Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 2 >> 

1TUTAPI handaklah angkau burkata kata deri hal purkara yang munjadikan pungajaran yang tiada burtampak:

2Supaya orang tuah tuah itu munjadi sopan, dan suman, dan purtungaan, dan bijaksana, dan tutap dalam iman, dan kasihan, dan sabar.

3Maka prumpuan tuah tuah itupun dumkian lagi, supaya marika itu burlaku munurut klakuan suchi, bukannya punudoh dusta, dan jangan biasa minum banyak anggor, guru guru dalam pukurjaan yang baik.

4Supaya iya mungajar prumpuan mudah mudah munjadi sopan, mungasihi akan suaminya, surta mungasihi anak anaknya,

5Bijak, dan kamanisan, dan tutap dirumah, dan baik, dan munurut prentah lakinya sundiri, supaya purkataan Allah jangan dihujatkan.

6Sa'bagie lagi orang mudah mudah laki lakipun biarlah munjadi buringatan sopan.

7Maka dalam sagala purkara handaklah angkau mungunjokkan suatu tuladan pukurjaan yang baik: dan lagi dalam pungajaranmu itupun mungunjokkanlah kasuchian, dan suman, dan tulus,

8Dan purkataan yang bunar, yang tiada dapat dichachatkan; supaya orang yang disublah itu munjadi malu, subab tiada sa'suatu kujahatan yang handak dikatakannya deri halmu.

9Brilah nasihat kapada hamba hamba itu supaya iya munurut prentah tuannya, surta munyukakan baik baik akan marika itu dalam sagala purkara; dan jangan balas jawab;

10Dan janganlah ambil apa apa pakie sindiri, mulainkan handaklah munyatakan sutiawan dungan sa'baik baiknya; supaya marika itu dalam sagala purkara iya mumuliakan pungajaran Allah punulong kita itu.

11Kurna anugrah Allah yang mundatangkan slamat itu tulah klihatanlah pada sagala manusia,

12Mungajar kami, iya itu sutlah munolakkan klakuan fasik, dan sagala nafsu dunia, patutlah kami burlaku sopan, dan kabunaran, dan burbakti dalam dunia.

13Sambil munantikan harap yang burbhagia itu, surta kamuliaan Allah yang maha busar akan dinyatakan itu, dan Isa Almasih punulong kita;

14Yang tulah munyurahkan dirinya akan ganti kami, supaya ditubuskannya kami deripada sagala kujahatan, dan munyuchikan suatu kaum bagie dirinya, yang asing dan rajin dalam purbuatan yang baik.

15Ajarkanlah sagala purkara ini, dan brilah nasihat, surta tugorkanlah dungan sagala pungwasaan. Maka janganlah biarkan barang sa'orang pun munghinakan angkau.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel