Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 >> 

1HATA kemoedian daripada itoe ditentoekan poela olih Toehan toedjoeh-poeloeh orang lain, disoeroehkannja berdoewa-doewa berdjalan dehoeloe daripadanja katiap-tiap negari dan tempat ija sendiri pon hendak kasana.

2Maka katanja kapada mareka-itoe: Sasoenggoehnja perhoemaan itoe besar adanja, tetapi orang bekerdja hanja sedikit; sebab itoe pintalah olihmoe kapada Toehan jang empoenja perhoemaan, soepaja disoeroehkannja orang bekerdja kaperhoemaannja.

3Pergilah kamoe; bahwa-sanja akoe menjoeroekkan kamoe saperti anak-domba di-antara harimau.

4Djangan kamoe bawa akan poendi-poendi ataw bekal ataw kasoet dan djangan bersalam-salaman didjalan dengan barang-siapa pon baik.

5Maka djikalau kamoe masoek kadalam salah saboewah roemah, katakanlah dehoeloe: Salam atas roemah ini.

6Maka djikalau kiranja adalah anak salam dalamnja, nistjaja salammoe akan tinggal atasnja, tetapi djikalau tiada, maka salammoe pon akan kembali kapadamoe poela.

7Maka tinggallah kamoe diroemah itoe djoega, makan-minoemlah barang jang disadjikan olih mareka-itoe, karena orang jang bekerdja patoetlah ija mendapat opahnja. Dan djangan kamoe pindah daripada saboewah roemah kapada saboewah roemah.

8Maka barang negari kamoe masoek serta diterimanja akan kamoe, makanlah barang jang disadjikan kapadamoe,

9Dan semboehkanlah segala orang sakit jang disitoe dan katakanlah kapada mareka-itoe bahwa karadjaan Allah telah datang hampir kapadamoe.

10Tetapi kadalam barang negari kamoe masoek, kalau kiranja tidak mareka-itoe menerima kamoe, hendaklah kamoe kaloewar kaloeroeng-loeroengnja, katakanlah:

11Djikalau haboe negarimoe jang lekat pada kaki kami sakalipon, kami kebaskan kapada kamoe, akan tetapi hendaklah djoega diketahoei olihmoe, bahwa karadjaan Allah itoe soedah datang hampir kapadamoe.

12Maka katakoe kapadamoe bahwa pada hari itoe siksa negari Sodom akan ringan daripada siksa negari itoe.

13Wai atasmoe, hai Chorazin! Wai atasmoe, hai Baitsaida! karena djikalau kiranja dalam Soer dan Tsidon di-adakan moedjizat, jang telah di-adakan didalammoe, nistjaja lamalah soedah mareka-itoe bertobat sambil doedoek berpakaikan kain karoeng dan haboe.

14Tetapi pada hari kiamat siksa negari Soer dan Tsidon itoe akan ringan daripada siksamoe.

15Maka engkau, hai Kapernaoem, jang telah ditinggikan sampai kalangit, engkau akan ditjampak kelak sampai kadalam naraka.

16Barang-siapa jang menengar akan kamoe, ija-itoe menengar akan dakoe, dan barang-siapa jang menoelak kamoe, ija-itoe menoelak akoe, dan orang jang menoelak akoe, ija-itoe menoelak Dia, jang telah menjoeroehkan dakoe.

17Hata maka katoedjoeh-poeloeh orang itoepon kembalilah dengan soeka-tjita hatinja, katanja: Ja toewan, djikalau sjaitan sakalipon taloklah ija kapada kami olih sebab nama toewan.

18Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa koelihat sjaitan itoe goegoer dari langit saperti kilat lakoenja.

19Bahwa sasoenggoehnja akoe memberi kapadamoe koewasa akan memidjak oelar dan kaladjengking dan lagi di-atas segala koewasa seteroe pon, maka sasoeatoe mara pon tidak akan diberinja kapadamoe.

20Tetapi djangan bersoeka-tjita hatimoe sebab segala arwah itoe talok kapadamoe, melainkan hoebaja-hoebaja hendaklah bersoeka-tjita hatimoe sebab namamoe tersoerat dalam sorga.

21Maka pada koetika itoe Isa pon bersoeka-tjita hatinja, katanja: Bahwa mengoetjap-sjoekoerlah akoe kapadamoe, ja Bapa, Toehan langit dan boemi, sebab segala perkara ini Bapa lindoengkan daripada orang jang berelmoe dan berpengetahoean, maka telah kaunjatakan dia kapada kanak-kanak. Ja Bapa, karena demikianlah kasoekaanmoe!

22Bahwa segala perkara telah diserahkan kapadakoe olih Bapakoe, maka sa'orang pon tidak mengetahoei jang Anak itoe siapa, melainkan Bapa djoega, dan Bapa itoe siapa, melainkan jang Anak dan kapada barang-siapa jang Anak hendak menjatakan Dia.

23Maka Isapon berpalinglah kapada moerid-moeridnja, laloe katanja kapada mareka-itoe sendiri: Bahwa salamatlah mata jang melihat barang jang kamoe lihat itoe,

24Karena katakoe kapadamoe, bahwa banjaklah nabi dan radja-radja telah rindoe hendak melihat barang jang kamoe lihat itoe, maka tidak djoega dilihatnja, dan hendak menengar barang jang kamoe dengar itoe, maka tidak djoega didengarnja.

25Hata maka bangkitlah berdiri sa'orang pandita torat hendak mentjobai Isa, katanja: Ja goeroe, apa garangan patoet sehaja perboewat, soepaja sehaja mewaritsi hidoep jang kekal?

26Maka kata Isa kapadanja: Ada tersoerat apa dalam torat? bagaimana kaubatja?

27Maka sahoet orang itoe, katanja: "Hendaklah kamoe kasih akan Toehan Allahmoe dengan sagenap hatimoe dan dengan sagenap djiwamoe dan dengan sakoewat-koewasamoe dan dengan segala boedimoe; dan hendaklah kamoe kasih akan samamoe-manoesia saperti akan dirimoe sendiri."

28Maka kata Isa kapadanja: Bahwa sahoetmoe ini betoel; boewatlah demikian, maka engkau akan hidoep.

29Akan tetapi sebab orang itoe hendak membenarkan dirinja, maka katanja kapada Isa: Siapa garangan samakoe manoesia itoe?

30Maka sahoet Isa, katanja: Bahwa sa'orang anoe toeroen dari Jeroezalem kaJericho, maka ijapon didjerempak olih penjamoen, dikoepaskannja pakaijannja dan dipaloenja akandia, laloe pergilah mareka-itoe, ditinggalkannja akandia satengah mati.

31Tiba-tiba toeroenlah sa'orang imam daripada djalan itoe, maka terlihatlah ija akandia, tetapi laloelah ija dari hadapannja.

32Demikian pon sa'orang orang Lewi, apabila sampailah katempat itoe datanglah menengok, satelah itoe laloelah ija dari hadapannja.

33Tetapi sa'orang orang Samaritani dalam perdjalanannja datanglah hampir kapada orang itoe, demi terlihatlah ija akandia, tergeraklah hatinja olih kasihan;

34Maka pergilah ija mendapatkan orang itoe, laloe dibebatnja segala loekanja, diboeboehnja minjak dan ajar-anggoer, laloe dinaikkannja ka-atas kandaraannja sendiri, dibawanja akandia katempat persinggahan dan dipeliharakannja.

35Maka pada kaesoekan harinja hendak berdjalan poela, dikaloewarkannja dinar doewa keping, diberikannja kapada toewan roemah persinggahan itoe seraja katanja kapadanja: Peliharakanlah dia baik-baik; barang berapa kaubelandjakan lebih, apabila akoe datang kembali kelak, akoe membajar dia kapadamoe.

36Maka sakarang pada sangkamoe dalam tiga orang ini mana jang sama-manoesia kapada, orang jang didjerempak olih penjamoen itoe?

37Maka sahoetnja: Orang jang melakoekan kasihan akandia itoelah. Laloe kata Isa kapadanja: Pergilah engkau; boewatlah demikian!

38Hata sakali peristewa mareka-itoe berdjalan, masoeklah Isa kadalam saboewah doesoen; maka sa'orang perempoewan jang bernama Marta menjamboet akandia karoemahnja.

39Maka adalah pada Marta itoe sa'orang saoedara perempoewan, bernama Marjam, ija-itoe doedoek pada telapakan kaki Isa, hendak menengarkan perkataannja,

40Tetapi Marta itoe banjak pekerdjaannja dengan melajani mareka-itoe. Maka datanglah ija hampir, seraja katanja: Ja toewan, tidakkah toewan perdoeli saoedara sehaja membiarkan sehaja bekerdja sa'orang-orang? Sebab itoe soeroehlah dia membantoe sehaja.

41Maka sahoet Isa kapadanja: Hai Marta, Marta, engkau bersoesah-soesah dan bertjinta akan banjak perkara,

42Tetapi hanja saperkara djoea jang perloe, maka olih Marjam telah dipilih akan behagian jang baik, jang tidak akan di-ambil daripadanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel