Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 21 >> 

1{Yes 65:17; 66:22; 2Pe 3:13} Maka akoe lihat langit baroe dan boemi baroe, karna itoe langit lama dan boemi lama soedah lenjap, dan laoet djoega trada lagi.

2Maka akoe Johannes soedah melihat {Wah 3:12; 21:10} negari jang soetji, ija-itoe Jeroezalem jang baroe, toeroen dari Allah, kloear dari sorga, tersadia saperti satoe penganten jang dihiasi bagi lakinja.

3Maka akoe dengar satoe soeara besar dari langit, katanja: {Yeh 43:7} Bahoea sasoenggoehnja kabat Oellah ada di-antara manoesia, maka Dia nanti tinggal bersama-sama dengan dia-orang, maka dia-orang djadi oematnja, dan Allah sendiri nanti ada bersama-sama dengan dia-orang, serta djadi Allahnja.

4{Wah 7:17; Yes 25:8} Maka Allah nanti menjapoeken segala ajer-mata dari matanja; dan kamatian trada lagi, atawa soesah hati, atawa menangis, atawa kasakitan djoega trada lagi, karna segala perkara jang lama itoe soedah laloe.

5{Wah 4:2; 20:11} Maka Toehan jang doedoek di-atas krosi karadjaan itoe befirman bagini: Sasoenggoehnja {Yes 43:19; 2Ko 5:17} Akoe mendjadiken segala perkara itoe baroe; serta katanja sama akoe: Toelislah, karna ini perkataan {Wah 19:9} bener dan satiawan adanja.

6Maka katanja sama akoe: {Wah 16:17} Soedah djadi. {Wah 1:8; 22:13; Yes 41:4; 45:6} Akoe ini Alif dan Ija, ia-itoe permoelaan dan kasoedahan; {Yes 55:1} Akoe nanti kasih sama orang jang beraoes itoe minoem dari dalem mata-ajer kahidoepan, dengan tidak bajaran.

7Maka barang-siapa jang menang, dia nanti mempoesakai segala perkara; {Zak 8:8; Ibr 8:10} Akoe nanti djadi Allahnja, dan dia djadi anakkoe.

8Tetapi orang jang {Wah 22:16} penakoet, dan jang tidak pertjaja, dan jang kedji, dan jang memboenoh, dan jang berdjina, dan orang hobatan, dan jang menjembah brahala, dan segala orang jang djoesta, dia-orang poenja bagian ada dalem tasik {Wah 20:14,15} jang menjala dengan api dan balerang, ija-itoe kamatian jang kadoewa.

9Maka dateng sama akoe satoe dari itoe toedjoeh malaikat, {Wah 15:6,7} jang ada toedjoeh piala, penoh dengan toedjoeh tjilaka jang blakang-kali, maka katanja sama akoe: Marilah, akoe maoe toendjoek padamoe penganten perampoean, ija-itoe istri Anak-Domba.

10Maka dia bawa sama akoe {Wah 1:10} dalem roh di-atas satoe goenong besar lagi tinggi, lantas dia toendjoek {Wah 21:2; Ibr 12:22} negari besar, ija-itoe Jeroezalem jang soetji toeroen dari sorga, dari Allah.

11Maka sama itoe negari ada kamoeliaan Allah, dan tjahjanja saperti tjahja permata jang amat endah, saperti permata jasib, jang bening saperti habloer:

12Maka ada sama dia satoe tembok jang besar dan tinggi, dan ada lagi sama dia doewa-blas pintoe besar, maka dipintoe besar itoe ada doewa-blas malaikat, dan ada nama-nama tertoelis di-atasnja, ija-itoe nama-nama kakoewablas soekoe bangsa bani Israil.

13Disablah timoer tiga pintoe, disablah oetara tiga pintoe, disablah selatan tiga pintoe, disablah barat tiga pintoe.

14{Efe 2:20} Maka tembok negari itoe ada doewa-blas alesnja, maka dalemnja ada nama-nama itoe kadoewa-blas rasoel Anak-Domba.

15Maka jang berkata dengan akoe itoe {Yeh 40:3; Zak 2:1} ada pegang satoe boeloeh mas, akan mengoekoer negari, dan segala pintoe besar, dan temboknja.

16Maka negari itoe ampat persagi adanja, pandjangnja dan lebarnja sama; maka dia oekoer itoe negari dengan boeloehnja, doewa-blas riboe setadi; sama pandjangnja dan lebarnja dan tingginja.

17Maka dia oekoer temboknja saratoes ampat poeloeh ampat hasta, saperti oekoeran manoesia djoega jang dipake itoe malaikat.

18Maka temboknja dibangoenken dengan permata jasib; maka itoe negari diperboewat dari mas soetji saperti katja jang bening.

19Maka alesnja tembok negari itoe dihiasi dengan roepa-roepa djenis permata. Ales jang pertama itoe dari jasib, jang kadoewa dari nilam, jang katiga dari kalsedon, jang ka-ampat dari djemeroed,

20Jang kalima dari akik, jang ka-anam dari jakoed merah, jang katoedjoeh dari piroez, jang kadelapan dari azak, jang kasembilan itoe dari jakoed koening, jang kasapoeloeh dari zabardjoed, jang kasablas dari poesparagam, dan jang kadoewa-blas dari marteis.

21Maka kadoewa-blas pintoe besar itoe ada doewa-blas bidji moetiara, maka satoe-satoe pintoe diperboewat dari satoe bidji moetiara; dan loerong negari itoe dari mas soetji, saperti katja trang-troes.

22Maka akoe lihat trada kabah didalemnja, karna Toehan Allah jang maha-koeasa dan Anak-Domba itoelah kabahnja.

23{Yes 60:19; Zak 14:7} Maka sama itoe negari tidak bergoena tjahja mata-hari dan tjahja boelan menerangi dia, karna kamoeliaan Allah ada menerangi dia, {Wah 22:5} dan itoe Anak-Domba djadi trangnja.

24{Yes 60:3} Maka segala bangsa orang jang dapet, slamat itoe nanti berdjalan dalem trangnja, dan segala radja-radja diboemi itoe nanti membawa kamoeliaan dan hormatnja didalemnja.

25{Yes 60:11} Maka pintoe-pintoe gerbangnja itoe tidak nanti terkoentji sakali-kali, ija-itoe pada siang hari, {Wah 22:5} karna disana trada malam.

26Maka dia-orang nanti membawa didalemnja kamoeliaan dan hormatnja segala bangsa.

27Maka sakali-kali tidak bolih masok dalemnja barang apa-apa jang menadjisken, atawa jang berboewat perkara jang kabentjian, atawa jang berdjoesta; tjoema segala orang jang tertoelis namanja {Wah 3:5; 20:12; Kel 32:32; Maz 69:29; Fil 4:3} dalem kitab kahidoepan Anak-Domba itoe sadja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran