Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 14 >> 

1MAKA heiran, kulihat pula, sa'ekor anak Domba turdiri diatas bukit Sion, maka dungan dia itu adalah sa'ratus ampat puloh ampat ribu, yang ada tursurat nama Bapanya didahinya.

2Maka kudungarlah suatu suara deri langit, sapurti bunyi ayer banyak, dan sapurti bunyi halalintar yang busar: dan kudungar pula suara orang burkuchapi yang mumutek kuchapinya:

3Maka burnyanyilah marika itu dungan suatu shayer bahru dihadapan arash itu, dan dihadapan ampat ekor binatang, surta orang tuah tuah itu: maka sa'orang juapun tiada bulih blajar shayer itu hanya sa'ratus ampat puloh ampat ribu orang yang tulah turtubus deri antara orang isi bumi itu.

4Maka marika itulah orang yang tiada dichabuli ulih prumpuan; kurna marika itu turuna adanya. Maka marika itulah orang yang mungikut anak Domba itu barang kamana iya purgi. Maka marika itulah yang turtubus deri antara manusia, munjadi buah bungaran kapada Allah dan anak Domba itu.

5Maka tiadalah didapati barang tipu deri mulutnya: kurna marika itu dungan tiada bursalah dihalrat arash Allah.

6Arkian maka kulihat pula sa'orang muleikat lain turbang pada sama tungah langit itu maka ada padanya injil yang kukal akan dimashurkannya dia itu kapada orang orang yang mundiami diatas bumi, dan pada sagala bangsa, dan katurunan, dan bahsa, dan kaum,

7Katanya dungan suara yang nyaring, Takutilah akan Allah, dan muliakanlah akan dia; kurna waktu hukumnya tulah sampie; maka sumbahlah ulihmu akan dia yang tulah munjadikan langit, dan bumi, dan laut, surta sagala mata ayer.

8Maka adalah mungikut akan dia sa'orang muleikat pula, katanya, Babel tulah runtohlah, runtohlah, nugri yang busar itu, subab iya tulah munjadikan sagala bangsa muminum anggor morka deripada zinahnya.

9Shahadan muleikat yang katiga mungikut marika itupun, katanya dungan suara yang nyaring, Jikalau barang siapa yang munyumbah akan binatang dan gambarnya, surta mundapat tanda pada dahinya, atau ditangannya,

10Maka dapat tiada orang itu kulak muminum deripada ayer anggor morka Allah, yang tulah dituang dungan tiada burchampur kadalam chawan morkanya; maka iya itu kulak akan disangsarakan dungan api dan blerang dihalrat muleikat muleikat yang suchi, dan dihalrat anak Domba itu:

11Maka asap sangsara marika itu kulak akan naik sampie slama lamanya: maka tiadalah purhintian bagienya pada siang dan malam, iya itu barang siapa yang munyumbah akan binatang dan gambarnya, dan barang siapa yang tulah mumakie tanda namanya.

12Maka inilah sabar orang orang salih: dan inilah orang orang yang mumliharakan hukum hukum Allah, dan iman akan Isa.

13Maka kudungar suatu suara deri langit, katanya padaku, Tulislah, Burbahgialah kiranya orang orang mati yang tulah mati dalam jalan Tuhan deripada masa ini: Bahkan, kata Roh, supaya marika itu bulih brenti deripada kalulahannya; maka purbuatannya itupun mungikutlah akan dia.

14Maka heiran, kulihat suatu awan putih, maka diatas awan itu ada sa'orang duduk sapurti Anak manusia, adalah dikapalanya suatu mahkota yang kaamasan, dan pada tangannya suatu sabit yang tajam.

15Maka kluarlah pulah sa'orang muleikat yang lain deri dalam kaabah, burtreak dungan suara yang nyaring kapada orang yang duduk diatas awan itu, Sabitkanlah sabitmu itu, tuweilah; kurna kutika angkau munuwei itupun tulah sampielah; kurna punuweian dibumi itupun tulah masaklah.

16Maka orang yang duduk diatas awan itupun munyabitkanlah sabitnya dibumi; maka bumi itupun turtuweilah.

17Maka kluarlah pula sa'orang muleikat yang lain deri dalam kaabah yang dishorga, maka iya itupun adalah satu sabit yang tajam.

18Maka kluarlah sa'orang muleikat yang lain pula deripada tumpat pursumbahan itu, yang ada burkuasa atas api; sambil burtreaklah dungan suara yang nyaring kapada orang yang ada bursabit tajam itu, katanya, Sabitkanlah sabitmu yang tajam itu, kampongkanlah gugus anggor yang dibumi itu; kurna buahnya tulah sangat masak.

19Maka muleikat itupun munyabitkanlah sabitnya kabumi, lalu dikampongkannyalah gugus anggor yang dibumi itu, surta dichampakkannya kadalam apitan anggor busar morka Allah itu.

20Adapun apitan anggor itu dipijak pijaknya diluar nugri, maka kluarlah darah deripada apitan anggor itu, muskipun sampie dikang kuda, saribu anam ratus pumanah jauhnya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel