Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 2 >> 

1SUBARMULA maka sutlah tiga hari, maka adalah orang khawen dinugri Kana tanah Galilia itu; maka bonda Isa pun adalah disitu:

2Maka Isa dungan murid muridnyapun dijumput oranglah pada purjamuan itu.

3Adapun apabila kuranglah ayer anggor, maka burkatalah bondanya itu kapada Isa, Dia orang tiada lagi ayer anggor.

4Maka jawab Isa, Hie prumpuan, apakah aku puduli kapadamu? kurna waktuku itu bulom sampie.

5Maka burkatalah bondanya itu kapada hamba hamba itu, Barang apa yang disurohkan Isa itu padamu, purbuatlah.

6Subarmula maka adalah disana turlutak anam buah tumpayan batu, subab adat orang Yahudi buat buat tumpat mumbasoh, maka adalah muatan pada satu tumpayan itu dua atau tiga buyong ayer adanya.

7Maka kata Isa kapada orang orang itu, Isilah sagala tumpayan itu dungan ayer. Maka diisi oranglah sampie punoh kamulutnya.

8Maka kata Isa kapada marika itu, Skarang chedoklah, bawa purgi kapada kupala purjamuan itu. Maka dibawa oranglah purgi.

9Shahadan apabila kupala purjamuan itu munchoba ayer yang dijadikan anggor itu, tutapi tiadalah dikatauinya derimana datangnya: (mulainkan orang yang munchedok itu tau;) maka dipanggillah ulih kupala purjamuan itu akan mumplie laki laki.

10Surta katanya, Bahwa adat sagala orang mungluarkan ayer anggor yang baik pada mulanya; maka apabila puas diminum orang, maka kumdian bahrulah dikluarkannya pula yang kurang baik ini: angkau tulah munyimpan ayer anggor yang baik ini sampie skarang.

11Arkian maka inilah mujizat yang burmula mula dipurbuat ulih Isa dinugri Kana tanah Galilia, iya itu munyatakan kamuliannya; maka purchayalah murid muridnya akan dia.

12Subarmula maka kumdian deripada itu purgilah Isa surta bondanya, dan saudara saudaranya, dan murid muridnya kaKapernaum: tutapi tiada brapa hari lamanya marika itu diam disitu.

13Subarmula maka hampirlah datang hari raya langka orang Yahudi, maka purgilah Isa kaJerusalem.

14Maka didapatinya dalam kaabah orang munjual lumbu dan domba dan murpati, dan orang munukar wang pun adalah duduk disitu:

15Maka dipurbuatlah ulih Isa suatu chumiti jari ampi, maka dihalaukannyalah akan sagala orang itu deri dalam kaabah, surta sagala domba, dan lumbu itu; maka dibuangkannya duit duit orang yang munukar wang, dan dibalikkannya meja mejanya itu adanya;

16Maka burkata Isa kapada sagala orang yang munjual murpati itu, Angkatlah sagala barang barangmu ini bawa purgi; janganlah angkau jadikan rumah Bapaku ini suatu rumah burniaga.

17Maka turingatlah murid muridnya bahwa tulah tursurat dalam kitab, Adapun rajin akan kaabahmu munganguskan hatiku.

18Burmula maka jawab orang orang Yahudi itu kapada Isa, katanya Apakah tandah yang angkau unjukkan pada kami, deri hal angkau mumbuat sagala purkara ini?

19Maka jawab Isa kapada marika itu, katanya, Rubohkanlah kaabah ini, maka dalam tiga hari aku akan mumbangunkan dia pula.

20Maka sahut orang Yahudi, katanya, Bahwa ampat puloh anam tahun kaabah ini didirikan, dapatkah angkau mumbangunkan dia dalam tiga hari juga?

21Adapun kaabah yang dikatakan ulih Isa iya itu tubohnya.

22Maka subab itu tutkala Isa sudah dihidopkan pula deri matinya, maka bahrulah turingat murid muridnya bahwa Isa tulah mungatakan akan purkataan ini turdahulu; maka subab itu purchayalah marika itu akan kitab itu, surta purkataan yang tulah dikatakan ulih Isa ini.

23Adapun tutkala Isa diJerusalem pada hari raya langka maka banyaklah orang yang purchaya akan dia, tutkala dilihatnya mujizat mujizat yang dipurbuatnya itu.

24Tutapi tiada juga Isa harap kapada marika itu, subab tulah dikunalnya marika itu skalian.

25Maka ta'usahlah kapadanya orang munjadi saksi: kurna iya mungataui barang apa yang ada didalam hati manusia itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel