Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 >> 

1Maka adapon akan kadatangan Toehan kita Isa Almasih dan hal kita dihimpoenkan kapadanja itoe kami memoehoen kapadamoe, hai saoedara-saoedara,

2Djanganlah kiranja dengan sigera hatimoe digerakkan ataw dikedjoetkan, entah olih roh ataw olih perkataan ataw olih soerat kiriman, jang dikatakan datang daripada kami, sa'olah-olah hari Almasih itoe telah hampirlah.

3Maka djangan barang sa'orang menjesatkan kamoe dengan barang soeatoe tipoe. Boekankah lebih dehoeloe datanglah hal orang banjak mendjadi moertad dan njatalah sidoerdjana, ija-itoe anak kabinasaan?

4Dan sipendoerhaka, jang mengatas-ataskan dirinja daripada segala jang dinamai ilah ataw jang disembah, sahingga didoedoekkannja dirinja dalam roemah Allah dengan menampakkan dirinja ilah adanja.

5Tidakkah kamoe ingat, bahwa koekatakan kapadamoe segala perkara ini selagi akoe serta dengan kamoe?

6Maka sakarang kamoe ketahoei akan barang jang menegahkan dia, soepaja njatalah ija pada masanja.

7Karena rahasia kadjahatan itoe ada berlakoe sakarang djoega sampai dilaloekan dehoeloe akandia, jang menegahkannja.

8Maka pada masa itoe kelak sidoerdjana itoe akan njata dan akan dihangoeskan olih Toehan dengan napas moeloetnja dan ija dibinasakan olih tjehaja kadatangannja.

9Ija-itoe dia, jang datang dengan perboewatan sjaitan dan dengan segala koewat dan tanda dan moedjizat doesta,

10Dan dengan segala tipoe kadjahatan dalam hati orang jang akan binasa, sebab tidak diterima mareka-itoe kasih akan kabenaran, soepaja berolih salamat.

11Maka sebab itoe didatangkan Allah bagai mareka-itoe soeatoe koewasa penipoe, sahingga mareka-itoe pertjaja akan doesta.

12Soepaja dihoekoemkannja segala mareka, jang tidak pertjaja akan kabenaran itoe, melainkan jang berkenan akan djahat.

13Tetapi patoetlah pada sadiakala kami mengoetjap sjoekoer kapada Allah karena kamoe, hai saoedara-saoedara jang kekasih Toehan, sebab dari moelanja kamoe dipilih olih Allah bagai salamat olih penjoetjian roh dan pertjaja akan kabenaran itoe.

14Maka bagai jang demikian dipanggilnja kamoe olih indjil kami akan berolih kamoeliaan Toehan kita Isa Almasih.

15Maka sebab itoe, hai saoedara-saoedara, tetaplah berdiri dan peliharakanlah segala sjariat, jang di-adjarkan kapadamoe, baik olih perkataan kami, baik olih soerat kiriman kami.

16Maka Toehan kita, Isa Almasih sendiri, dan Allah, ija-itoe Bapa kita, jang kasih akan kita dan jang telah mengaroeniakan penghiboeran jang tidak berkasoedahan dan pengharapan jang baik olih karoenia,

17Hendaklah Ija menghiboerkan hatimoe dan menetapkan kamoe dalam segala perkataan dan segala perboewatan jang baik.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran