Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 

1SABERMOELA maka sampailah ija kanegari Derbi dan Listera. Sasoenggoehnja adalah disana sa'orang moerid, jang bernama Timotioes, anak sa'orang perempoewan Jehoedi jang pertjaja, tetapi bapanja orang Gerika.

2Maka Timotioes itoe dipoedji olih segala saoedara jang di Listera dan Ikoni.

3Maka ija-ini hendak dibawa olih Pa'oel berdjalan sertanja, di-ambilnja akandia laloe disoenatkannja karena sebab segala orang Jehoedi, jang ditempat-tempat itoe, karena mareka-itoe sakalian kenal akan bapanja orang Gerika adanja.

4Maka semantara mareka-itoe mendjalani segala negari, diserahkannja kapada saoedara-saoedara itoe segala perentah, jang ditentoekan olih segala rasoel dan toewa-toewa jang di Jeroezalem, soepaja ditoeroetnja.

5Arakian, maka segala sidang pon ditetapkan dalam pertjaja dan makin bertambah-tambah banjak bilangannja pada tiap-tiap hari

6Satelah soedah dilaloei mareka-itoe tanah Perigia dan Galati, ditegahkan olih Rohoe'lkoedoes akan dia mengadjarkan sabda itoe dibenoea Asia lagi.

7Satelah sampai ka Misia adalah niatnja hendak ka Betinia, tetapi tidak diloeloeskan olih Roh akandia.

8Maka dilaloeinja Misia laloe sampailah ka Teroas.

9Kalakian maka pada soeatoe malam kalihatanlah kapada Pa'oel soeatoe chajal, ija-itoe adalah terdiri sa'orang orang Makedoni, jang meminta kapadanja, katanja: Marilah engkau menjaberang ka Makedoni dan menoeloeng kami.

10Satelah dilihatnja chajal itoe, sabentar itoe djoega kami hendak pergi ka Makedoni, sebab telah tentoe dalam pikiran, bahwa kami dipanggil olih Toehan akan mengchabarkan indjil kapada mareka-itoe.

11Arakian, maka berlajarlah dari Teroas menoedjoe Samoteraki dan pada kaesoekan harinja ka Neapolis;

12Dan dari sana ka Pilipi, ija-itoe negari jang pertama disabelah sini Makedoni, lagi negari beharoe; maka diamlah kami dinegari itoe beberapa hari lamanja.

13Maka pada hari sabat pergilah kami kaloewar negari katepi soengai, ija-itoe tempat orang biasa sembahjang, maka doedoeklah kami berkata-kata dengan segala orang perempoewan jang berhimpoen disitoe.

14Maka adalah sa'orang perempoewan bernama Lidia dari negari Tiatira, jang berdjoewal kain warna oengoe, lagi orang beribadat kapada Allah, maka didengarnja akan perkataan kami, laloe diboekakan Toehan hatinja, sahingga diperhatikannja barang jang dikatakan olih Pa'oel itoe.

15Satelah soedah ija dibaptiskan serta dengan segala orang isi roemahnja, dipintanja kapada kami, katanja: Kalau pada sangka toewan, sehaja ini sa'orang jang pertjaja akan Toehan, marilah toewan karoemah sehaja dan tinggallah disana. Maka diboedjoeknja akan kami.

16Maka pada sakali peristewa kami berdjalan pergi sembahjang, bertemoelah dengan kami sa'orang sehaja perempoewan, jang ada menaroh soeatoe roh tenoeng-tenoengan, jang mendatangkan laba besar kapada toewannja dengan pertenoengannja.

17Maka perempoewan itoelah mengikoet Pa'oel dan kami sambil berseroe-seroe, katanja: Bahwa orang inilah hamba Allah taala, jang menoendjoek kapada kita djalan salamat.

18Maka demikianlah peri halnja beberapa hari lamanja. Akan tetapi Pa'oel djoega marah hatinja laloe berpalinglah ija kabelakang, seraja katanja kapada roh itoe: Demi nama Isa Almasih akoe menjoeroeh engkau kaloewar dari dalamnja! Maka kaloewarlah ija pada sabentar itoe djoega.

19Adapon demi dilihat olih toewannja, bahwa poetoeslah harap labanja, ditangkapnja akan Pa'oel dan Silas, laloe dihelanja akandia kapasar menghadap segala penghoeloe.

20Satelah soedah dibawanja akan kadoewanja kapada segala penghoeloe, maka katanja: Bahwa orang inilah orang Jehoedi, jang mengharoekan orang isi negari kita,

21Di-adjarkannja beberapa adat, jang tapatoet kita terima ataw toeroet akandia, karena kita ini orang Roem.

22Maka berbangkitlah orang banjak bersama-sama akan melawan kadoewa orang itoe dan dikoepaskan olih segala penghoeloe akan pakaijannja, disoeroehnja sesah akan dia.

23Satelah soedah beberapa banjak disesahnja orang doewa itoe, ditjampakkannja kadalam pendjara, disoeroehnja penoenggoe pendjara menoenggoei kadoewanja baik-baik.

24Satelah didapat orang itoe perentah jang demikian, dimasoekkannja kadoewanja kadalam pendjara jang dalam sakali, dipasoengkannja kaki kadoewa orang itoe dengan tegoehnja.

25Maka adalah kira-kira pada tengah malam Pa'oel dan Silas pon meminta-doa dan memoedji Allah dengan menjanji; maka segala orang jang terpendjara itoe menengar akandia.

26Sakoenjoeng-koenjoeng datanglah gempa-boemi jang besar, sahingga bergoentjanglah segala kaki-tembok pendjara itoe; maka pada koetika itoe djoega terboekalah segala pintoe dan beloenggoe segala orang itoepon loetjoetlah.

27Serta penoenggoe pendjara itoe djaga daripada tidoernja dan dilihatnja segala pintoe pendjara terboeka, dihoenoesnja pedangnja hendak memboenoeh dirinja, karena pada sangkanja segala orang jang terpendjara itoe soedah lari berlepas dirinja.

28Tetapi berseroelah Pa'oel dengan besar soewaranja, katanja: Djangan engkau membinasakan dirimoe, karena adalah kami sakalian disini.

29Satelah soedah disoeroeh olih penoenggoe pendjara itoe bawa soeloeh, meloempatlah ija masoek dengan sangat gentarnja laloe soedjoed dihadapan Pa'oel dan Silas.

30Maka dibawanja akan kadoewanja kaloewar, seraja katanja: Ja toewan, apakah jang patoet sehaja boewat, soepaja sehaja mendapat salamat?

31Maka sahoet kadoewanja: Pertjajalah akan Toehan Isa Almasih, maka engkau mendapat salamat, baik engkau, baik orang isi roemahmoe.

32Laloe diberinja tahoe sabda Toehan kapadanja dan kapada segala orang jang dalam roemahnja.

33Maka pada waktoe malam itoe djoega dibawa olih penoenggoe pendjara akan kadoewanja, laloe dibasoehkannja segala biloernja, maka sabentar itoe djoega ijapon dibaptiskan serta dengan segala orangnja.

34Laloe dibawanja akan kadoewanja kadalam roemahnja, dihidangkannja makanan kahadapannja, maka bersoeka-tjita hatinja, sebab ija pertjaja akan Allah dan segala orang isi roemahnja pon demikian.

35Arakian, satelah siang hari disoeroeh olih segala penghoeloe akan mata-mata negari, katanja: Lepaskanlah orang itoe.

36Maka perkataan ini diberi tahoe olih penoenggoe pendjara kapada Pa'oel, katanja: Bahwa disoeroeh olih segala penghoeloe akan orang melepaskan toewan; maka sakarang hendaklah toewan kaloewar dan berdjalan dengan salamat.

37Tetapi kata Pa'oel kapada mareka-itoe: Bahwa kami ini orang Roem telah disesah olih orang itoe termata-mata serta dengan tiada periksanja dan dimasoekkannja kami kadalam pendjara, sakarang mareka-itoe hendak mengaloewarkan kami diam-diamkah. Djangan bagitoe, melainkan hendaklah mareka-itoe sendiri datang menghantarkan kami kaloewar.

38Maka mata-mata negari itoepon pergilah memberi tahoe perkataan ini kapada segala penghoeloe, maka takoetlah mareka-itoe sebab didengarnja bahwa orang itoe orang Roem.

39Maka datanglah segala penghoeloe itoe berkata-kata dengan kadoewanja, laloe dihantarnja kaloewar dan dipintanja, soepaja oendoer ija dari dalam negari.

40Maka ijapon kaloewarlah dari dalam pendjara laloe masoek kadalam roemah Lidia, disana dilihatnja segala saoedara, dihiboerkannja, laloe kaloewarlah ija berdjalan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran