Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 2 >> 

1SAUDARA saudaraku, janganlah kiranya kamu mumugang iman Tuhan kami Isa Almasih, yang maha mulia itu, dungan mumandang muka orang.

2Kurna jikalau kiranya masuk sa'orang kadalam mujulis kamu yang ada burchinchin mas, dan mumakie pakiean yang elok, dan lagi masuk pula sa'orang miskin yang mumakie pakiean buruk buruk;

3Dan kamu mungindahkan orang yang mumakie pakiean yang elok itu, surta burkata padanya, Duduklah angkau disini ditumpat yang baik; dan burkata pada orang miskin itu, Burdirilah angkau disana, atau duduklah disini dibawa alas kakiku:

4Bukankah kamu mumbethakan dalam hatimu sindiri, dan tulah munjadi hakim yang munaroh fikiran yang jahat?

5Dungarlah ulihmu, saudara saudara yang kukasih, Bahwa bukankah Allah tulah munilik akan orang miskin didalam dunia ini iya itu yang kaya dungan iman, mumwarithi iya akan krajaan yang tulah dijanjikannya bagie sagala orang yang mungasihi akan dia?

6Tutapi kamu ini munghinakan orang miskin itu. Bukankah orang orang kaya itu mungannyayai, akan munarik kamu kadalam tumpat bichara?

7Maka bukankah marika itu munghujatkan akan nama layak yang kamu ada dinamai?

8Maka jikalau kiranya kamu munurut raja hukum itu iya itu sapurti dalam kitab Allah, Handaklah angkau mungasihani akan samamu manusia itu, sapurti dirimu sindiri, angkau buat baik:

9Tutapi jikalau kamu mumandang muka manusia, maka kamulah burbuat dosa, dan akan ditumplak ulih hukum sapurti orang yang bursalah.

10Kurna barang siapa yang mumugang sagala hukum itu, jikalau iya bursalah dalam suatu purkara sahja, maka iyalah juga sudah bursalah dalam skaliannya itu.

11Kurna iya yang tulah burkata, Janganlah burbuat zinah, katanya pula, Janganlah mumbunoh. Maka jikalau kiranya kamu tiada burbuat zinah, tutapi mumbunoh, tulah munjadi orang mulalui hukum.

12Maka dumkianlah kata, dumkianlah buat, sapurti orang orang yang dipreksai ulih hukum kabibasan.

13Kurna orang orang yang tiada munaroh kasihan itu kulak akan dihukumkan dungan tiada kasihan; adapun kasihan itu turmugahlah atas hukum.

14Shahadan saudara saudaraku bahwa apakah kauntungannya, muskipun kiranya sa'orang burkata iya ada buriman, tutapi tiada buramal? bulihkah iman itu mumliharakan dia?

15Jikalau kiranya sa'orang laki laki atau prumpuan ada burtlanjang, dan burkurangan makanan sa'hari hari,

16Dan barang sa'orang deripada kamu burkata kapadanya, Purgilah kamu dungan sujahtranya, biarlah kamu panas dan kunyang; akan tutapi tiada angkau bri pada marika itu purkara purkara yang burguna pada tubohnya, maka apakah kauntungannya?

17Maka dumkianlah adanya iman itupun, jikalau tiada dungan diamalkannya, nuschaya matilah iya, subab iya kasunyian.

18Bahkan, sa'orang bulih burkata, Angkau ini ada buriman, dan aku ini ada buramal: unjukkanlah padaku imanmu itu dungan tiada amalmu, maka aku pun kulak mununjukkan padamu imanku ulih amalku.

19Maka angkau purchaya bahwa Allah itu hanya suatu; baiklah purbuatanmu: Iblis pun purchaya, surta dungan gumuntarnya,

20Akan tutapi handaklah angkau kutaui, Hie orang yang sia sia, adapun iman dungan tiada buramal itu iya itu mati adanya?

21Bukankah Ibrahim bapa kami itu tulah dibilangkan bunar deri subab amalnya, apabila iya tulah mumpursumbahkan Isahak anaknya itu diatas tumpat pursumbahan itu?

22Tengoklah angkau bagimana imannya tulah burlaku dungan amalnya, maka dungan amal itu juga iman itu disampornakan.

23Maka tulah gunaplah kitab Allah yang burkata, Ibrahim itu purchaya akan Allah, maka subab itu dibilangkan dia bunar: surta disubut akan dia sahabat Allah.

24Maka kamu tengoklah skarang bahwa sa'orang manusia itu dibilangkan bunar deri subab amalnya, dan bukannya subab iman sahja.

25Dan dumkian lagi bukankah Rahab prumpuan sundal itu dibilangkan bunar deri subab amal, tutkala iya munyambut suruh suruhan, dan disuruhnya pula kluar akan dia pada jalan yang lain?

26Kurna sapurti tuboh itu dungan tiada burnyawa matilah, dumkian lagi iman itu dungan tiada buramal matilah juga adanya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yakobus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran