Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 >> 

1MAKA dungan sunggoh sunggoh aku burkata padamu, Bahwa orang yang tiada masok deri pintu kudalam kandang domba, mulainkan iya mumanjak masok deri tumpat yang lain, maka adalah iya itu punchuri dan punyamun.

2Tutapi adapun orang yang masok deri pintu, maka iya itulah gombala domba.

3Maka akan dibukakan ulih pununggu pintu akan dia! maka domba itu pun akan mungunal suaranya: maka dipanggilnya akan domba itu masing masing dungan namanya, lain dibawanya kluar.

4Maka apabila iya mungluarkan dombanya, maka iya burjalan dahulu dihadapannya, maka dombanya itu mungikut dia: subab iya mungunal suaranya.

5Maka tiada iya mungikut orang asing, mulainkan larilah iya deripadanya: subab tiada dikunalnya akan suara orang orang asing.

6Adapun dikatakan ulih Isa purumpamaan ini pada orang itu: tutapi tiada marika itu mungarti purkara yang dikatakan padanya.

7Sutlah itu maka burkatalah Isa pula pada marika itu, Bahwa sunggoh sunggoh aku burkata padamu, Akulah pintu pada domba itu.

8Adapun sagala orang yang datang dahulu deripada aku itu, iya itu punchuri dan punyamun: tutapi tiada diturut ulih domba itu akan tutur marika itu.

9Maka aku inilah pintu: jikalau barang sa'orang masok deripada aku, maka iya itu akan mundapat slamat, dan iya akan masok dan kluar, dan mundapat makanan.

10Maka tiada punchuri itu datang, mulainkan iya handak munchuri, dan mumbunoh, dan mumbinasakan: tutapi aku tulah datang supaya marika itu bulih hidop, maka supaya iya mundapat dungan kulempahannya.

11Bahwa akulah gombala yang baik itu: adapun gombala yang baik itu mumbri jiwanya ganti domba itu.

12Tutapi orang upahan sahja yang bukan gombala butul, dan bukannya pula iya ampunya domba, maka apabila iya mulihat srigala datang, lalu ditinggalkannyalah domba itu, surta iya lari: maka ditangkaplah ulih srigala, dan dichurie briekannyalah domba itu.

13Adapun orang upahan itu larilah iya, subab iya upahan sahja, tiadalah iya puduli akan domba itu.

14Akulah gombala yang baik, maka aku kunal akan domba dombaku, dan aku pun dikunal pula ulih domba dombaku.

15Maka sapurti Bapa mungunal akan daku, dumkian juga aku mungunal akan Bapa: dan aku surahkan jiwaku ganti sagala domba itu.

16Maka adalah pula lagi domba yang lain padaku, yang bukan deripada kandang ini: maka ta'dapat tiada aku bawa juga akan dia bursama sama, maka iya kulak akan munurut tuturku: maka akan jadi kulak suatu kawan, dan suatu gombala juga adanya.

17Maka subab itulah Bapa mungasihi akan daku, kurna aku surahkan jiwaku, supaya aku mungamkil pula akan dia.

18Maka sa'orang pun tiada mungambil itu deripadaku, maka aku surahkan dia dungan kahandak hatiku. Akulah burkuasa surahkan dia, dan aku pun burkuasa mungambil dia pula. Maka inilah hukum yang tulah aku trima deripada Bapaku.

19Subab itu maka jadilah pula pursulusihan diantara orang Yahudi ulih purkataan itu.

20Maka burkatalah banyak orang deripada marika itu, Bahwa orang ini dirasak jin, dan gila; mungapa angkau munungar tuturnya?

21Maka sa'tungah orang lain pula, Bahwa samua ini bukannya purkataan orang yang turkana jin. Maka bulihkah jin itu munchulekkan mata orang buta itu?

22Burmulah maka datanglah kapada masa hari raya munyuchikan kaabah diJerusalem, maka iya itu pada musim dingin.

23Maka burjalanlah Isa disurambi Sulieman dalam kaabah.

24Maka adalah orang Yahudi munglilingi dia, sambil burkata kapadanya, Brapa lamakah angkau handak gandahkan hati kami? Maka jikalau angkau ini Almasih, katakanlah pada kami dungan trangnya.

25Maka sahut Isa kapada marika itu, Sudahlah aku katakan itu pada kamu, maka tiada juga kamu purchaya: adapun sagala purbuatan yang tulah kupurbuat dungan nama Bapaku itulah juga munjadi saksi deri halku.

26Tutapi kamu tiada purchaya, subab kamu ini bukannya deripada dombaku; sapurti yang kukatakan padamu.

27Adapun sagala domba itu munurut tuturku dan aku mungunal akan dia, dan iya mungikut akan daku.

28Dan aku mumbri kapadanya slamat yang kukal; dan skali kali tiada iya binasa slama lamanya, atau sa'orang pun tiada dapat murampas deripada tanganku.

29Maka Bapaku yang tulah mumbri sagala domba itu padaku, iyalah lubih kuat deripada skalian; dan sa'orang pun tiada dapat murampas dia deripada tangan Bapaku.

30Maka aku dan Bapa itu suatu juga.

31Maka orang Yahudi pun mungambil batu pula handak dirujamnya akan dia.

32Maka sahut Isa kapadanya, Adalah bubrapa pukurjaan yang baik tulah kuadakan bagie kamu, iya itu deripada Bapaku; maka subab pukurjaan yang manakah itu angkau handak rujamkan aku?

33Maka sahut orang Yahudi, katanya, Adapun subab purbuatanmu yang baik itu tiadalah kami rujam akan dikau; tutapi subab hujat; dan subab angkau ini manusia juga, maka angkau jadikan dirimu Allah.

34Maka disahut Isu akan dia, Bahwa bukankah ada tursubut dalam kitab Allah, katanya, Aku tulah burkata, Kamulah ganti Allah.

35Maka jikalau orang orang yang munarima furman Allah itu, disubutkan marika itu ganti Allah, maka kitab itu tiada bulih disalahkan;

36Maka patutkah kamu burkata kapada orang yang tulah disuchikan Allah, dan disurohkannya datang kudalam dunia, Bahwa angkau hujatkan; kurna aku tulah burkata, aku Anak Allah?

37Maka jikalau aku tiada burbuat purbuatan Bapaku, janganlah kamu purchaya akan daku.

38Tutapi jikalau aku burbuat itu, maka jikalau angkau tiada purchaya akan daku skalipun, tutapi purchayalah akan pukurjaan itu: supaya kamu dapat tau, dan purchaya, bahwa Bapa ada dalam aku, dan aku ada dalam Bapa.

39Maka subab itu marika itu pun munchari jalanlah pula handak munangkap dia: maka klurlah iya lalu turlupas deripada tangannya,

40Burmula maka Isa pun kumbalilah purgi kasa'brang Jordan kapada tumpat Yahya mumbaptisakan orang pada mula mula; surta tinggallah iya disitu.

41Maka datanglah banyak orang kapadanya, surta burkata, Bahwa Yahya tiada burbuat barang mujizat: maka sagala purkara yang tulah dikatakan ulih Yahya deri hal orang ini bunarlah adanya.

42Arkian maka adalah sa'orang yang purchaya akan dia disitu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran