Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 13 >> 

1BURMULA akupun burdirilah diatas pasir laut, maka kulihat binatang sa'ekor turbit deri dalam laut, yang ada burkapala tujoh dan burtandok sa'puloh, dan diatas tandoknya itu adalah sa'puloh mahkota, maka dikapalanya itu adalah tursurat nama hujat.

2Maka adapun binatang yang kulihat itu iya itu sa'rupa dungan harimau kumbang, maka kakinya sapurti kaki bruang, dan mulutnya sapurti mulut singa; maka naga itu tulah mumbri kuasanya padanya, dan kadudukannya, surta pumprentahannya.

3Maka kulihat suatu deripada kapalanya itu sapurti luka luka mumbawa mati; maka lukanya yang parah itupun tulah disumbuhkanlah maka sagala isi dunia pun turchungang chungang mungikut binatang itu.

4Maka disumbahlah ulih marika itu naga yang tulah mumbrikan kuasa kapada binatang itu; surta disumbohnyalah pula akan binatang itu, katanya, Siapakah yang sama dungan binatang itu? dan siapakah yang dapat burprang dungan dia?

5Maka tulah dibrilah padanya suatu mulut yang burkata kata purkara yang busar busar dan hujat hujat; dan lagi kuasa pun tulah dibrikan padanya supaya iya tutap ampat puloh dua bulan lamanya.

6Maka dibukanyalah mulutnya dungan munghujat Allah, iya itu munghujatkan namanya, dan akan kaabahnya, dan orang yang mundiami shorga.

7Maka dibri pula padanya burprang dungan orang orang salih, surta mungalahkan marika itu: dan lagi tulah dibri kuasa akan dia atas sagala katurunan, dan bahsa, dan sagala bangsa.

8Maka sagala orang mundiami diatas bumi ini akan munyumbah dia, yang nama marika itu tiadalah dituliskan dalam kitab hayad anak Dumba yang tulah disumbleh deripada alasan dunia.

9Jikalau ada orang yang burtulinga, handaklah iya munungar.

10Maka barang siapa yang mumbawa kapada tawanan maka iya kulak akan dimasukkan kadalam tawanan; dan barang siapa yang mumbunuh dungan pudang, maka dapat tiada iya pun akan dibunuh dungan pudang. Maka inilah sabar dan iman orang orang salih.

11Maka kulihat pula sa'ekor binatang lain kluar deri bumi; adalah bagienya dua tandok sapurti anak domba, maka iya burtutur sapurti naga.

12Maka dilakukannyalah sagala kuasa binatang yang purtama itu dihadapannya, surta pula dijadikannya sagala isi bumi dan sagala orang yang mundiami dalamnya itu munyumbah akan binatang yang purtama itu, yang luka parahnya tulah disumbuhkan.

13Surta diadakannya ajaib yang busar busar, sahingga diturunkannya api deri langit kaatas bumi dihadapan sagala manusia.

14Maka ditipunyalah akan orang orang yang mundiami diatas bumi dungan mujizat mujizat yang iya ada burkuasa mungadakan dihadapan binatang itu; sambil iya burkata kapada orang orang yang mundiami atas bumi, supaya dijadikan ulih marika itu suatu burhala sapurti rupa binatang yang dilukai ulih pudang, dan tulah hidop pula.

15Maka burkuasalah pula iya munghidopkan burhala binatang itu, supaya burhala binatang itu dapat burtutur, dan munjadikan sa'banyak orang yang tiada mau munyumbah burhala binatang itu patut dibunuh.

16Dan dijadikannya skalian, baik kuchil baik busar, baik kaya baik miskin, baik murdeka baik abdi, munurima satu tanda ditangan kanannya, atau didahinya:

17Maka barang sa'orang juapun tabulihlah burjual buli, mulainkan orang yang ada mumpunyai tanda itu, atau nama binatang itu, atau bilangan namanya itu.

18Inilah hikmat. Biarlah orang yang ada burbudi itu mumbilang banyak binatang itu: kurna bilangannya itu bilangan sa'orang manusia; dan bilangannya itu anam ratus anam puloh


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel