Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 

1ARAKIAN satelah terlepas mareka-itoe sakalian, beharoelah diketahoeinja akan nama poelau itoe Milete.

2Adapon orang poelau itoe boekan barang-barang kabadjikannja akan kami, karena dipasangnja api besar dan disamboetnja akan kami sakalian masoek, karena moelai hoedjan lagi ada sedjoek.

3Satelah soedah dikoempoelkan Pa'oel ranting-ranting saberkas dan dimasoekkannja kadalam api, kaloewarlah sa'ekoer oelar biloedak, sebab kena panas itoe, laloe di-pagoetnja tangan Pa'oel.

4Demi terlihat orang poelau akan oelar itoe bergantoeng pada tangan Pa'oel, kata mareka-itoe pada sama sendirinja: Tiada sjak lagi orang ini pemboenoeh adanja, tidak dihidoepi olih toelah akandia, djikalau ija terlepas daripada laoet sakalipon.

5Tetapi olih Pa'oel dikebaskan binatang itoe kadalam api dengan tidak dirasainja sasoeatoe mara pon.

6Maka mareka-itoe bernanti-nanti kalau ija bengkak ataw dengan sakoetika itoe djoega rebah mati. Satelah dinanti-nantikan beberapa lamanja, tidak djoega dilihatnja datang mara atasnja, berobahlah poela sangka mareka-itoe, katanja: Bahwa ija-ini sa'orang dewa.

7Maka dekat dengan tempat itoe djoega adalah doesoen penghoeloe poelau itoe, jang bernama Poebelioes, maka ijapon menjamboet kami dan diberinja toempangan kapada kami dengan moerah hatinja tiga hari lamanja.

8Maka adalah ajah Poebelioes itoe berbaring kena sakit demam dan tjeret-darah, laloe Pa'oel pon masoeklah kadalam roemahnja dan dipintakannja doa sambil ditoempangkannja tangannja pada orang itoe, disemboehkannja.

9Satelah itoe datanglah orang lain pon, jang berbagai-bagai penjakitnja dalam poelau itoe, maka disemboehkannja mareka-itoe sakalian.

10Maka olih orang-orang itoepon dihormatinja akan kami dengan banjak hormat, maka tatkala kami hendak berlajar diberikannja bekal kapada kami.

11Hata, satelah tiga boelan lamanja disana, menoempanglah kami dalam saboewah kapal, jang datang dari Iskanderia, alamatnja Kastor dan Poloek, jang pada moesim dingin telah menahoen pada poelau itoe.

12Satelah soedah singgah kanegari Sirakoesa, tinggallah kami disana tiga hari lamanja.

13Dan dari sana berlajarlah menjoesoer pantai sampai ka Regioem; maka sebab pada kaesoekan harinja bertioeplah angin selatan, esoeknja lagi sampailah ka Poetioli.

14Maka disana bertemoelah dengan beberapa orang saoedara, jang minta soepaja kami tinggal sertanja toedjoeh hari lamanja; maka dengan demikian peri kami pon sampailah kanegari Roem.

15Maka dari sana kaloewarlah beberapa orang saoedara, jang telah mendengar chabar akan segala perkara kami, ija-itoe datang menjamboet kami sadjaoeh pasar Apioes dan Kedai-tiga. Demi dilihat Pa'oel akan mareka-itoe, di-oetjapnja sjoekoer kapada Allah serta dipertetapkannja hatinja.

16Satelah sampai kami dinegari Roem diserahkan olih penghoeloe akan segala orang jang terbeloenggoe itoe kapada penglima tantara, tetapi kapada Pa'oel diberinja bebas bolih doedoek sa'orangnja satempat dengan sa'orang lasjkar, jang menoenggoei dia.

17Maka kemoedian daripada tiga hari dipersilakan Pa'oel segala orang besar-besar di-antara orang Jehoedi datang kapadanja. Satelah berhimpoen mareka-itoe sakalian kata Pa'oel kapadanja: Hai toewan-toewan saoedarakoe, sakali-kali tidak akoe bersalah kapada bangsa kita ataw kapada adat nenek-mojang kita, maka akoe dibeloenggoekannja djoega dan diserahkannja dari Jeroezalem katangan orang Roem.

18Satelah diperiksai orang Roem akan perkarakoe, hendak dilepaskannja akoe, karena tidak didapatinja akan barang sasoeatoe sebab, jang patoet akoe dihoekoem akan mati diboenoeh.

19Tetapi sebab ija-itoe dibantahi olih orang Jehoedi, tadapat tidak koepandjat pengadilan kaisar, ija-itoe boekan sebab akoe hendak menoedoeh barang sasoeatoe akan bangsakoe.

20Maka sebab itoelah koepersilakan kamoe sakalian kamari, karena rindoelah hatikoe hendak memandang moekamoe dan berkata-kata dengan kamoe, karena dari sebab harap orang Isjrail djoega akoe terikat dengan rantai ini.

21Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Bahwa kami ini belom mendapat soerat akan perkaramoe dari negari Joedea, dan daripada segala saoedara jang datang kamari sa'orang pon tiada jang mentjeriterakan ataw menjeboet apa-apa salahmoe.

22Akan tetapi rindoe djoega kami hendak menengar daripadamoe bagaimana kapikiranmoe, karena adapon hal medzhab ini kami tahoe, ija-itoe dibantahi orang dimana-mana.

23Satelah ditentoekannja kapadanja satoe hari, datanglah amat banjak orang kapadanja, katempat ija menoempang itoe, maka dari pagi sampai petang di-ertikan Pa'oel kapada mareka-itoe dan bersaksikanlah ija akan perkara karadjaan Allah, diboedjoeknja baik dengan torat Moesa, baik dengan soerat segala nabi, soepaja mareka-itoepon pertjaja akan Isa.

24Maka satengah orang pon pertjajalah akan barang jang dikatakan olih Pa'oel itoe, tetapi satengah mareka-itoe tidak pertjaja.

25Maka sebab bertelengkah di-antara sama sendirinja bertjerailah mareka-itoe, satelah didengarnja dehoeloe sapatah kata Pa'oel ini: Bahwa benarlah saperti sabda Rohoe'lkoedoes dengan lidah nabi Jesaja kapada nenek-mojang kita,

26Boenjinja: "Pergilah engkau kapada bangsa ini, katakanlah: Bahwa dengan penengar kamoe akan menengar, maka tidak djoega kamoe mengerti, dan dengan penglihat kamoe akan melihat, maka tidak djoega kamoe akan mengetahoei;"

27"Karena telah teballah hati bangsa ini dan beratlah penengar telinganja; ditoetoepkannja matanja, soepaja barang koetika pon djangan ija melihat dengan matanja ataw menengar dengan telinganja serta mengerti dengan hatinja laloe bertobat, sahingga mareka-itoe koesemboehkan."

28Sebab itoe ketahoeilah olihmoe, bahwa salamat daripada Allah itoe dihantar kapada orang kapir, maka mareka-itoe kelak menengar akandia.

29Satelah soedah dikatakan Pa'oel segala perkataan ini, poelanglah segala orang Jehoedi itoe, sahingga mendjadi soeatoe perbantahan besar di-antaranja.

30Maka Pa'oel pon tinggallah dalam roemahnja sendiri, jang disewanja, doewa tahoen toetoep dan disamboetnja segala orang jang datang mendapatkan dia,

31Dan dichabarkannja karadjaan Allah dan di-adjarkannja segala perkara dari hal Isa Almasih, Toehan itoe, dengan berani hatinja dan dengan tidak ditegahkan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran