kapada orang sakit tepok itu, Dosamu tulah diampunikah, atau burkata, Bangunlah angkau surta angkat katilmu lalu burjalan?

10Tutapi supaya kamu bulih mungataui bahwa Anak manusia itu ada burkuasa iya diatas bumi ini akan mungampuni dosa, (lalu iya burkata kapada orang yang sakit tepok itu,)

11Aku burkata kapadamu, Bangunlah, angkat katilmu, pulanglah angkau karumahmu.

12Maka dungan sabuntar itu juga bangunlah iya surta diangkatnya katilnya, burjalanlah iya dihadapan marika itu skalian; sampielah sagala orang orang itu pun turchunganglah, surta mumuliakan Allah, katanya, Tiada purnah kami mulihat macham ini.

13Maka Isa pun burjalanlah pulah ditupi tasik, maka sagala bulatantara itupun datang mundapatkan dia, lalu diajarnya akan marika itu.

14Maka sudang iya burjalan itu, dilihatnya Livie, anak Alfius itu duduk ditumpat orang mungambil chukie, lalu katanya kapadanya, Ikutlah akan daku. Lalu bangunlah iya surta diikutnya akan dia.

15Shahadan pada skali purstua, tutkalah Isa tunga makan dalam rumahnya, kubanyakkan orang orang yang mumuggang chukie dan orang burdosa pun, ada duduk bursama sama dungan Isa surta murid muridnya; kurna banyaklah orang ada, dan marika itu pun mungikut dia.

16Maka apabila dilihat ulih khatib khatib dan orang orang Faresia, iya duduk makan bursama sama dungan orang mumuggang chukie dan orang burdosa itu, lalu burkatalah iya kapada murid muridnya, Bagimana ini, iya duduk makan minum dungan orang mumuggang chukie dan orang burdosa?

17Maka apabila didungar ulih Isa itu, lalu katanya kapada marika itu, Orang sehat ta'da burguna tabib padanya, mulainkan pada orang yang sakit: Aku datang ini bukannya handak munyurohkan orang bunar itu burtaubat, mulainkan orang burdosa.

18Shahadan murid murid Yahya, dan orang orang Faresia itu biasa puasa: maka datanglah marika itu burkata pada Isa, Mungapakah murid murid Yahya dan orang orang Faresia itu puasa, akan tutapi murid muridmu itu tiada puasa?

19Maka kata Isa pada marika itu, Bulihkah sahabat sahabat mumpulie itu burpuasa slagi ada mumpulie itu bursama sama dungan dia? subrapa lama ada mumpulie itu dungan marika itu, tiada bulih burpuasa.

20Akan tutapi ada hari yang akan datang, apa bila mumpulie itu kulak diambil deripadanya, maka marika itu akan burpuasa.

21Sa'orang pun tiada munampalkan sa'kuping kain yang bahru kapada pukiean yang lama: nanti kulak kain bahru yang ditampalkannya itu mungoyak yang lama itu, maka koyaknya itu munjadi turlebih jahat pula.

22Sa'orang pun tiada munaroh ayer anggor yang bahru itu kudalam botol yang lama; nanti kulak ayer anggor itu mumuchahkan botol itu, dan ayer anggor itupun tumpah, maka botol itupun nanti rosaklah: akan tutapi ayer anggor yang bahru itu patutlah dibubohkan kudalam botol yang bahru.

23Maka skali purstua, Isa pun burjalan jalan mulalui ladang ladang gandom pada hari sabtu; maka murid muridnya pun sambil burjalan itu, diputeknyalah gandom burtangkie tangkie.

24Maka kata orang orang Faresia kapada Isa, Tengoklah, mungapakah marika itu burbuat dalam hari sabtu akan purkara yang tiada halal?

25Maka jawabnya kapada marika itu, Tiada purnahkah angkau mumbacha barang apa yang dipurbuat ulih Daud, tutkala iya tursusak, surta dungan laparnya, bursurta dungan sagala orang orang yang ada bursama sama dungan dia?

26Bagimana iya tulah masok kudalam rumah Allah, iya itu pada masa Abiathar imam busar itu, tulah dimakannya roti pursumbahan yang haram dimakan, mulainkan kapada imam imam sahja, surta dibrikannya pulah kapada orang yang ada bursama sama dungan dia?

27Maka katanya pada marika itu, Adapun hari sabtu itu tulah dijadikan ulih subab manusia, dan bukannya manusia itu dijadikan subab hari sabtu:

28Maka subab itulah Anak Manusia pun Tuhan juga kapada hari sabtu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel