Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

1Adapon hikajat jang pertama itoe soedah akoe soeratken, hei Theofiloes! dari segala perkara jang Jesoes soedah moelai memboewat dan mengadjar.

2{Mar 16:19; Luk 9:51; 1Ti 3:16} Sampe pada itoe hari, tatkala Toehan dinaikken, sasoedahnja Toehan {Yoh 20:21} berpesen dengan Roh Soetji sama segala rasoel jang dia pilih.

3{Mar 16:14; Yoh 20:19; 21:1; 1Ko 15:5} Maka sama bebrapa tanda-tanda jang njata djoega dia menoendjoek dirinja dengan hidoep sama dia-orang, sasoedahnja Toehan disangsaraken, serta Dia kalihatan sama dia-orang ampat-poeloeh hari lamanja, dan dia bitjaraken sama dia-orang dari perkara karadjaan Allah.

4{Luk 24:48,49} Maka kapan Toehan berkoempoel bersama-sama dia-orang, dia pesen, djangan dia-orang meninggalken Jeroezalem, melainken nantiken perdjandjian Bapa, {Yoh 14:26; 15:26; 16:7} jang soedah kamoe dengar dari akoe itoe.

5{Kis 11:16; 19:4; Mat 3:11; Mar 1:8; Luk 3:16; Yoh 1:26} Karna soenggoeh Johanes memandiken dengan ajer, {Kis 2:4; 11:15; Yes 44:3; Yoe 2:28} tetapi kamoe ini nanti dipermandiken dengan Roh Soetji, tidak brapa hari antaranja.

6Maka dia-orang jang berkoempoel bertanja sama Toehan, katanja: {Mat 14:8} Toehan! apa angkau sakarang memoelangken kembali karadjaan sama orang Israil?

7Maka kata Toehan sama dia-orang: {Mat 24:36} Tidak patoet kamoe mengataoei segala waktoe atawa koetika, jang ditaroh Bapa dalem koewasanja sendiri;

8{Kis 2:4} Tetapi kapan dateng Roh Soetji atas kamoe, maka kamoe mendapet koewasa {Kis 2:32; Yes 2:3; Luk 24:48; Yoh 15:27} dan kamoe nanti djadi saksikoe, baik di Jeroezalem, baik di saloeroeh tanah Joedea, dan Samaria, sampe dihoedjoeng boemi.

9{Mar 16:19; Luk 24:51} Maka kapan soedah Toehan mengataken segala perkara ini, lantas Toehan di-angkat naik semantara dia-orang melihat sama Toehan, maka satoe mega mengangkat sama Toehan dari pemandengan itoe orang.

10Maka kapan dia-orang memandeng kalangit, antara Toehan naik itoe, lihat, ada berdiri disablah dia-orang doewa orang, {Mat 28:3} jang memake pakean poetih.

11Katanja: Hei kamoe orang Galilea! mengapa kamoe berdiri menengadah kalangit? adapon Jesoes, jang di-angkat dari kamoe kasorga itoe, {Dan 7:18; Mat 24:30; Mar 13:26; Luk 21:27; 1Te 1:10; 2Te 1:10; Wah 1:7} bagini djoega Toehan nanti dateng kembali, saperti jang kamoe lihat Toehan naik kasorga itoe.

12Habis bagitoe poelanglah dia-orang di Jeroezalem dari goenoeng jang bernama Zeiton, jang deket Jeroezalem, djaoenja satoe perdjalanan sabat.

13Serta soedah dia-orang masok, naiklah dia-orang dalem satoe kamar-loteng, tampat tinggal Petroes dan Jakoboes, dan Johannes, dan Andreas, dan Pilippoes, dan Thomas, dan Bartholomeoes, dan Mattheoes, dan Jakoboes anak Alpeoes, dan Simon Zelotis, dan Joedas soedara Jakoboes itoe.

14Maka segala orang itoe ada bersama-sama dengan satoe hati, serta sembajang dan meminta-doa, beserta dengan segala perampoewan, dan Maria iboe Jesoes, serta dengan {Mat 13:55} adik kakaknja.

15Maka pada masa itoe berdirilah Petroes di-antara segala moerid, (adapon segala orang, jang ada berkoempoel itoe, kira-kira saratoes doewa-poeloeh orang banjaknja), serta katanja;

16Hei segala toewan-toewan dan soedara samowa! bahoewa saharosnja digenepi perkataan al-Kitab, {Maz 41:10; Mat 26:23; Yoh 13:18} jang doeloe dikataken Roh Soetji dengan lidah nabi Dawoed dari perkara Joedas, jang soedah djadi penghantar segala orang jang menangkap sama Jesoes;

17{Mat 10:4; Mar 3:19; Luk 6:16} Karna dia soedah dihitoeng bersama-sama dengan kita-orang, dan dia soedah dapet bagian djawatan ini.

18Maka dia soedah membli satoe ladang dengan opah kasalahannja itoe; {2Sa 17:28; Mat 27:5} maka djatohlah dia terdjeroemoes, lantas petjah proetnja, kloewar segala isi-proetnja.

19Maka djadi kataoean itoe perkara sama segala orang jang tinggal di Jeroezalem, sampe itoe ladang {Mat 27:8} dipanggil orang dengan bahasanja: Akeldama, ija-itoe ladang-darah.

20Karna ada terseboet dalem kitab Mazmoer bagini: {Maz 69:25} "Biarlah tampat tinggalnja djadi soenji; djangan orang doedoek didalemnja; {Maz 109:8} dan biar orang lain mengambil djawatannja."

21{Kis 6:3} Maka sebab itoe patoet ada satoe orang djadi gantinja dari antara segala orang, jang bersama-sama dengan kita-orang, salamanja Toehan Jesoes masoek-kloewar di-antara kita-orang.

22Moelainja dari permandian Johannes, sampe pada hari tatkala Toehan {Kis 1:9} di-angkat dari kita-orang, jang bolih djadi saksi bersama-sama dengan kita-orang dari perkara Toehan soedah bangoen kembali.

23{Kis 6:6} Maka dia-orang tentoeken doewa orang, ija-itoe Joesoep, terseboet Barsabas, jang bergelar Joestoes dan lagi Matthias.

24Maka dia-orang meminta doa, katanja: Ja Toehan! {Kis 15:8; 1Sa 16:7; 1Ta 28:9; 29:17; Maz 7:10; Yer 11:20; 17:10; 20:12; Wah 2:28} angkaulah jang mengataoei hati segala orang, toendjoek kiranja salah sa-orang dari kadoewa orang ini, mana jang soedah angkau pilih;

25Sopaja dia terima bagian djawatan dan pangkat rasoel, maka dari ini Joedas soedah tertjeboer, sopaja dia masok ditampatnja.

26Maka dia-orang boewang dadoenja, lantas Matthias jang kena, maka dia dibilang masoek djoemlah bersama-sama dengan itoe sablas rasoel.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran