Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1BURMULA maka Isa pun purgilah kabukit Zeiton.

2Maka pada pagi pagi hari datanglah pula iya kudalam kaabah, maka samua kaum pun datanglah kapadanya; lalu duduklah iya mungajar akan marika itu.

3Maka khatib khatib dan orang orang Faresia pun mumbawa sa'orang prumpuan yang tulah kadapatan burzinah; maka sutlah didirikan ulih marika itu akan dia ditungah tungah,

4Maka burkatalah marika itu kapada Isa, Guru, bahwa prumpuan ini tulah kadapatan tungah iya burzinah.

5Adapun Musa tulah munyubutkan dalam taurit, orang yang dumkian halnya dirujam dungan batu; skarang apakah kata angkau?

6Adapun marika itu burkata dumkian, subab handak munchoba akan dia, supaya mundapat jalan yang bulih disalahkannya akan dia. Maka tunduk juga Isa kabawah, sambil munulis dungan jarinya ditanah.

7Hata maka apabila marika itu burtanya burulang ulang, maka diangkatkannya kapalanya, sambil burkata kapada marika itu, Adapun orang yang tiada burdosa diantara kamu, biarlah iya dahulu murujam akan prumpuan ini.

8Maka kumdian tunduklah iya kabawah munulis tanah pula.

9Maka dumi didungar ulih orang orang itu akan purkataan itu, subab kuna tumplak angan angan hatinya sundiri, lain kluarlah iya sa'orang dumi sa'orang deripada busar, dan kuchil: maka tinggallah Isa sa'orang dirinya, maka prumpuan itupun ada lagi turdiri juga ditungah tungah.

10Hata maka Isa mungangkatkannya kapalanya, maka dilihatnya prumpuan itu sahja, lain burkatalah iya kapadanya, Hie prumpuan, kamanakah sagala orang yang mungadukan kusalahanmu itu? tiadakah sa'orang pun munghukumkan dikau?

11Maka jawab prumpuan itu, Sa'orang pun tiada, Tuhan. Maka kata Isa padanya, Bahwa aku pun tiada munghukumkan dikau: purgilah angkau, jangan buat dosa lagi.

12Burmula maka pada lain kalinya burkatalah Isa pada marika itu, Bahwa aku inilah yang munurangkan dunia ini: maka barang siapa yang mungikut aku, maka tiada iya akan burjalan dalam gulap, mulainkan iya akan burulih trang hidop itu.

13Subab itu maka burkatalah orang Faresia kapadanya, Bahwa angkau juga bursaksi atas dirimu sundiri; maka saksimu itu tiada bunar adanya.

14Maka sahut Isa, Jikalau aku bursaksi atas diriku sundiri skali pun, maka bunarlah juga saksiku itu: kurna aku kutaui derimana datangku, dan kamana aku purgi; tutapi kamu tiada tau derimana aku datang, dan kamana aku purgi.

15Adapun kamu kira kirakan munurut hawa nafsu; aku kira kirakan bukan pada barang sa'orang.

16Maka jikalau aku kira kirakan, kiraanku itu bunar adanya: kurna aku ini bukannya sa'orang sahja, mulainkan aku dungan bapa yang tulah munyuruhkan aku.

17Bahwa adalah tursurat dalam tauritmu pun, iya itu dua orang punya saksi bahrulah bunar adanya.

18Maka aku ini sa'orang bursaksi atas diriku, dan Bapa yang tulah munyurohkan aku pun munjadi saksi akan daku.

19Sutlah itu burkatalah marika itu kapadanya, Dimanakah ada Bapamu itu? maka sahut Isa, Kaum tiada mungunal akan daku, atau akan Bapaku pun: main jikalau kiranya kamu tulah mungunal akan daku, nuschaya kamu kunallah akan Bapaku pun.

20Adapun sagala purkara ini dikatakan ulih Isa dalam tumpat purbandahran, sudang iya mungajar dalam kaabah: maka sa'orang pun tiada munangkap akan dia; kurna kutikanya itu bulom lagi sampie adanya.

21Kumdian pada lain kalinya burkatalah Isa pada marika itu, Aku handak purgi, maka kamu akan munchari aku, dan kamu kulak akan mati dalam dosamu: adapun ditumpat aku purgi itu, maka tiadalah bulih kamu sampie kasana.

22Maka subab itu kata orang Yahudi, Iya ini handak mumbunoh dirinya sundirikah? kurna katanya itu, Adapun ditumpat yang aku purgi itu, maka tiadalah bulih kamu sampie kasana.

23Maka burkatalah iya pada marika itu, Bahwa kamu ini datang deri bawah; maka aku datang deri atas: adapun kamu itu deripada dunia ini; maka aku bukannya deripada dunia ini.

24Maka subab itulah aku tulah burkata padamu, Bahwa kamu kulak akan mati dalam dosamu: kurna jikalau kamu tiada purchaya aku inilah dia, maka kamu kulak akan mati dalam dosamu.

25Arkian maka burkatalah marika itu kapadanya, Siapalah angkau ini? Maka burkatalah Isa pada marika itu, Dia itu juga yang tulah aku katakan deri mulanya.

26Maka adalah banyak purkara yang aku handak mungatakan dan munugorkan akan kamu: tutapi yang tulah munyurohkan aku itu bunar adanya; maka purkara yang tulah kudungar deripadanya, maka iya itulah yang kukatakan pada isi dunia.

27Maka tiadalah marika itu mungurti, adapun yang dikatakan ulih Isa padanya itu deri hal Bapa,

28Arkian maka burkatalah Isa pada marika itu, Maka apabila kamu sudah angkatkan naik akan Anak manusia itu kulak, maka pada tutkala itulah kamu akan mungutaui bahwa aku inilah dia itu, dan tiada aku mungadakan barang apa sundiriku; mulainkan aku mungatakan sagala purkara ini sapurti yang diajar ulih Bapaku akan daku.

29Maka bahwasanya iya yang tulah munyurohkan aku itu ada surtaku: adapun Bapa itu tiada muninggalkan aku sa'orang diri; kurna santiasa aku burbuat barang yang dipurkunankannya.

30Maka tutkala iya mungatakan sagala purkataan ini, banyaklah orang purchaya akan dia.

31Sutlah itu maka burkatalah Isa pada orang Yahudi yang sudah purchaya akan dia itu, Jikalau kamu tutap dalam pungajaranku, nuschaya kamu jadi murid muridku sunggoh sunggoh;

32Maka bahwasanya kamu akan mungutaui kabunaran, maka kabunaran itulah akan mumurdahikakan kamu.

33Maka disahut marika itu katanya, Adapun kami ini turun tumurun deripada Ibrahim, maka bulomlah purnah kami munjadi hamba pada barang sa'orang: maka bagimanakah angkau burkata, Bahwa kamu akan dimurdahikakan?

34Maka sahut Isa pada marika itu, Sunggoh sunggohnya aku burkata padamu, Maka barang siapa yang burbuat dosa iyalah hamba dosa.

35Adapun hamba itu tiada tinggal dalam rumah slama lamanya: tutapi Anak itu tinggal sampie slama lamanya,

36Maka subab itu jikalau kamu dimurdahikakan ulih Anak, maka kamu murdahikalah sunggoh sunggoh.

37Maka kukutauilah bahwa kamu ini turun tumurun deripada Ibrahim; tutapi kamu munchari jalan handak mumbunoh aku, kurna pungajaranku tiada masuk kudalam hatimu:

38Adapun aku ini mungatakan sagala purkara yang tulah kulihat deripada Bapaku: dan kamu burbuat barang yang kamu tulah mulihat deripada bapamu.

39Maka sahut marika itu, katanya, Bahwa Ibrahim itu bapa kami. Maka kata Isa bagie marika itu, Jikalau kamu anak anak Ibrahim, nuschaya kamu burbuat sagala purbuatan Ibrahim.

40Tutapi kamu munchari jalan handak mumbunoh aku, sa'orang yang tulah burkata kapadamu dungan bunar, yang tulah kudungar deripada Allah: adapun Ibrahim itu tiada burbuat dumkian.

41Adapun kamu burbuat purbuatan bapamu. Maka kata marika itu, Bahwa kami tiada dipranakkan deripada zinah: maka adalah pada kami suatu Bapa sahja, iya itu Allah:

42Maka kata Isa pada marika itu, Jikalau Allah, itu Bapamu, nuschaya kamu kasihlah akan daku: kurna aku tulah kluar dan datang deripada Allah; maka bukannya aku datang dungan kahandak diriku, mulainkan iyalah tulah munyurohkan aku.

43Mungapa kamu tiada mungurti pungajaranku? subab kamu tiada mau munungar purkataanku,

44Bahwa kamu deripada bapamu, iya itulah Iblis, adapun kainginan bapamu itulah yang kamu suka burbuat. Maka adalah iya itu sa'orang pumbunoh deripada mulanya, maka tiadalah iya tutap dalam kabunaran, kurna tiada kabunaran padanya. Apa bila iya burkata dusta, maka iya munurut sapurti kahandak hatinya: kurna iyalah pumbohong, dan lagi pula bapa bohong itu.

45Maka aku ini burkata yang bunar, subab itu kamu tiada purchaya padaku.

46Maka siapakah deripadamu dapat munumplak aku kurna dosa? Maka jikalau aku burkata yang bunar, mungapa tiada kamu purchaya akan daku?

47Maka orang yang deripada Allah, maka iya munungarlah akan purkataan Allah: maka adapun kamu tiada munungar, subab kamu bukannya deripada Allah.

48Arkian maka munyahutlah orang Yahudi, katanya, Bukankah kami burkata butul angkau ini orang Samaritan, yang turkuna jin?

49Maka jawab Isa, Bukannya aku kuna jin; mulainkan aku mumbri hormat akan Bapaku, maka kamu kuji akan daku.

50Maka aku tiada munchari kamulian bagie diriku: ada sa'orang yang muncharikan dia dan munghukumkan.

51Bahwa sunggoh sunggoh aku burkata padamu, Adapun orang yang mumliharakan purkataanku, maka tiadalah iya skali kali murasai mati.

52Sutlah itu kata orang Yahudi kapadanya, Bahwa skarang kami kutauilah angkau turkuna jin. Adapun Ibrahim sudah mati, dan sagala nabi nabi pun sudah mati; maka bagimanakah angkau burkata, Adapun orang yang mumliharakan purkataanku tiada iya skali kali murasai mati.

53Maka angkaukah lebih busar deripada Ibrahim, nenek moyang kami yang sudah mati itu? dan sagala nabi nabi pun sudah mati: maka siapakah angkau jadikan dirimu?

54Maka sahut Isa, Jikalau aku munghormati diriku, hormatku itu tiada burguna: maka Bapaku itu munghormati aku; iya itulah yang kamu kata, Allah kamu:

55Akan tutapi kamu tiada mungunal dia; maka aku mungunal akan dia: maka jikalau kiranya aku burkata, tiada aku kunal akan dia, nuschaya aku jadi pumbohong sapurti kamu: akan tutapi aku mungunal akan dia, dan aku mumliharakan purkataannya.

56Maka adalah Ibrahim nenek moyang kamu itu turlalu sangat burahinya handak mundapati zamanku: maka iya tulah mundapat itu, surta dungan bubrapa kasukaannya.

57Arkian maka burkatalah orang Yahudi padanya, Umurmu bulom lagi lima puloh tahun, maka bagimanakah angkau sudah mulihat Ibrahim?

58Maka kata Isa, Sunggoh sunggohnya aku burkata padamu, Bahwa dahulu deripada jadi Ibrahim itu, aku sudah ada.

59Shahadan maka marika itu pun mumungut batu handak mulempar akan dia: maka Isa pun munyulompat kluar deri dalam kaabah, mulalui ditungah tungah marika itu, kumdian turlupaslah dia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran