Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

1Sabermoela, maka pertjaja itoelah aman jang tegoeh akan perkara jang diharap, dan katentoean perkara jang takalihatan.

2Karena olihnja djoega orang dehoeloe-dehoeloe itoe berolih kasaksian.

3Maka olih pertjaja tahoelah kita bahwa samesta alam ini disadiakan olih sabda Allah, ija-itoe segala perkara jang kalihatan itoe didjadikan boekan daripada barang soeatoe jang kalihatan adanja.

4Maka olih pertjaja dipersembahkan Habil kapada Allah soeatoe korban jang lebih baik daripada persembahan Kain, olihnja djoega diperolihnja kasaksian akan hal ija benar, karena diberi Allah kasaksian akan persembahannja, maka olihnja djoega sarasa ija lagi berkata kemoedian daripada matinja.

5Maka olih pertjaja Henoch di-angkat, sahingga tidak dirasainja mati; maka tidak didapati orang akandia lagi, karena telah di-angkat Allah akandia, maka dehoeloe daripada di-angkat diperolihnja kanjataan, bahwa ijapon berkenan kapada Allah.

6Tetapi dengan tiada pertjaja moestahillah orang berkenan kapada Allah, karena adapon orang jang menghampiri Allah itoe tadapat tidak patoet ija pertjaja bahwa Allah itoe ada danlagi Allah itoe pembalas orang jang mentjehari Dia.

7Maka olih pertjaja Noeh pon kadatangan takoet, satelah diperolihnja sabda Allah akan perkara jang belom kalihatan, laloe disadiakannja bahtera itoe akan memeliharakan segala isi roemahnja, maka olihnja djoega disalahkannja orang isi doenia dan ijapon mendjadi warits kabenaran jang daripada pertjaja itoe.

8Maka olih pertjaja Iberahim pon menoeroetlah tatkala ija disoeroeh kaloewar, laloe pergilah ija katempat, jang hendak diperolihnja akan behagian poesaka, maka kaloewarlah ija dengan tidak mengetahoei kamana djatohnja kelak.

9Maka olih pertjaja Iberahim pon mendjadi sa'orang menoempang dalam negari perdjandjian saperti dalam negari lain, maka doedoeklah ija dalam chaimah-chaimah serta dengan Ishak dan Jakoeb, jang sama warits dengan dia akan sama perdjandjian.

10Karena haraplah ija akan negari jang beralas, maka mimar dan toekang jang membangoenkan dia ija-itoe Allah.

11Maka olih pertjaja Sarah pon berolih koewat badan akan mengadakan anak, maka beranaklah ija satelah soedah laloe oemoernja, karena pada kapikirannja satiawan djoega Toehan jang telah berdjandji itoe.

12Maka sebab itoe daripada sa'orang, jang saperti soedah mati adanja, terpantjar orang sabanjak bintang dilangit dan saperti pasir ditepi laoet, jang tidak tepermenai banjaknja.

13Maka sakaliannja itoe mati dengan pertjaja sabelom mareka-itoe berolih akan perkara jang didjandji itoe, melainkan dilihatnja dari djaoeh; maka pertjajalah mareka-itoe dan dipegangnja akandia dan di-akoenja akan dirinja orang menoempang dan orang dagang adanja dalam doenia ini.

14Maka orang jang berkata demikian itoe menjatakan dengan terangnja, bahwa mareka-itoe lagi mentjehari saboewah tanah ajar.

15Maka djikalau kiranja mareka-itoe terkenangkan negari jang ditinggalkannja itoe, nistjaja tjoekoeplah waktoe bolih mareka-itoe kembali poela.

16Tetapi sakarang haraplah mareka-itoe akan saboewah negari jang terlebih baik, ija-itoe sorga; maka sebab itoe Allah tamaloe dipanggil Allahnja, karena disadiakannja saboewah negari akan mareka-itoe.

17Maka olih pertjaja dipersembahkan Iberahim, tatkala ija ditjobai, akan Ishak, maka anaknja jang toenggal itoe dipersembahkan olih dia, jang telah berolih perdjandjian itoe.

18Kapadanja djoega telah datang sabda ini: "Bahwa dalam Ishaklah benihmoe akan diseboet." Maka ija-itoe sebab dikirakannja Allah berkoewasa membangoenkan dia djoega daripada matinja.

19Maka sa'olah-olah daripada mati djoega diperolihnja akan dia poela.

20Maka olih pertjaja diberkati Ishak akan Jakoeb dan Esap dari hal perkara jang akan datang.

21Maka olih pertjaja djoega, tatkala Jakoeb hendak mati, diberkatinja kadoewa anak Joesoep dan dipintanja doa sambil bertekan pada kapala toengkatnja.

22Maka olih pertjaja djoega, tatkala Joesoep hendak mati, dikatakannja akan peri hal bani Isjrail akan kaloewar dari Masir dan ijapon berpesan akan hal toelang-toelangnja.

23Maka olih pertjaja djoega, satelah Moesa pon djadi, disemboenikan iboe-bapanja akandia tiga boelan lamanja, sebab dilihatnja kanak-kanak itoe elok roepanja, maka tatakoet kadoewanja akan titah sadja itoe.

24Maka olih pertjaja djoega, satelah soedah Moesa akal baligr, engganlah ija dipanggil anak poeteri Piraoen;

25Terlebih soeka ija menanggoeng kasoekaran bersama-sama dengan oemat Allah daripada berolih kasedapan dosa semantara sadja.

26Maka kahinaan Almasih itoe dibilangkannja kakajaan terlebih besar daripada segala harta-benda di Masir, karena dipandangnja kapada pembalasan pehala itoe.

27Maka olih pertjaja ditinggalkannja Masir, tatakoet ija akan moerka radja; maka berpaoetlah ija, karena sa'olah-olah dilihatnja Toehan jang takalihatan adanja.

28Maka olih pertjaja disoeroehnja perang Pasah dan pemeretjikan darah, soepaja djangan mareka-itoe kena belang membinasakan segala anak soeloengmoe.

29Maka olih pertjaja menjaberanglah mareka-itoe laoet Kolzom saperti berdjalan didarat djoega lakoenja; maka segala orang Masir, jang tjoba berboewat demikian, matilah lemas.

30Maka olih pertjaja roeboehlah segala pagar tembok negari Jeriko, kemoedian daripada dikoelilingi dehoeloe toedjoeh hari lamanja.

31Maka olih pertjaja Rahab, perempoewan soendal itoe, tidak dibinasakan bersama-sama dengan segala orang jang tidak pertjaja, sebab disamboetnja dengan salam akan orang penjoeloeh itoe.

32Maka apa garangan jang hendak koekatakan lagi? Karena soentoeklah waktoe kalau akoe hendak mentjeriterakan perkara Gideon dan Barak dan Samson dan Jepta dan Da'oed dan Semoeil dan segala nabi-nabi,

33Jang dengan pertjaja mengalahkan karadjaan dan melakoekan perboewatan jang benar dan berolih akan perkara jang didjandji dan menoetoepkan moeloet singa,

34Dan memadamkan galak api dan melepaskan dirinja daripada mata pedang dan berolih koewat daripada kalemahan dan mendjadi gagah dalam peperangan dan menghalaukan bala-tantara moesoeh.

35Adalah orang perempoewan mendapat kembali orangnja jang mati itoe dibangkitkan poela; ada orang lain diregangkan tamaoe djoega menerima kalepasannja, soepaja diperolihnja kabangkitan jang terlebih baik adanja.

36Orang lain poela kena pengolok-olok dan sesah, behkan, tambahan poela beloenggoe dan pendjara pon,

37Dan dilempari dengan batoe dan dibelah doewa dengan geregadji dan digoda dan diboenoeh dengan pedang dan berkombaralah ija dengan berpakaikan koelit domba dan koelit kambing dan mareka-itoe kapapaan dan di-aniajakan dan disangsarakan orang.

38(Bahwa tapatoet doenia ini berolih akan mareka-itoe) maka berkombaralah mareka-itoe digoeron dan di-atas goenoeng dan dalam goha dan liang ditanah.

39Maka mareka-itoe sakalian, djikalau diperolihnja kasaksian olih pertjaja sakalipon, tidak djoega diperolihnja perkara jang didjandji itoe,

40Sebab telah dimaksoedkan Allah perkara jang terlebih baik bagai kita, soepaja djangan mareka-itoe disampoernakan dengan tiada kita.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran