Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

1Maka hai anakkoe, djadilah koewat dalam karoenia, jang dalam Almasih Isa.

2Maka perkara jang kaudengar daripadakoe di-antara beberapa orang saksi, amanatkanlah dia kapada orang jang satiawan dan jang tjakap mengadjar orang lain pon.

3Maka hendaklah engkau menanggoeng kasoekaran saperti sa'orang lasjkar Isa Almasih jang baik.

4Maka daripada segala mareka-itoe, jang mengerdjakan perang, sa'orang pon tiada, jang mengoesoetkan dirinja dalam mentjehari kahidoepan, maka ija-itoe soepaja bolih ija berkenan kapada penglima perangnja.

5Maka djikalau orang berkeras-kerasan, tidak ija dikenakan makota, melainkan kalau soedah berkeras-kerasan dengan sapertinja.

6Maka haroslah orang peladang jang berlelah itoepon moela-moela makan boewahnja.

7Perhatikanlah perkara, jang koekatakan ini, maka Toehan pon akan menganoegerahakan kapadamoe akal-boedi dalam segala perkara.

8Maka ingatlah bahwa Isa Almasih, jang daripada benih Da'oed, telah dibangoenkan dari antara orang mati, satoedjoe dengan boenji indjilkoe.

9Maka dari sebabnja akoe menanggoeng kasoekaran sampai kena beloenggoe djoega saperti sa'orang doerdjana, tetapi sabda Allah itoe tidak terbeloenggoe adanja.

10Maka sebab itoe akoe menanggoeng segala sasoeatoe karena segala orang pilihan, soepaja mareka-itoepon mendapat salamat, jang dalam Almasih Isa, serta dengan kamoeliaan jang kekal.

11Bahwa inilah perkataan jang satiawan: Kalau kita telah mati sertanja, maka kita pon akan hidoep djoega sertanja;

12Dan kalau kita menanggoeng sangsara, kita pon akan karadjaan sertanja, dan kalau kita menjangkal akan Dia, Ija pon kelak menjangkal akan kita.

13Maka kalau kita tidak satiawan, tinggal djoega satiawan Ija, karena moestahillah Ija menjangkalkan dirinja.

14Ingatkanlah segala perkara ini dan pesankanlah dia kapada mareka-itoe dihadapan Toehan, soepaja djangan mareka-itoe berbantah-bantah akan hal perkataan jang tidak bergoena dan membimbangkan hati orang, jang menengar akandia.

15Hendaklah radjin engkau dalam menghadapkan dirimoe kapada Allah saperti sa'orang jang telah di-oedji dan saperti sa'orang hamba jang mengadjarkan perkataan jang benar itoe betoel-betoel.

16Tetapi djaoehkanlah dirimoe daripada pertjakapan jang kosong dan sia-sia, karena mareka-itoe kelak makin bertambah-tambah djahatnja.

17Maka perkataan mareka-itoe akan makan makin dalam, selakoe penjakit restoeng; maka di-antara mareka-itoe adalah Himeneos dan Piletos pon,

18Jang sesat daripada kabenaran, katanja kabangkitan orang mati itoe soedah laloe; maka dibinasakannja pertjaja beberapa orang.

19Tetapi tiada mengapa, karena alas Allah jang tegoeh itoe berdiri tetap, sebab inilah alamatnja: "Bahwa Toehan djoega jang tahoe akan orang miliknja;" dan lagi: "Hendaklah masing-masing jang menjeboet nama Almasih itoe oendoer daripada jang djahat."

20Tetapi dalam saboewah roemah besar boekan ada bedjana emas-perak sadja, melainkan ada djoega bedjana daripada kajoe dan daripada tanah pon; ada jang bagai kamoeliaan, ada jang bagai kahinaan.

21Sebab itoe, kalau orang memperesihkan dirinja daripada sakalian ini, maka ijapon kelak mendjadi soeatoe bedjana bagai kamoeliaan, jang disoetjikan dan terpakai kapada Toehan dan tersadia bagai segala kabadjikan.

22Tetapi boewangkanlah segala napsoe orang moeda dan toentoetlah akan kabenaran dan pertjaja dan kasih dan damai dengan segala orang, jang menjembah Toehan dengan soetji hatinja.

23Djaoehkanlah segala soeal jang boekan-boekan dan tidak bergoena, sebab tahoelah engkau, bahwa ija-itoe mengadakan perbantahan.

24Maka tapatoet sa'orang hamba Toehan berbantah-bantah, melainkan patoetlah kalakoeannja dengan boedi-behasa kapada segala orang, danlagi ija tjakap mengadjar dan bersabar,

25Dengan lemboet hati ija mengadjar orang jang melawan, kalau-kalau dikaroeniakan Allah kapadanja tobat, sampai diketahoeinja akan kabenaran.

26Dan bolih mareka-itoe menjioeman daripada djerat ibelis, jang telah menawani mareka-itoe sakedar kahendaknja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel